Pomoc publiczna na realizację projektów w zakresie zmniejszenia emisji hałasu przez wagony towarowe w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Dz.U.20.185
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie zmniejszenia emisji hałasu przez wagony towarowe w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60, 730, 1572 i 2020) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie zmniejszenia emisji hałasu przez wagony towarowe, zwanej dalej "pomocą", w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, zwanego dalej "programem".
§  2. 
1.  Pomoc może być udzielona:
1) przewoźnikowi kolejowemu w rozumieniu art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, 730, 1214, 1979 i 2020), zwanej dalej "ustawą o transporcie kolejowym",
2) dysponentowi w rozumieniu art. 4 pkt 6b ustawy o transporcie kolejowym

- mającemu siedzibę na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), na realizację projektu w zakresie zmniejszenia emisji hałasu przez wagony towarowe, polegającego na zastąpieniu żeliwnych wstawek hamulcowych wstawkami kompozytowymi oraz dostosowaniu pozostałych elementów wagonów towarowych do tego zastąpienia, zwanego dalej "projektem".

2.  Pomoc może być udzielona lub wypłacona wyłącznie beneficjentowi:
1) na którym nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc publiczną za niezgodną z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej;
2) który nie znajduje się w trudnej sytuacji zdefiniowanej w pkt 20 komunikatu Komisji - Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014, str. 1), zwanych dalej "wytycznymi", w okresie obowiązywania tego komunikatu;
3) który nie wykonuje przewozów tylko przy wykorzystaniu infrastruktury kolei wąskotorowej.
§  3.  Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy może uzyskać pomoc, jeżeli:
1) zakres realizacji projektu jest zgodny z § 2 ust. 1;
2) wydatki kwalifikowalne na realizację projektu są ponoszone w zakresie określonym w § 5 ust. 1 i 3;
3) wysokość pomocy nie przekracza dopuszczalnej intensywności pomocy, o której mowa w § 6;
4) zobowiąże się, że projekt zachowa trwałość operacji, zgodnie z art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.);
5) zobowiąże się, że tabor kolejowy objęty pomocą będzie wykorzystywany wyłącznie do przewozów towarowych mających swój początek lub koniec na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebiegających przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  4. 
1.  Podmiotem udzielającym pomocy jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych, zwane dalej "CUPT".
2.  Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy:
1) może złożyć do CUPT wniosek o udzielenie pomocy publicznej na realizację projektu dotyczącego zmniejszenia emisji hałasu przez wagony towarowe, zwany dalej "wnioskiem";
2) składa wniosek o dofinansowanie projektu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
3.  Wniosek zawiera:
1) adres i siedzibę przedsiębiorcy ubiegającego się o udzielenie pomocy;
2) oznaczenie firmy przedsiębiorcy ubiegającego się o udzielenie pomocy;
3) imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby reprezentującej przedsiębiorcę ubiegającego się o udzielenie pomocy;
4) informację, czy przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy jest:
a) małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),
b) przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji zdefiniowanej w pkt 20 wytycznych;
5) nazwę oraz zakres projektu;
6) opis planowanych rezultatów projektu;
7) planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu;
8) przewidywaną wartość projektu;
9) wysokość pomocy, o którą ubiega się przedsiębiorca;
10) określenie wydatków kwalifikowalnych;
11) określenie źródeł finansowania projektu;
12) informacje, w jaki sposób projekt przyczyni się do realizacji celów programu.
4.  Wysokość pomocy, o którą ubiega się przedsiębiorca, nie może być wyższa niż kwota niezbędna do pokrycia różnicy kosztów między pierwszym dostosowaniem wagonu towarowego do zamontowania i zamontowaniem w nim kompozytowych wstawek hamulcowych a kosztem wyposażenia wagonu towarowego w żeliwne wstawki hamulcowe.
5.  Jeżeli wniosek nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 3, CUPT wzywa beneficjenta do usunięcia braków w terminie nie krótszym niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania. Wezwanie zawiera pouczenie, że nieusunięcie tych braków w terminie określonym w tym wezwaniu spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
6.  CUPT, w terminie 21 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku spełniającego wymagania określone w ust. 3, informuje przedsiębiorcę ubiegającego się o udzielenie pomocy, czy projekt, którego dotyczy wniosek wstępnie, z zastrzeżeniem dalszej szczegółowej oceny projektu, kwalifikuje się do otrzymania pomocy.
7.  Wybór projektu do dofinansowania następuje w trybie konkursowym, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 tej ustawy.
8.  Pomoc jest udzielana w formie bezzwrotnego dofinansowania, przeznaczonego na pokrycie wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 5 ust. 1.
§  5. 
1.  Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się wydatki niezbędne do realizacji projektu poniesione na:
1) prace związane z przygotowaniem projektu, w tym niezbędną dokumentację;
2) zarządzanie projektem, w tym:
a) wydatki związane z wdrażaniem projektu,
b) wydatki osobowe związane z wdrażaniem projektu,
c) koszty ogólne, w szczególności koszty administracyjne ponoszone w czasie realizacji projektu,
d) zakup i instalację systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i monitorowanie realizacji projektu;
3) zakup i montaż:
a) kół monoblokowych lub zestawów kołowych z kołami monoblokowymi dopuszczonych do eksploatacji z kompozytowymi wstawkami hamulcowymi - w przypadku gdy modernizowany wagon towarowy jest wyposażony w koła obręczowane,
b) kompozytowych wstawek hamulcowych,
c) łączników dźwigni nad zestawami kołowymi w układzie mechanicznym hamulca na wózkach - w przypadku gdy modernizowany wagon towarowy jest wyposażony w koła obręczowane,
d) aparatury pneumatycznej, w tym zaworów rozrządczych, przekładników ciśnienia, zaworów z załamaną charakterystyką, zaworów ważących i cylindrów hamulcowych - w przypadku gdy modernizowany wagon towarowy wymaga uprzedniej modernizacji układu pneumatycznego w celu zastosowania kompozytowych wstawek hamulcowych;
4) przygotowanie wagonów towarowych do modernizacji, w tym demontaż:
a) kół obręczowanych lub zestawów kołowych z kołami obręczowanymi - w przypadku gdy modernizowany wagon towarowy jest wyposażony w takie koła,
b) żeliwnych wstawek hamulcowych,
c) łączników dźwigni nad zestawami kołowymi w układzie mechanicznym hamulca na wózkach dostosowanych do kół obręczowanych - w przypadku gdy modernizowany wagon towarowy jest wyposażony w takie koła,
d) elementów i podzespołów układu hamulcowego, w tym cylindrów hamulcowych, zbiorników i zaworów;
5) działania informacyjne i komunikacyjne związane z wdrażaniem projektu;
6) opłaty niezbędne do realizacji projektu, w tym opłaty administracyjne.
2.  Do wydatków kwalifikowalnych nie zalicza się wydatków poniesionych na:
1) modernizację wąskotorowych wagonów towarowych;
2) przygotowanie wniosku;
3) przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 2.
3.  Za kwalifikowalne mogą zostać uznane wydatki poniesione przez przedsiębiorcę ubiegającego się o udzielenie pomocy w okresie od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 4 ust. 6, albo od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie projektu, w przypadku nieotrzymania przez beneficjenta informacji, o której mowa w § 4 ust. 6, do dnia 31 grudnia 2023 r.
§  6.  Maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 5 ust. 1.
§  7. 
1.  Pomoc udzielona w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych podlega sumowaniu z każdą inną pomocą publiczną lub pomocą de minimis, udzieloną beneficjentowi, któremu przyznano pomoc, o której mowa w rozporządzeniu, niezależnie od jej formy i źródła.
2.  Skumulowana pomoc, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy, o której mowa w § 6.
3.  Beneficjent informuje CUPT o każdej innej pomocy publicznej lub pomocy de minimis udzielonej na realizację tego samego projektu.
§  8.  Pomoc może być udzielona w okresie obowiązywania decyzji Komisji Europejskiej, o której mowa odpowiednio w art. 4 ust. 3 albo art. 9 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 248 z 24.09.2015, str. 9), nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2263).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.185

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Pomoc publiczna na realizację projektów w zakresie zmniejszenia emisji hałasu przez wagony towarowe w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Data aktu: 23/01/2020
Data ogłoszenia: 06/02/2020
Data wejścia w życie: 07/02/2020