Nadanie funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dz.U.2020.1364
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 17 października 2002 r.
w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Na podstawie art. 95 § 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729 i 956) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) uprawnienie funkcjonariuszy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;
2) wykaz wykroczeń, za które funkcjonariusze organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej są uprawnieni do nakładania grzywien;
3) zasady i sposób wydawania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej upoważnień do nakładania grzywien.
§  2.  Funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadaje się uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w:
1) art. 109-117 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821 i 1238 oraz z 2020 r. poz. 568, 956 i 1086);
2) art. 35, art. 41-49 i art. 52-63 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1225 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 1337);
3) (uchylony);
4) art. 50-53 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.);
5) art. 46 ust. 1 pkt 1-3 i 6 oraz ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2231 oraz z 2020 r. poz. 322);
6) art. 67 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852, 1655 i 1818 oraz z 2020 r. poz. 322 i 1337) w zakresie prekursorów kategorii 2 i 3;
7) art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 oraz z 2020 r. poz. 284 i 285) w zakresie określonym w art. 73 ust. 1 pkt 1 tej ustawy;
8) art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2182 oraz z 2020 r. poz. 1337);
9) art. 477 pkt 1-3 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782 i 875).
§  3.  Upoważnienia dla funkcjonariuszy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydaje:
1) państwowy wojewódzki inspektor sanitarny - funkcjonariuszom wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej;
2) państwowy powiatowy inspektor sanitarny - funkcjonariuszom powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej;
3) (uchylony);
4) państwowy graniczny inspektor sanitarny - funkcjonariuszom granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej;
5) Główny Inspektor Sanitarny - funkcjonariuszom Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
§  4. 
1.  Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego powinno zawierać:
1) datę wydania;
2) okres ważności;
3) oznaczenie organu wydającego upoważnienie;
4) powołanie podstawy prawnej;
5) imię, nazwisko, stanowisko służbowe upoważnionego funkcjonariusza oraz numer legitymacji służbowej;
6) określenie wykroczeń, za które funkcjonariusz jest upoważniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;
7) określenie obszaru, na którym upoważnienie jest ważne.
2.  Upoważnienie powinno być podpisane przez organ, który je wydał, oraz opatrzone jego pieczęcią.
§  5.  Przepis § 3 pkt 3 traci moc z dniem 31 grudnia 2002 r.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 października 2002 r., z wyjątkiem § 3 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów Inspekcji Sanitarnej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień (Dz.U.2000.12.152), które utraciło moc z dniem 17 października 2002 r. na podstawie art. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U.2001.106.1149).

Zmiany w prawie

Wkrótce zmiany w dowodach osobistych - będą pobierane odciski palców

Odciski palców będą pobierane przy składaniu wniosków o dowód osobisty. Ograniczona zostanie więc możliwość składania wniosku online. To zmiany, które Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Ministerstwem Cyfryzacji planują dla zwiększenia bezpieczeństwa dokumentów tożsamości.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.09.2020
Nowa forma rozliczania VAT i kody GTU już od 1 października

W przyszły czwartek nowy jednolity plik kontrolny (JPK_VAT) zastąpi dokumenty wysyłane obecnie. Od października nie trzeba będzie też wysyłać deklaracji podatkowych dla potrzeb VAT. Zmiany wymuszą jednak podawanie szczegółowych informacji o transakcjach. Konieczne będzie też nadanie nowych kodów GTU dla towarów i usług.

Krzysztof Koślicki 23.09.2020
Od soboty nowe prawo budowlane - proces inwestycyjny będzie prostszy

Już jutro, w sobotę 19 września wejdzie w życie duża nowelizacja prawa budowlanego. Eksperci mają wątpliwości jedynie co do podziału projektu budowlanego na trzy części oraz legalizacji ponad dwudziestoletnich samowoli budowlanych. Pozostałe przepisy chwalą. Mówią, że powinny ułatwić i przyspieszyć prowadzenie inwestycji.

Jolanta Ojczyk 18.09.2020
Przepisy obowiązują - lekarz rodzinny może zlecić test na koronawirusa

Lekarz rodzinny będzie mógł zlecić test na obecność SARS-CoV-2 również w ramach teleporady, gdy u pacjenta występuje gorączka powyżej 38 st. C, kaszel i duszności oraz utrata węchu lub smak. Taką zmianę wprowadza rozporządzenie ministra zdrowia opublikowane we wtorek po południu w Dzienniku Ustaw i wchodzące w środę w życie.

Krzysztof Sobczak 09.09.2020
Zadania w programie Maluch plus będą mogły być kontynuowane w 2021 roku

Zgodnie z projektem zmian przedłużony zostanie termin realizacji rozpoczętych w tym roku zadań dofinansowanych w ramach programu Maluch+. Będzie można je dokończyć do dnia 30 listopada 2021 roku, a nie do końca 2020 roku.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Będą zmiany w Funduszu Dróg Samorządowych, projekt w Sejmie

Rząd przekaże w 2020 roku dodatkowe środki budżetowe do Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji na drogach zarządzanych przez samorządy. Dotacja z budżetu państwa zostanie zwiększona o 3,8 mld zł.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1364 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Nadanie funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Data aktu: 17/10/2002
Data ogłoszenia: 10/08/2020
Data wejścia w życie: 01/01/2003, 18/10/2002