Zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.

Dz.U.2020.1214
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 19 czerwca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej
Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. poz. 175, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Postępowanie składa się z dwóch etapów, zwanych dalej "etapami postępowania", oraz z badania psychofizjologicznego.

3. Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby przez komisję lekarską, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, następuje po zakończeniu drugiego etapu postępowania i po uzyskaniu pozytywnej oceny wyników przeprowadzonego badania psychofizjologicznego, a w przypadku kandydatów, o których mowa w § 3 ust. 2, po zakończeniu pierwszego etapu postępowania i po uzyskaniu pozytywnej oceny wyników przeprowadzonego badania psychofizjologicznego.",

b) użyte w ust. 4 wyrazy "ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742)",
c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Badanie psychofizjologiczne przeprowadza się po uzyskaniu przez kandydata pozytywnej opinii z badania psychologicznego, a przed skierowaniem go do komisji lekarskiej, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Straży Granicznej.";

2) w § 3:
a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) uzyskanie pozytywnej oceny wyników przeprowadzonego badania psychofizjologicznego;",

b) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

"3a. Wniosek składa się po otrzymaniu przez kandydata pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania, uzyskaniu pozytywnej oceny wyników przeprowadzonego badania psychofizjologicznego, uzyskaniu orzeczenia komisji lekarskiej, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, o jego zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej, ustaleniu, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych, a w przypadku gdy przyjęcie kandydata do służby wymaga wyrażenia zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1c ustawy, po wyrażeniu tej zgody albo nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o jej wyrażenie.";

3) w § 5 w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) miejscu składania podania o przyjęcie do służby w Straży Granicznej, miejscu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących postępowania oraz niezbędnych ankiet lub kwestionariuszy.";

4) w § 7:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Testy oraz rozmowę kwalifikacyjną, wchodzące w skład drugiego etapu postępowania, przeprowadza się w ośrodku szkolenia Straży Granicznej. W przypadkach wskazanych w § 9ba test sprawności fizycznej może być przeprowadzany również w jednostce organizacyjnej, w której kandydat ubiega się o przyjęcie do służby.",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Komendant Główny Straży Granicznej, na wniosek przełożonego właściwego w sprawach postępowania, może wyrazić zgodę na przeprowadzenie drugiego etapu postępowania w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej innej niż ośrodek szkolenia Straży Granicznej.";

5) w § 8:
a) w ust. 2:
we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz "przedkłada" zastępuje się wyrazem "udostępnia",
w pkt 3 wyraz "przedłożenia" zastępuje się wyrazami "udostępnienia do wglądu",
b) w ust. 3 wyraz "przedłożyć" zastępuje się wyrazami "udostępnić do wglądu",
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Podanie wraz ze składanymi lub udostępnianymi do wglądu dokumentami, o których mowa w ust. 1-3, kandydat składa osobiście w:

1) komórce organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej właściwej w sprawach osobowych,

2) komórce organizacyjnej właściwej w tych sprawach w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,

3) komórce organizacyjnej właściwej w tych sprawach w oddziale Straży Granicznej, ośrodku Straży Granicznej lub ośrodku szkolenia Straży Granicznej

- zwanych dalej "komórkami kadrowymi", podczas rozmowy informacyjnej, w trakcie której przedstawiciel Straży Granicznej informuje kandydata o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego, dokonuje wstępnego sprawdzenia poprawności wypełnienia kwestionariusza osobowego i kompletności udostępnianych do wglądu dokumentów oraz odbiera od kandydata oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami i celem przetwarzania jego danych osobowych, informacjami o odbiorcach danych, a także informuje o prawach, które przysługują kandydatowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, oraz o podstawie prawnej przetwarzania tych danych.",

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Złożenie lub udostępnienie do wglądu dokumentów, o których mowa w ust. 1-3, oraz przeprowadzenie rozmowy informacyjnej, o której mowa w ust. 4, może nastąpić również w placówce Straży Granicznej lub dywizjonie Straży Granicznej w przypadku ich wskazania przez przełożonego właściwego w sprawach postępowania.",

e) w ust. 5 wyraz "przedłożenia" zastępuje się wyrazami "udostępnienia do wglądu",
f) ust. 5b otrzymuje brzmienie:

"5b. W przypadku wstrzymania prowadzenia postępowań, o których mowa w ust. 5a, przedstawiciel Straży Granicznej odmawia przyjęcia od kandydata dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 3.";

6) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

"§ 8a. 1. Badanie psychofizjologiczne przeprowadza komórka organizacyjna Komendy Głównej Straży Granicznej właściwa w sprawach osobowych.

2. Przełożony właściwy w sprawach postępowania dokonuje oceny wyników z uwzględnieniem wniosków i innych informacji zawartych w sprawozdaniu z badania psychofizjologicznego.";

7) w § 9:
a) w ust. 1:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej w szczególności na ocenę umiejętności autoprezentacji, poprawności w formułowaniu myśli, umiejętności nawiązywania kontaktu, poziomu elokwencji, a także na poznanie zainteresowań, kwalifikacji i doświadczeń zawodowych kandydata, w celu oceny możliwości ich wykorzystania w służbie lub ustalenia posiadania preferencji, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 3, jak również ustalenia stopnia motywacji do podjęcia służby z uwzględnieniem między innymi poziomu wiedzy o Straży Granicznej;",

uchyla się pkt 5,
b) uchyla się ust. 3,
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Pierwszy etap postępowania kończy się oceną kandydata i wystawieniem opinii w przedmiocie jego dopuszczenia do drugiego etapu postępowania. Jeżeli nie zachodzi przesłanka, o której mowa w § 3 ust. 2, komórka kadrowa informuje kandydata o dopuszczeniu go do drugiego etapu postępowania, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, o terminie i miejscu przeprowadzania drugiego etapu postępowania, a także o możliwości przystąpienia do testu sprawności fizycznej, przeprowadzanego i podlegającego zaliczeniu w ramach drugiego etapu postępowania w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, w której ubiega się o przyjęcie do służby, a w przypadku zaistnienia podstaw do zaliczenia znajomości języka obcego na podstawie złożonych lub udostępnionych do wglądu dokumentów - o liczbie przyznanych punktów.";

8) po § 9b dodaje się § 9ba w brzmieniu:

"§ 9ba. 1. Kandydat dopuszczony do drugiego etapu postępowania może przystąpić do testu sprawności fizycznej, przeprowadzanego i podlegającego zaliczeniu w ramach drugiego etapu postępowania, w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, w której ubiega się o przyjęcie do służby.

2. Kandydat, który uzyskał 0 punktów z testu sprawności fizycznej przeprowadzanego w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, może w ramach tego samego postępowania ponownie, ale nie więcej niż jeden raz, przystąpić do tego testu.

3. W przypadku uzyskania 0 punktów z testu sprawności fizycznej przeprowadzanego w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej kandydat przystępuje do drugiego etapu postępowania przeprowadzanego w ośrodku szkolenia Straży Granicznej.

4. Kandydat, który uzyskał pozytywną ocenę z testu sprawności fizycznej w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, w celu poprawy oceny może przystąpić do testu sprawności fizycznej przeprowadzanego w trakcie drugiego etapu postępowania w ośrodku szkolenia Straży Granicznej na podstawie pisemnego zgłoszenia przekazanego do jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której ubiega się o przyjęcie do służby, w terminie do siedmiu dni od przystąpienia do testu. Wyniki i oceny uzyskane przez kandydata w ramach drugiego etapu postępowania w ośrodku szkolenia Straży Granicznej są wiążące.

5. Test sprawności fizycznej w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej przeprowadza zespół do spraw przeprowadzania testu sprawności fizycznej w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej powoływany corocznie w:

1) Komendzie Głównej Straży Granicznej i Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - przez Komendanta Głównego Straży Granicznej w uzgodnieniu z Komendantem Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;

2) jednostce organizacyjnej Straży Granicznej innej niż jednostki organizacyjne wymienione w pkt 1 - przez komendanta tej jednostki w uzgodnieniu z Komendantem Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej.";

9) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

"§ 13a. 1. Kandydatowi, który w toku pierwszego etapu postępowania potwierdził znajomość języka obcego na podstawie złożonych lub udostępnionych do wglądu dokumentów, zalicza się test ze znajomości języka obcego i przyznaje 6 punktów.

2. Wykaz dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego jest określony w załączniku nr 3a do rozporządzenia.

3. W przypadku gdy kandydat uzyska dokument, który umożliwia zaliczenie testu z języka obcego w trakcie pierwszego etapu postępowania, i dostarczy go do komórki kadrowej, do czasu wystawienia opinii w przedmiocie dopuszczenia do drugiego etapu postępowania, test zalicza się.";

10) w § 15:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przed rozpoczęciem testów pisemnych kandydat losuje numer kodowy.",

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Numerem kodowym oznacza się arkusze odpowiedzi wypełniane przez kandydata oraz wyniki z poszczególnych testów uzyskane przez kandydata w postępowaniu.";

11) w § 16:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kandydat otrzymuje materiały i arkusze odpowiedzi opatrzone pieczęcią jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której jest przeprowadzany drugi etap postępowania. Uwzględnia się jedynie odpowiedzi udzielane na arkuszach opatrzonych pieczęcią jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której jest przeprowadzany drugi etap postępowania.",

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Wyniki poszczególnych testów, z przypisanym numerem kodowym kandydata, są podawane do wiadomości z pominięciem imienia i nazwiska kandydata przez umieszczenie ich w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, w której jest przeprowadzany drugi etap postępowania.";

12) w § 17:
a) użyte w ust. 1a wyrazy "ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, 1245 i 1635)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882)",
b) ust. 1b otrzymuje brzmienie:

"lb) Jeżeli w trakcie przeprowadzania testu sprawności fizycznej ratownik nie jest obecny, kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której jest przeprowadzany drugi etap postępowania, zapewnia łączność między członkami zespołu przeprowadzającego ten test a najbliższą jednostką ratownictwa medycznego.";

13) w § 18 w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) posiadanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego, uzyskanego po ukończeniu liceum ogólnokształcącego, technikum albo szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Straży Granicznej lub Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania;";

14) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

"§ 18a. Kandydat posiadający wykształcenie, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 3a, uzyskuje z rozmowy kwalifikacyjnej ocenę zwiększoną o 2 punkty z tytułu posiadanego wykształcenia, ale nie wyższą niż maksymalna wartość punktów możliwa do przyznania z rozmowy kwalifikacyjnej.";

15) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wyciąg z wyników, o których mowa w § 16 ust. 8, z przypisanym numerem kodowym kandydata podaje się do wiadomości z pominięciem imienia i nazwiska kandydata przez umieszczenie tego wyciągu przez okres 7 dni w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, w której jest przeprowadzany drugi etap postępowania, oraz w siedzibie jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której kandydat złożył podanie.";

16) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Odstąpienie od postępowania następuje w przypadku:

1) negatywnych wyników albo niepoddania się badaniom lub czynnościom, o których mowa w § 9 ust. 1;

2) wystawienia opinii o niedopuszczeniu kandydata do drugiego etapu postępowania;

3) uzyskania 0 punktów z któregokolwiek z testów przeprowadzanych w ramach drugiego etapu postępowania, z wyłączeniem testu sprawności fizycznej zaliczanego w warunkach wskazanych w § 9ba, albo z rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej w drugim etapie postępowania, albo uzyskania mniej niż 12 punktów z drugiego etapu postępowania;

4) nieuzyskania pozytywnej oceny wyników badania psychofizjologicznego;

5) uzyskania orzeczenia o fizycznej i psychicznej niezdolności do służby w Straży Granicznej;

6) odmowy wydania kandydatowi poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych;

7) niewyrażenia zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1c ustawy;

8) wydania polecenia, o którym mowa w § 9b ust. 3;

9) ustalenia, że nie istnieją podstawy do wystąpienia do Komendanta Głównego Straży Granicznej z wnioskiem, o którym mowa w § 3a ust. 1.";

17) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w pkt 6 po ppkt 3 dodaje się ppkt 3a w brzmieniu:

"3a) służbie w Straży Marszałkowskiej, lub";

18) w załączniku nr 2 w karcie kwalifikacyjnej kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej:
a) w części A:
w pkt 1 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

wzór

19) załącznik m 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
20) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
21) po załączniku nr 3 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 3a w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
1.  Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z wyłączeniem postępowań, w których kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej przystąpił do drugiego etapu postępowania.
2.  Czynności podjęte w toku przeprowadzanego postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej dokonane przez uprawnione podmioty na podstawie dotychczasowych przepisów oraz złożony kwestionariusz osobowy kandydata i karta kwalifikacyjna kandydata wypełniona zgodnie z wzorem określonym w przepisach dotychczasowych zachowują ważność.
3.  Kandydat, który do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie przystąpił do testu ze znajomości języka obcego, może potwierdzić znajomość języka obcego na podstawie dokumentu, o którym mowa w § 13a rozporządzenia, o którym mowa w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
WZÓR

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2
WZÓR
1. Imię i nazwisko: ................................................................................................
2. Grupa wiekowa: ...............................................................................................
3. Data przeprowadzenia testu: ............................................................................
4. Miejsce przeprowadzenia testu: ........................................................................
- jednostka organizacyjna Straży Granicznej,
- ośrodek szkolenia Straży Granicznej*.
Lp. Wynik Ocena** Suma ocen Liczba punktów Podpis instruktora
1
2
3
4
5
6

W załączeniu zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w teście sprawności fizycznej.

________

* Właściwe podkreślić.

** W przypadku uzyskania wyniku niższego od normy na ocenę dostateczną należy wpisać 0.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO

Rodzaj dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego:
1) dyplom potwierdzający wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia uzyskany po ukończeniu kierunku studiów filologia obca lub lingwistyka stosowana lub po ukończeniu nauczycielskiego kolegium języków obcych;
2) wpis na listę tłumaczy przysięgłych;
3) certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie B2 lub wyższym według skali globalnej biegłości językowej Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) lub świadectwo wydane przez Ministra Obrony Narodowej potwierdzające znajomość języka obcego na poziomie minimum "3" zgodnie ze skalą STANAG 6001 (Standardowy Profil Językowy o układzie cyfr 3333).
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Będą wyższe emerytury dla opozycjonistów z czasów PRL

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie PRL-u otrzymają świadczenie wyrównawcze. Sejm zdecydował w piątek, że do 2400 zł podniesione zostaną ich emerytury. Za przyjęciem noweli głosowało 434 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.08.2020
Rozporządzenia o organizacji pracy szkół opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia całej placówki, jej części lub wybranych klas, albo zastosować wariant mieszany.

Krzysztof Sobczak 13.08.2020
Nadal ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1214

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.
Data aktu: 19/06/2020
Data ogłoszenia: 08/07/2020
Data wejścia w życie: 23/07/2020