Zmiana rozporządzenia w sprawie wypłacania z budżetu państwa subwencji przysługującej partiom politycznym.

Dz.U.2020.109
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 20 stycznia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania z budżetu państwa subwencji przysługującej partiom politycznym
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 580) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie wypłacania z budżetu państwa subwencji przysługującej partiom politycznym (Dz. U. poz. 267) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Potwierdzenie wniosku jest sporządzane przez Państwową Komisję Wyborczą w formie odrębnego dokumentu, przekazywanego ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.",

b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany w postaci papierowej albo elektronicznej.

5. Wniosek w postaci elektronicznej jest opatrywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania partii politycznej.";

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK
WZÓR

WNIOSEK O WYPŁACENIE SUBWENCJI

w ........................ r.

na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych

1. Nazwa i adres siedziby partii politycznej:

............................................................................................
(nazwa partii politycznej)
............................................................................................
(adres siedziby partii politycznej)

1.1. Nazwy i adresy siedziby partii wchodzących w skład nowej partii politycznej*:

1) ..................................................................... .....................................................................
2) ..................................................................... .....................................................................
3) ..................................................................... .....................................................................
(nazwa partii politycznej) (adres siedziby partii politycznej)

1.2. Data i numer wpisu nowej partii politycznej do ewidencji:

............................................................................................

2. Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu statutowo uprawnionego do reprezentowania partii politycznej na zewnątrz:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

3. Rachunek bankowy, na który należy przekazać subwencję:

............................................................................................
(pełna nazwa i adres siedziby banku)
............................................................................................
(numer rachunku bankowego)

4. Niniejszym oświadczam, że (należy wypełnić jeden z poniższych punktów):

1) partia polityczna ......................................................................................

(nazwa partii politycznej)

a) spełnia warunek do otrzymania subwencji, określony w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, ponieważ w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień .................................................., samodzielnie tworząc komitet wyborczy, otrzymała w skali kraju co najmniej 3% ważnie oddanych głosów na jej okręgowe listy kandydatów na posłów i jest uprawniona do otrzymania subwencji w wysokości ...................... zł,

b) wywiązała się z obowiązku złożenia informacji finansowej za ................ r., zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych,

c) wywiązała się z obowiązku złożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych;

2)* partia polityczna ..............................................................................................

(nazwa partii politycznej)

a) spełnia warunek do otrzymania subwencji, określony w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, ponieważ powstała przez połączenie partii politycznych, którym przysługiwało prawo do subwencji w łącznej wysokości ................................ zł,

b) wywiązała się z obowiązku złożenia informacji finansowej za ................... r., zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych,

c) wywiązała się z obowiązku złożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych;

3)** partia polityczna ...................................., wchodząca w skład koalicji wyborczej

(nazwa partii politycznej)

....................................................................................................................,
(nazwa koalicji wyborczej)

wraz z partiami politycznymi:

1. ................................................................................,

2. ................................................................................,

3. ................................................................................,

spełnia warunek do otrzymania subwencji, określony w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, ponieważ w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień ...................................., weszła w skład koalicji wyborczej, której okręgowe listy kandydatów na posłów otrzymały w skali kraju co najmniej 6% ważnie oddanych głosów, i jest uprawniona do otrzymania subwencji w wysokości ................. zł.

Subwencja obliczona według zasad określonych w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych jest dzielona pomiędzy partie polityczne wchodzące w skład koalicji zgodnie z postanowieniami § ......... umowy zawiązującej koalicję wyborczą z dnia ........................................ r. zawartej w ............................... pomiędzy partiami:

1. ................................................................................,

2. ................................................................................,

3. ................................................................................,

która przewiduje następujące zasady podziału subwencji:

"...........................................................................................................................................

............................................................................................................................................",

a zatem partii politycznej .....................................................................................................

(nazwa partii politycznej)

przysługuje subwencja w wysokości ............... zł.

Partia polityczna ..............................................................................
(nazwa partii politycznej)

a) wywiązała się z obowiązku złożenia informacji finansowej za .................. r., zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych,

b) wywiązała się z obowiązku złożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych.

................................................., dnia ...............................................

(miejscowość)

......................................................................................................................................................................................
(czytelny podpis osoby uprawnionej / osób uprawnionych do reprezentowania partii politycznej)***

_________________________

* Wypełnić w przypadku połączenia się partii politycznych.

** Wypełnić w przypadku koalicji wyborczej.

*** Wymóg czytelności podpisu dotyczy wyłącznie papierowej postaci wniosku.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

Zmiany w prawie

Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.109

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie wypłacania z budżetu państwa subwencji przysługującej partiom politycznym.
Data aktu: 20/01/2020
Data ogłoszenia: 24/01/2020
Data wejścia w życie: 08/02/2020