Zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dz.U.2020.1073
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 9 czerwca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1755, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w pkt 2 uchyla się lit. f;
2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Do postępowań w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH LUB LATACH W RAMACH OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ LUB PODDZIAŁAŃ

I. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach działania podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Nazwa województwa Wysokość limitów środków

w euro na

operacje typu

inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

Wysokość limitów środków

w euro na

operacje typu

gospodarka wodno-

-ściekowa

Wysokość limitów środków w euro na operacje typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych Wysokość limitów środków w euro na operacje typu ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego Wysokość limitów środków

w euro na

operacje typu

inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

Wysokość limitów środków

w euro na

operacje typu

kształtowanie przestrzeni publicznej

Wysokość limitów środków w euro razem
dolnośląskie 2 589 271 23 240 756 12 391 245 1 573 444 6 992 543 0 46 787 259
kujawsko - pomorskie 2 805 190 26 431 207 19 766 000 320 000 2 487 540 1 024 411 52 834 348
lubelskie 3 829 166 35 375 575 30 563 423 0 3 898 817 1 580 000 75 246 981
lubuskie 684 654 16 003 765 17 079 875 72 026 3 018 373 139 255 36 997 948
łódzkie 3 905 271 36 593 152 11 440 776 0 2 071 322 1 089 648 55 100 169
małopolskie 1 698 120 37 610 089 13 609 653 507 192 3 026 684 5 770 014 62 221 752
mazowieckie 6 830 640 32 118 162 44 311 710 843 619 2 692 417 1 678 383 88 474 931
opolskie 234 500 17 726 450 10 427 370 540 000 3 200 000 1 070 000 33 198 320
podkarpackie 2 727 692 39 257 602 15 904 647 483 821 1 205 953 1 621 184 61 200 899
podlaskie 2 916 384 31 148 223 21 577 741 110 706 0 0 55 753 054
pomorskie 2 403 015 13 172 230 28 106 701 451 264 0 464 478 44 597 688
śląskie 1 144 800 19 840 328 23 068 839 0 0 0 44 053 967
świętokrzyskie 1 220 520 27 162 211 12 551 200 0 2 010 875 0 42 944 806
warmińsko - mazurskie 2 372 730 20 674 260 33 400 000 529 279 1 328 639 615 640 58 920 548
wielkopolskie 2 509 120 29 356 676 33 331 735 1 510 850 5 927 114 1 743 206 74 378 701
zachodnio pomorskie 2 374 000 22 569 525 19 975 240 194 200 3 600 702 1 083 662 49 797 329
Razem 40 245 073 428 280 211 347 506 155 7 136 401 41 460 979 17 879 881 882 508 700
IA. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach działania współpraca
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro na realizację operacji w zakresie, o którym mowa w art. 5 pkt 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 Wysokość limitów środków w euro na realizację operacji w zakresie, o którym mowa w art. 5 pkt 3 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 Wysokość limitów środków w euro razem
mazowieckie 17 380 977 1 498 179 18 879 156
pozostałe 53 865 426 15 253 604 69 119 030
Razem 71 246 403 16 751 783 87 998 186
II. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania:
A. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie 2 461 998
pozostałe 5 173 519
Razem 7 635 517
B. Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie 7 281 439
pozostałe 12 718 162
Razem 19 999 601
C. Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych na operacje typu:
1) modernizacja gospodarstw rolnych w celu zwiększenia rentowności i konkurencyjności gospodarstw
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro w obszarze rozwój produkcji prosiąt albo w obszarze rozwój produkcji mleka krowiego, albo w obszarze rozwój produkcji bydła mięsnego, albo z przeznaczeniem na operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu Wysokość limitów w euro na operacje związane z nawadnianiem Wysokość limitów środków w euro razem
mazowieckie 352 382 193 14 995 000 367 377 193
pozostałe 1 997 615 770 85 005 000 2 082 620 770
Razem 2 349 997 963 100 000 000 2 449 997 963
2) inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie 13 550 817
pozostałe 76 788 077
Razem 90 338 894
3) inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach NATURA 2000
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie 13 083 148
pozostałe 105 853 958
Razem 118 937 106
D. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
dolnośląskie 21 944 277
kujawsko-pomorskie 0
lubelskie 54 367 336
lubuskie 4 528 290
łódzkie 4 876 768
małopolskie 32 432 024
mazowieckie 10 409 509
opolskie 3 119 372
podkarpackie 78 585 177
podlaskie 32 063 529
pomorskie 6 097 223
śląskie 24 152 381
świętokrzyskie 10 139 370
warmińsko-mazurskie 0
wielkopolskie 1 983 762
zachodniopomorskie 0
Razem 284 699 018
E. Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego
w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie 3 253 105
pozostałe 20 226 543
Razem 23 479 648
G. Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie 28 999 705
pozostałe 202 997 938
Razem 231 997 643
H. Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie 1 499 214
pozostałe 4 497 643
Razem 5 996 857
I. Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof, na operacje dotyczące:
1) zapobiegania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie 6 927 500
pozostałe 43 072 500
Razem 50 000 000
2) zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie 6 857 017
pozostałe 42 634 261
Razem 49 491 278
J. Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw:
1) z wyłączeniem limitu środków dostępnych na operacje polegające na zaprzestaniu chowu i hodowli świń, realizowane w gospodarstwach, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie 83 016 132
pozostałe 522 941 039
Razem 605 957 171
2) na operacje polegające na zaprzestaniu chowu i hodowli świń, realizowane w gospodarstwach, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie 19 121 071
pozostałe 120 448 792
Razem 139 569 863
K. Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich na operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaprzestaniem chowu i hodowli świń w gospodarstwach, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie 706 500
pozostałe 4 293 500
Razem 5 000 000
L. Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich na operacje inne niż określone w § 1 pkt 2 lit. k
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie 47 244 941
pozostałe 287 114 160
Razem 334 359 101
III. Wysokość limitów środków w 2015 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach:
A. Działania inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie 1 094 940
pozostałe 8 805 060
Razem 9 900 000
B. Poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
mazowieckie 18 382 919
pozostałe 111 195 533
Razem 129 578 452
IV. Wysokość limitów środków w 2016 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
mazowieckie 212 344
pozostałe 1 289 204
Razem 1 501 548
V. Wysokość limitów środków w 2017 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Wysokość limitów środków w euro razem
mazowieckie 14 600 701 0 14 600 701
pozostałe 122 865 469 802 975 123 668 444
Razem 137 466 170 802 975 138 269 145
VI. Wysokość limitów środków w 2019 r. i w 2020 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach działania inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów na poddziałania:
A. Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie 1 900 000
pozostałe 8 100 000
Razem 10 000 000
B. Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie 5 678 000
pozostałe 24 322 000
Razem 30 000 000
VII. Wysokość limitów środków w 2018 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
mazowieckie 87 240 411
pozostałe 391 462 463
Razem 478 702 874
VIII. Wysokość limitów środków w 2019 r. i w 2020 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo inwestycje dotyczące rozpoczynania lub prowadzenia działalności przez rolników lub ich małżonków w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej albo inwestycje dotyczące rozpoczynania lub prowadzenia działalności przez rolników lub ich małżonków w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Wysokość limitów środków w euro razem
mazowieckie 2 415 000 9 660 000 12 075 000
pozostałe 12 585 000 50 340 000 62 925 000
Razem 15 000 000 60 000 000 75 000 000
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa ¿Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1073

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Data aktu: 09/06/2020
Data ogłoszenia: 22/06/2020
Data wejścia w życie: 23/06/2020