Zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

Dz.U.2019.634
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 2 kwietnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie
Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 i 125) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (Dz. U. poz. 279, z 2011 r. poz. 373, z 2014 r. poz. 1295, z 2017 r. poz. 1878 oraz z 2018 r. poz. 320) wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a) tytuł tabeli nr 1 otrzymuje brzmienie:

"Kalkulacja wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (wg normy nr 1 załącznika nr 10 do rozporządzenia*)) dla mianowanych na stałe policjantów-mężczyzn służby:

– prewencyjnej, z wyłączeniem policjantów pełniących służbę w komórkach ruchu drogowego, patrolowo-interwencyjnych, konwojowych, w policji sądowej, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oraz na stanowiskach: dzielnicowych, starszych dzielnicowych, dyżurnych i przewodników psów służbowych,

– kontrterrorystycznej",

b) tytuł tabeli nr 2 otrzymuje brzmienie:

"Kalkulacja wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (wg normy nr 2 załącznika nr 10 do rozporządzenia*)) dla mianowanych na stałe policjantów-kobiet służby:

– prewencyjnej, z wyłączeniem policjantów pełniących służbę w komórkach ruchu drogowego, patrolowo-interwencyjnych, konwojowych, w policji sądowej, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oraz na stanowiskach: dzielnicowych, starszych dzielnicowych, dyżurnych i przewodników psów służbowych,

– kontrterrorystycznej".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2019 r.
ZAŁĄCZNIK

RÓWNOWAŻNIK WYPŁACANY POLICJANTOWI MIANOWANEMU NA STAŁE W ZAMIAN ZA PRZEDMIOTY UBIORU GALOWEGO, WYJŚCIOWEGO I SŁUŻBOWEGO (W ZŁ)

Lp. Wyszczególnienie Płeć policjanta Korpus generałów

Policji

Korpus oficerów

Policji

Korpus aspirantów

Policji

Korpus podoficerów

Policji

i szeregowych Policji

1 2 3 4 5 6 7
1 Policjant służby prewencyjnej*) oraz kontrterrorystycznej mężczyzna 3184,80 2122,10 2120,70 2095,60
kobieta 3210,80 2148,10 2146,70 2121,60
2 Policjant służby prewencyjnej pełniący służbę: w komórkach ruchu drogowego, patrolowo-interwencyjnych, konwojowych, w policji sądowej, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oraz na stanowisku dzielnicowego, starszego dzielnicowego, dyżurnego i przewodnika psa służbowego mężczyzna 3184,80 2362,00 2360,60 2335,50
kobieta 3210,80 2388,00 2386,60 2361,50
3 Policjant służby kryminalnej, śledczej, spraw wewnętrznych oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym mężczyzna 3184,80 1813,80 1812,40 1787,30
kobieta 3210,80 1839,80 1838,40 1813,30
* Z wyłączeniem policjantów, o których mowa w lp. 2.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

Zmiany w prawie

Będą wyższe emerytury dla opozycjonistów z czasów PRL

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie PRL-u otrzymają świadczenie wyrównawcze. Sejm zdecydował w piątek, że do 2400 zł podniesione zostaną ich emerytury. Za przyjęciem noweli głosowało 434 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.08.2020
Rozporządzenia o organizacji pracy szkół opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia całej placówki, jej części lub wybranych klas, albo zastosować wariant mieszany.

Krzysztof Sobczak 13.08.2020
Nadal ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2019.634

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.
Data aktu: 02/04/2019
Data ogłoszenia: 04/04/2019
Data wejścia w życie: 05/04/2019