Szczegółowe warunki i tryb sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 12 listopada 2012 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu

Na podstawie art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Przy sporządzaniu planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu uwzględnia się:
1)
wymogi hodowli, ochrony, urządzania, ochrony przeciwpożarowej i użytkowania lasu;
2)
wymogi ochrony przyrody i krajobrazu oraz ochrony różnorodności biologicznej;
3)
potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;
4)
zasady prowadzenia gospodarki leśnej w lasach ochronnych;
5)
planowany w aktach prawa miejscowego sposób zagospodarowania lasu i jego otoczenia;
6)
potrzeby racjonalnego kształtowania i ochrony zasobów wodnych.
2.
Uproszczony plan urządzenia lasu i inwentaryzację stanu lasu sporządza się na okres 10 lat.
§  2.
1.
Sporządzenie planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa zleca właściciel lasu, a w przypadku lasów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
2.
Zlecenie, o którym mowa w ust. 1, następuje nie później niż na 15 miesięcy przed upływem okresu obowiązywania dotychczasowego planu urządzenia lasu.
§  3.
Tryb sporządzania planu urządzenia lasu obejmuje przeprowadzenie czynności:
1)
inwentaryzacyjnych;
2)
analitycznych;
3)
planistyczno-prognostycznych.
§  4.
1.
W ramach czynności inwentaryzacyjnych, o których mowa w § 3 pkt 1, sporządzający plan urządzenia lasu przygotowuje:
1)
opis siedlisk leśnych wynikający z analizy glebowej i fitosocjologicznej, mający stanowić podstawę planowania hodowlanego;
2)
opis taksacyjny lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, w formie opisowej oraz bazy danych, według stanu na dzień 1 stycznia pierwszego roku obowiązywania sporządzanego planu urządzenia lasu, zawierający:
a)
dokładną lokalizację drzewostanu, z podaniem:
nazwy nadleśnictwa, obrębu leśnego, leśnictwa, numeru oddziału, litery pododdziału, województwa, powiatu i gminy - w przypadku wszystkich lasów nadleśnictwa,
nazwy urządzanego lasu, numeru oddziału, litery pododdziału, województwa, powiatu i gminy - w przypadku pozostałych lasów stanowiących własność Skarbu Państwa,
b)
informację o rodzaju użytku gruntowego i jego powierzchni,
c)
opis siedlisk leśnych uwzględniający informacje o terenie, glebie, pokrywie gleby i runie leśnym,
d)
cele gospodarowania:
hodowlany - określony przez wskazanie typu drzewostanu,
techniczny - określony przez wskazanie wieku dojrzałości rębnej drzewostanu,
e)
opis funkcji lasu,
f)
opis drzewostanu, zawierający w szczególności informacje na temat udziału gatunkowego, wieku, stanu i budowy drzewostanu, stopnia pokrycia powierzchni, występujących osobliwości przyrodniczych oraz innych cech charakterystycznych dla środowiska przyrodniczego lub ważnych dla gospodarki leśnej,
g)
elementy charakterystyki lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia wyrażone w postaci liczbowej, uwzględniające:
średnie wymiary drzew,
bonitację drzewostanów,
miąższość grubizny,
przyrost miąższości grubizny,
h)
planowane czynności gospodarcze;
3)
dane dotyczące powierzchni i miąższości w odniesieniu do poszczególnych klas wieku drzewostanów, ujęte tabelarycznie według:
a)
gatunków drzew w drzewostanie,
b)
typów siedliskowych lasu,
c)
klas bonitacji drzewostanów,
d)
funkcji lasów, w szczególności funkcji lasów ochronnych;
4)
wykaz powierzchni lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, objętych sporządzanym planem urządzenia lasu, z podaniem rodzajów użytków gruntowych oraz województwa, powiatu i gminy;
5)
mapę gospodarczą lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, w skali nie mniejszej niż 1:5000, wykonaną na podstawie ewidencyjnej mapy numerycznej lub na podstawie kopii ewidencyjnej mapy analogowej gruntów i budynków nadleśnictwa lub innego urządzanego lasu, wraz z wypisem z rejestru gruntów;
6)
ogólny opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia według stanu na dzień 1 stycznia pierwszego roku obowiązywania sporządzanego planu urządzenia lasu, zawierający dane dotyczące:
a)
ich lokalizacji,
b)
dotychczasowej gospodarki leśnej,
c)
warunków przyrodniczych produkcji leśnej, z uwzględnieniem rozpoznania siedlisk leśnych,
d)
warunków ekonomicznych produkcji leśnej,
e)
stanu zasobów leśnych, z uwzględnieniem analizy ekonomicznej;
7)
zestawienia powierzchni wynikające z opisu, o którym mowa w pkt 2, w szczególności:
a)
zestawienie powierzchni według rodzaju użytków gruntowych,
b)
zestawienie powierzchni według czynności gospodarczych, o których mowa w pkt 2 lit. h,
c)
wykaz rozbieżności między danymi ewidencyjnymi odnoszącymi się do gruntów objętych sporządzanym planem urządzenia lasu a stanem faktycznym tych gruntów.
2.
Zestawienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 lit. a, sporządza się według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287), osobno dla każdej działki ewidencyjnej.
§  5.
W ramach czynności analitycznych, o których mowa w § 3 pkt 2, dokonuje się analizy dotychczasowej gospodarki leśnej oraz analizy stanu zasobów drzewnych.
§  6.
1.
W ramach czynności planistyczno-prognostycznych, o których mowa w § 3 pkt 3, sporządzający plan urządzenia lasu przygotowuje program ochrony przyrody oraz wskazuje:
1)
cele i zasady trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz przewidywane sposoby ich realizacji;
2)
etat cięć wyrażony maksymalną ilością drewna do pozyskania w okresie obowiązywania sporządzanego planu urządzenia lasu;
3)
zadania obejmujące pielęgnowanie upraw, młodników i drzewostanów średnich klas wieku;
4)
zadania dotyczące zalesień i odnowień, z uwzględnieniem obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
5)
zadania kierunkowe w zakresie ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej;
6)
zadania kierunkowe w zakresie gospodarki łowieckiej;
7)
zadania kierunkowe w zakresie ubocznego użytkowania lasu;
8)
potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej, w szczególności dotyczące turystyki i rekreacji, w nawiązaniu do wielkości zadań gospodarczych oraz stanu infrastruktury technicznej istniejącej w urządzanym lesie.
2.
Na etat cięć składa się:
1)
ilość drewna przewidzianego do pozyskania w drzewostanach przeznaczonych do użytkowania rębnego, wyrażona w metrach sześciennych;
2)
ilość drewna przewidzianego do pozyskania w drzewostanach przeznaczonych do użytkowania przedrębnego, wyrażona szacunkowo w metrach sześciennych, z określeniem powierzchni, na której będzie prowadzone to użytkowanie.
3.
Przy określaniu etatu cięć uwzględnia się cele i warunki gospodarki leśnej, sposoby ich realizacji ustalane osobno dla każdego drzewostanu i urządzanego lasu oraz:
1)
w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1:
a)
wiek rębności poszczególnych gatunków drzew - jako przeciętny wiek osiągania założonych celów,
b)
potrzeby w zakresie przebudowy drzewostanów,
c)
istnienie lasów ochronnych oraz ustanowionych form ochrony przyrody,
d)
następstwa cięć drzewostanów,
e)
wiek dojrzałości rębnej poszczególnych drzewostanów - jako faktyczny wiek osiągania założonych celów;
2)
w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2:
a)
potrzeby hodowlane,
b)
stan sanitarny lasu.
4.
Zadania w zakresie ochrony przyrody dla obszaru będącego w zarządzie nadleśnictwa pokrywającego się w całości lub części z obszarem Natura 2000 uwzględniają zakres, o którym mowa w art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.3)).
5.
Zadania kierunkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, przedstawia się na mapach w ujęciu tematycznym i przeglądowym.
§  7.
1.
Tryb sporządzania uproszczonego planu urządzenia lasu obejmuje sporządzenie w szczególności:
1)
skróconego opisu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, zawierającego informację o:
a)
powierzchni poszczególnych drzewostanów, gruntów przejściowo pozbawionych roślinności leśnej, a także gruntów przeznaczonych do zalesienia,
b)
gatunku drzewa dominującego w drzewostanie, zwanego dalej "gatunkiem głównym", jego wieku i bonitacji,
c)
miąższości i zadrzewieniu drzewostanu,
d)
siedliskowym typie lasu,
e)
typie drzewostanu;
2)
zestawienia powierzchni lasów ochronnych;
3)
ogólnego opisu drzewostanów wraz z zestawieniem powierzchni gruntów i miąższości drzewostanu według gatunków głównych i ich wieku;
4)
rejestru zawierającego:
a)
zestawienie powierzchni lasów według gatunków głównych oraz ich wieku,
b)
zadania w zakresie gospodarki leśnej,
c)
wykaz rozbieżności między danymi ewidencyjnymi odnoszącymi się do gruntów objętych sporządzanym uproszczonym planem urządzenia lasu a stanem faktycznym tych gruntów;
5)
kopii lub wyrysu mapy ewidencyjnej gruntów z oznaczeniem działek ujętych w sporządzanym uproszczonym planie urządzenia lasu.
2.
Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, sporządza się według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, osobno dla każdej działki ewidencyjnej.
3.
Zadania w zakresie gospodarki leśnej, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b, zestawione oddzielnie dla poszczególnych drzewostanów według działek ewidencyjnych z przeznaczeniem dla poszczególnych właścicieli lasów, obejmują:
1)
etat cięć w drzewostanach przeznaczonych do użytkowania rębnego ustalony na podstawie warunków, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 1 lit. b-d, oraz:
a)
w drzewostanach zapewniających osiągnięcie celów gospodarki leśnej - przy przyjęciu dla gatunku głównego minimalnego wieku rębności:
120 lat - dla dębu, jesionu, wiązu,
100 lat - dla buka, jodły,
80 lat - dla sosny, świerka, modrzewia, daglezji, klonu,
60 lat - dla brzozy, grabu, olchy czarnej,
40 lat - dla osiki,
30 lat - dla topoli, olchy szarej,
b)
w drzewostanach niezapewniających osiągnięcia celów gospodarki leśnej (do przebudowy) - bez uwzględniania minimalnego wieku rębności;
2)
etat cięć w drzewostanach przeznaczonych do użytkowania przedrębnego, wynikający z potrzeb pielęgnacyjnych oraz stanu sanitarnego lasu, nieprzekraczający 20% miąższości drzewostanu wskazanej w sporządzanym uproszczonym planie urządzenia lasu;
3)
wskazania dotyczące:
a)
ponownego wprowadzenia roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do pięciu lat od usunięcia drzewostanu,
b)
zalesienia gruntów,
c)
przebudowy drzewostanu,
d)
pielęgnowania lasu,
e)
ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej,
f)
ochrony gleb i wód.
§  8.
1.
Tryb sporządzania inwentaryzacji stanu lasu obejmuje sporządzenie w szczególności:
1)
skróconego opisu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, zawierającego informację o:
a)
powierzchni poszczególnych drzewostanów, gruntów przejściowo pozbawionych roślinności leśnej, a także gruntów przeznaczonych do zalesienia,
b)
gatunku głównym, jego wieku i bonitacji,
c)
miąższości i zadrzewieniu drzewostanu,
d)
siedliskowym typie lasu,
e)
typie drzewostanu,
f)
wskazaniach z zakresu gospodarki leśnej dotyczących użytkowania rębnego, zwłaszcza z zakresu przebudowy drzewostanów, użytkowania przedrębnego oraz odnowienia, pielęgnowania i ochrony lasu, określanych szacunkowo z uwzględnieniem warunków obowiązujących przy sporządzaniu uproszczonego planu urządzenia lasu,
g)
kategorii ochronności w przypadku lasu ochronnego;
2)
rejestru zawierającego:
a)
zestawienie powierzchni działek według gatunków głównych oraz ich wieku,
b)
wskazania w zakresie gospodarki leśnej,
c)
wykaz rozbieżności między danymi ewidencyjnymi odnoszącymi się do gruntów objętych sporządzaną inwentaryzacją stanu lasu a stanem faktycznym tych gruntów;
3)
kopii lub wyrysu mapy ewidencyjnej z oznaczeniem działek gruntów ujętych w inwentaryzacji stanu lasu.
2.
Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, sporządza się według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, osobno dla każdej działki ewidencyjnej.
§  9.
1.
Dokumentację planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu sporządza się w formie opisu tekstowego, zestawień tabelarycznych, przedstawień graficznych oraz map tematycznych.
2.
Dokumentację, o której mowa w ust. 1, sporządza się również w formie elektronicznej, w szczególności:
1)
w postaci baz danych;
2)
w postaci map cyfrowych, z wykorzystaniem geograficznych systemów informacji (GIS), w państwowym systemie odniesień przestrzennych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
§  10.
Do planów urządzenia lasu, uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu, sporządzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 106, poz. 622 i Nr 224, poz. 1337.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 985.

Zmiany w prawie

Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.

Krzysztof Sobczak 21.09.2022
Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.

Robert Horbaczewski 09.09.2022
Prezydent zatwierdził zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy, którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda. Nowelizacji przeciwny był Senat, który odrzucił ustawę, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 18.08.2022
Monitoring rynku medialnego coraz droższy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 17.08.2022
Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.

Krzysztof Sobczak 16.08.2022
Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2012.1302

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe warunki i tryb sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu.
Data aktu: 12/11/2012
Data ogłoszenia: 26/11/2012
Data wejścia w życie: 11/12/2012