Ustanowienie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Pracy, ustalenie jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia.

Dz.U.04.239.2403
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 października 2004 r.
w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Pracy, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia
Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustanawia się Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Pracy, zwaną dalej "odznaką".
§  2.
1. Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych, organizacjom lub instytucjom w kraju lub za granicą, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony pracy.
2. Odznaka może być nadana tylko raz.
§  3. Odznakę nadaje Główny Inspektor Pracy z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1) ministra lub kierownika urzędu centralnego;
2) terenowego organu administracji rządowej lub organu samorządu terytorialnego;
3) ogólnokrajowego związku zawodowego;
4) ogólnokrajowego zrzeszenia (federacji) związków zawodowych lub ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej (konfederacji);
5) ogólnokrajowej federacji lub konfederacji pracodawców;
6) organizacji pozarządowej, której statutową działalnością jest ochrona pracy;
7) okręgowego inspektora pracy.
§  4.
1. Wniosek o nadanie odznaki zawiera dane osobowe - w przypadku osoby fizycznej, albo nazwę, adres i siedzibę - w przypadku organizacji lub instytucji, oraz informacje o osiągnięciach uzasadniających nadanie odznaki.
2. Wzór wniosku o nadanie odznaki osobie fizycznej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, a organizacji lub instytucji - w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3. Wniosek o nadanie odznaki przedstawia się Głównemu Inspektorowi Pracy nie później niż na dwa miesiące przed przewidywanym przez wnioskodawcę terminem jej wręczenia.
§  5.
1. Odznakę stanowi metalowy, złocony medal kształtu rozety o średnicy 32 mm, mający na stronie licowej srebrzoną i oksydowaną nakładkę z wizerunkiem godła państwowego, a w otoku z granatowej emalii majuskułowy napis: ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY PRACY. Na stronie odwrotnej (rewersie) na nakładce znajduje się logo Państwowej Inspekcji Pracy, a w otoku z granatowej emalii majuskułowy napis: PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY. Rozeta jest zawieszona na jasnoniebieskiej wstążce z rypsu jedwabnego szerokości 27 mm, z granatowymi paskami szerokości 5 mm w odległości 3 mm od krawędzi, z czerwonymi prążkami szerokości 1 mm wzdłuż wewnętrznych boków pasków. Wstążka jest połączona z rozetą kółkiem, a górą przeciągnięta przez gładką, złoconą, metalową listewkę z zapięciem na odwrocie.
2. Wzór odznaki jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  6.
1. Odznakę wręcza Główny Inspektor Pracy lub osoba przez niego upoważniona.
2. Osoba fizyczna wyróżniona odznaką otrzymuje nieodpłatnie nadaną jej odznakę wraz z legitymacją, której wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz dyplom, którego wzór jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
3. Organizacja lub instytucja wyróżniona odznaką otrzymuje nieodpłatnie nadaną jej odznakę wraz z dyplomem, według wzoru dyplomu, o którym mowa w ust. 2.
4. W razie zgubienia albo zniszczenia odznaki albo legitymacji lub dyplomu stwierdzających jej nadanie, wydaje się wtórny egzemplarz za zwrotem kosztów.
5. Odznakę nosi się na lewej stronie piersi.
§  7. Ewidencję wyróżnionych odznaką osób fizycznych, organizacji i instytucji prowadzi Główny Inspektor Pracy.
§  8. Koszty związane z nadawaniem odznaki są pokrywane z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Państwowa Inspekcja Pracy.
§  9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY PRACY DLA OSÓB FIZYCZNYCH

...............................................................

(nazwisko i imię (imiona) kandydata)

...............................................................

(imię ojca)

...............................................................

(data i miejsce urodzenia)

...............................................................

(miejsce pracy - stanowisko)

Uzasadnienie wniosku:

Wnoszę o nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony

Pracy

pieczęć

....................... .........................

(miejscowość i data) (podpis wnioskodawcy)

Przewidywany termin wręczenia odznaki: ........................

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY PRACY DLA ORGANIZACJI LUB INSTYTUCJI

...............................................................

...............................................................

(nazwa, adres i siedziba organizacji lub instytucji)

Uzasadnienie wniosku:

Wnoszę o nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony

Pracy

pieczęć

....................... .........................

(miejscowość i data) (podpis wnioskodawcy)

Przewidywany termin wręczenia odznaki: ........................

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

ODZNAKI HONOROWEJ ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY PRACY

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

LEGITYMACJI STWIERDZAJĄCEJ NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY PRACY

wzór

Objaśnienie:

Okładka do legitymacji jest koloru czerwonego i ma wymiary 75 x 105 mm. Na jej czołowej stronie jest wytłoczony orzeł.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

DYPLOMU STWIERDZAJĄCEGO NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY PRACY

wzór

Objaśnienie:

Dyplom jest kartonem koloru jasnożółtego z napisami koloru ciemnoniebieskiego, w formacie A4.

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 123, poz. 1353.

Zmiany w prawie

Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej, Sejm odrzucił stanowisko Senatu

Ustawa o służbie zagranicznej do podpisu prezydenta. Sejm odrzucił stanowisko Senatu, który uznał, że regulacji nie da się poprawić. Zgodnie z nią powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych i ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 25.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2004.239.2403

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Ustanowienie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Pracy, ustalenie jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia.
Data aktu: 25/10/2004
Data ogłoszenia: 05/11/2004
Data wejścia w życie: 20/11/2004