Rumunia-Polska. Umowa o współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury. Warszawa.1994.06.23.

Dz.U.95.109.532
UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej z Rządem Rumunii o współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury,
sporządzona w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r.
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 23 czerwca 1994 r. została sporządzona w Warszawie Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Rumunii, zwane dalej Stronami:

- nawiązując do Układu między Rzecząpospolitą Polską i Rumunią o przyjaznych stosunkach i współpracy, podpisanego w Bukareszcie dnia 25 stycznia 1993 r.,

- dążąc do rozwoju i umocnienia współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa, kultury, środków masowego przekazu i sportu oraz w innych pokrewnych dziedzinach,

- pragnąc przyczynić się do lepszego wzajemnego zrozumienia między obywatelami obu Państw,

- zgodnie z postanowieniami Aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Paryskiej karty Nowej Europy,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1

Strony będą rozwijać współpracę w zakresie nauki, szkolnictwa, kultury i sportu oraz w innych dziedzinach pokrewnych. Strony będą umożliwiać wymianę materiałów i dokumentacji oraz ułatwiać kontakty między zainteresowanymi instytucjami i osobami prywatnymi.

Artykuł  2

Strony będą popierać bezpośrednią współpracę między akademiami nauk oraz innymi instytucjami naukowymi i naukowcami obu Państw.

Artykuł  3

Strony będą dążyć do zawarcia odrębnej umowy w zakresie nauki i techniki.

Artykuł  4

Strony będą popierać współpracę i wymianę doświadczeń w zakresie szkolnictwa przez:

a) wymianę profesorów akademickich i innych specjalistów w celu prowadzenia wykładów i badań naukowych;
b) popieranie bezpośredniej współpracy między placówkami oświatowymi wszystkich szczebli;
c) udostępnianie, w miarę możliwości, miejsc i stypendiów na studia uniwersyteckie, doktoranckie i podyplomowe w dziedzinach uzgodnionych przez obie Strony;
d) popieranie i ułatwianie obywatelom obu Państw studiowania literatury i języka drugiej Strony przez tworzenie katedr i lektoratów w swoich uczelniach wyższych i placówkach oświatowych, wysyłanie wykładowców, wymianę książek i publikacji specjalistycznych, udział w kursach letnich;
e) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć, w tym przekazywanie materiałów i dokumentacji, mających na celu prawidłowe przedstawianie w podręcznikach szkolnych i uniwersyteckich historii, geografii i życia społeczno-gospodarczego obu Państw.

Strony są zgodne co do tego, aby w duchu niniejszej umowy współpraca w zakresie szkolnictwa objęła różnorodne struktury systemów oświatowych obu Państw.

Artykuł  5

Strony będą dążyć do wzajemnego uznawania świadectw, dyplomów, stopni oraz tytułów akademickich nadawanych przez ich placówki oświatowe i naukowe. Warunki i tryb wzajemnego uznawania będą przedmiotem oddzielnego porozumienia.

Artykuł  6

Strony będą sprzyjać wzajemnemu zrozumieniu wartości kultury i sztuki obu narodów przez:

a) wymianę twórców i wykonawców, zarówno profesjonalistów jak i amatorów, oraz innych osób działających w dziedzinach objętych niniejszą umową;
b) organizowanie przez jedną ze Stron na terytorium drugiej Strony imprez kulturalnych i artystycznych, takich jak wystawy, pokazy filmów, programy radiowe i telewizyjne, wystawianie sztuk teatralnych, organizowanie festiwali muzycznych i tanecznych, w tym także na warunkach komercyjnych;
c) współpracę muzeów i bibliotek;
d) wymianę publikacji z zakresu kultury i sztuki między placówkami kulturalnymi - filmów, książek, czasopism, nagrań i wydawnictw muzycznych, płyt i kaset;
e) współpracę między wydawnictwami, w tym dystrybucję i sprzedaż książek;
f) wspólne organizowanie imprez kulturalnych (wystaw, sympozjów itp.);
g) uwzględnianie utworów dramatycznych i muzycznych autorów drugiej Strony w repertuarze własnych placówek kulturalnych;
h) popieranie tłumaczeń i publikacji ważnych dzieł naukowych i literackich autorów drugiej Strony i upowszechnianie ich na własnym terytorium.
Artykuł  7

Strony zobowiązują się do właściwej ochrony własności intelektualnej, zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Artykuł  8

Strony będą popierać i ułatwiać współpracę między stowarzyszeniami i fundacjami działającymi w obu państwach na rzecz rozwoju różnych dziedzin sztuki.

Artykuł  9

Doceniając rolę, jaką spełniają obywatele rumuńscy narodowości polskiej w Rumunii oraz obywatele polscy narodowości rumuńskiej w Rzeczypospolitej Polskiej w rozwoju stosunków między oboma Państwami, Strony będą popierać działania umożliwiające swobodny dostęp do wychowania i kultury w językach ojczystych oraz będą sprzyjać, na zasadzie wzajemności, zachowaniu języka, tradycji i tożsamości kulturowej tych obywateli.

Artykuł  10

Strony będą popierać wzajemne zapraszanie osobistości z dziedziny nauki, szkolnictwa, kultury i sztuki drugiej Strony do udziału w spotkaniach, konferencjach, festiwalach i innych międzynarodowych imprezach organizowanych na terytorium jednej ze Stron.

Artykuł  11

Strony zobowiązują się do wzajemnej pomocy w zakresie ochrony, konserwacji i zapewnienia integralności dziedzictwa kulturalnego.

Artykuł  12

Strony uzgadniają, że dobra kultury nielegalnie wywiezione z terytorium jednej ze Stron i nielegalnie wwiezione na terytorium drugiej Strony podlegają zwrotowi.

Artykuł  13

Strony będą popierać bezpośrednią współpracę między swoimi komitetami narodowymi do spraw UNESCO oraz ich stałymi przedstawicielami w UNESCO, a także współpracę Stron na forum organizacji międzynarodowych w zakresie kultury.

Artykuł  14

Strony będą popierać jak najszerszą współpracę między archiwami obu Państw, zapewniając przedstawicielom drugiej Strony dostęp do odpowiednich źródeł, zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym.

Artykuł  15

Strony będą popierać współpracę między agencjami prasowymi, redakcjami gazet i czasopism, stowarzyszeniami dziennikarzy i reporterów.

Artykuł  16

Strony będą popierać współpracę w dziedzinie audiowizualnej przez wymianę audycji i programów radiowych i telewizyjnych, a także przez wymianę specjalistów i dziennikarzy.

Artykuł  17

Strony będą popierać współpracę między instytucjami wyspecjalizowanymi w prezentacji i koprodukcji filmów oraz udział w międzynarodowych festiwalach filmowych organizowanych na terytorium drugiej Strony.

Artykuł  18

Strony będą popierać rozwój kontraktów między organizacjami i stowarzyszeniami młodzieżowymi oraz instytucjami prowadzącymi działalność w tej dziedzinie.

Artykuł  19

Strony będą popierać współpracę w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, realizowaną na podstawie porozumień zawieranych między odpowiednimi organizacjami.

Artykuł  20

Strony będą popierać rozwój współpracy w dziedzinie turystyki.

Artykuł  21

Strony będą popierać bezpośrednie kontakty i współpracę w dziedzinie ochrony zdrowia i nauk medycznych.

Artykuł  22

Strony będą się wzajemnie informować o imprezach naukowych, kulturalnych, artystycznych, sportowych i innych, organizowanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Rumunii, umożliwiając wzajemny udział w nich swoich przedstawicieli.

Artykuł  23

Strony będą popierać współpracę kulturalną, oświatową i sportowo-turystyczną na szczeblu terenowym.

Artykuł  24

W celu realizacji niniejszej umowy Strony będą zawierać okresowe programy współpracy i wymiany na szczeblu rządowym i/lub ministerialnym, w których uzgodnią konkretne przedsięwzięcia i warunki finansowe.

Artykuł  25

Niniejsza umowa nie narusza zobowiązań wynikających z innych umów zawartych między Stronami.

Artykuł  26

Niniejsza umowa podlega przyjęciu, zgodnie z prawem każdej ze Stron, co zostanie stwierdzone w drodze notyfikacji. Umowa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia otrzymania noty późniejszej.

Artykuł  27

Niniejsza umowa zawarta jest na okres pięciu lat. Ulega ona automatycznemu przedłużaniu na dalsze pięcioletnie okresy, jeżeli żadna ze Stron nie wypowie jej w drodze notyfikacji na sześć miesięcy przed upływem danego okresu.

W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami powyższej klauzuli, wszelkie programy wymiany będące w toku realizacji zostaną doprowadzone do końca.

Artykuł  28

Z dniem wejścia w życie niniejszej umowy traci moc Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Rumuńskiej Republiki Ludowej, podpisana w Warszawie dnia 26 listopada 1964 r.

Sporządzono w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r. w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim i rumuńskim, przy czym oba teksty mają jednakową moc.

Po zapoznaniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,
- jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,
- będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 6 września 1994 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020