Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za używanie częstotliwości.

Dz.U.93.35.158
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 9 kwietnia 1993 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie częstotliwości.
Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 69, poz. 293 i Nr 105, poz. 451 oraz z 1993 r. Nr 7, poz. 34) zarządza się, co następuje:
§  1. W załącznikach do rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie opłat za używanie częstotliwości (Dz. U. Nr 47, poz. 211) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 2:
a) część III otrzymuje brzmienie:

"III. Łączność satelitarna:

1. Opłata za używanie częstotliwości przez jedną, stałą, naziemną stację końcową o powierzchni skutecznej anteny nie większej niż 10 m2 (Very Small Aperture Terminal - VSAT) pracującą w sieci obsługiwanej przez stację centralną 360 tys. zł.

2. Opłata za używanie częstotliwości przez jedną, stałą, naziemną stację centralną, obsługującą stacje końcowe o powierzchni skutecznej anteny nie większej niż 10 m2 (VSAT), za każdy 1 kHz przyznanego widma

360 tys. zł.

3. Opłata za używanie częstotliwości przez jedną, stałą, naziemną stację dosyłową dla realizacji usług radiodyfuzji satelitarnej, za każde 10 kHz przyznanego widma:

a) dla radiofonii i telewizji publicznej 120 tys. zł,

b) dla pozostałych operatorów 360 tys. zł.

4. Opłata za używanie częstotliwości przez jedną, stałą, naziemną stację końcową, inną niż wymienione w ust. 1 do 3:

a) dla radiofonii i telewizji publicznej 50 mln zł,

b) dla pozostałych operatorów 70 mln zł.

5. Opłata za używanie częstotliwości przez jedną, ruchomą, naziemną stację końcową, wykorzystywaną w radiokomunikacyjnej służbie ruchomej: lądowej, morskiej oraz lotniczej 20 mln zł."

b) dodaje się część IV w brzmieniu:

"IV. Łączność stała typu abonenckiego:

Opłata za używanie częstotliwości przez jedną stację nadawczo-odbiorczą (sterującą lub przekaźnikową), pracującą w systemie łączności stałej typu abonenckiego, w zakresie częstotliwości od 1 do 3 GHz, za każde 10 kHz przyznanego widma dla:

- telefonii wiejskiej 36 tys. zł,

- pozostałych użytkowników 360 tys. zł.",

2) w załączniku nr 3:
a) w pkt A:
skreśla się oznaczenie odnośnika "1)", użyte dwukrotnie po wyrazach "użytkownicy radiofonii publicznej",
oznaczenie odnośnika "2)" zastępuje się oznaczeniem "1)",
po tabeli dodaje się odnośnik 1) w brzmieniu:

"1) Podmioty wykorzystujące częstotliwość w zakresie od 87,5 MHz do 108,0 MHz do nadawania programów radiofonicznych o charakterze publicznym, bez nadawania reklam, wnoszą opłatę w wysokości 1/2 opłaty podanej w tabeli.",

b) w pkt B po wyrazach "użytkownicy radiofonii publicznej" skreśla się oznaczenie odnośnika "1)",
c) skreśla się dotychczasowe odnośniki "1)" i "2)".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020