Zm.: rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.

Dz.U.90.12.79
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 24 lutego 1990 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.
Na podstawie art. 8 ust. 3 i art. 11 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 4, poz. 23 i Nr 74, poz. 443) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1989 r. w sprawie opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 9, poz. 52) wprowadza się, następujące zmiany:
1) w § 1:
a) w ust. 1 kwotę "200 zł" zastępuje się kwotą "1.500 zł",
b) w ust. 2 kwotę "20 zł" zastępuje się kwotą "100 zł",
2) w § 3:
a) pkt 22 otrzymuje brzmienie:

"22) składane przez inwestorów zastępczych w sprawach dotyczących inwestycji jednostek budżetowych,"

b) w pkt 23 wyrazy "Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" zastępuje się wyrazami "Rzeczypospolitej Polskiej",
3) w § 4:
a) w ust. 1:
w pkt 1 kwotę "5.000 zł" zastępuje się kwotą "30.000 zł",
w pkt 2 kwotę "1.000 zł" zastępuje się kwotą "6.000 zł",
w pkt 3 kwotę "1.200 zł" zastępuje się kwotą "7.500 zł",
w pkt 4 kwotę "150 zł" zastępuje się kwotą "1.000 zł",
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) od wpisania do ewidencji pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, przyczepy oraz motoroweru 9.000 zł",

po pkt 5 dodaje się pkt 5a, 5b i 5c w brzmieniu:

"5a) od zarejestrowania stałego, połączonego z wydaniem tablic rejestracyjnych, lub przerejestrowania:

a) pojazdu samochodowego, z wyjątkiem motocykla 25.000 zł,

b) motocykla, ciągnika rolniczego lub przyczepy 12.000 zł,

5b) od zarejestrowania stałego pojazdów, o których mowa w pkt 5a, bez wydawania tablic lub z wydaniem tablic z depozytu 5.000 zł,

5c) od zarejestrowania czasowego:

a) dokonywanego w celu wywozu pojazdu na stałe za granicę - w wysokości stawek określonych w pkt 5a,

b) w pozostałych wypadkach 7.000 zł,"

w pkt 6 kwotę "1.500 zł" zastępuje się kwotą "10.000 zł",
w pkt 7 kwotę "20.000 zł" zastępuje się kwotą "120.000 zł",
w pkt 8 kwotę "3.000 zł" zastępuje się kwotą "20.000 zł",
w pkt 9 kwotę "1.500 zł" zastępuje się kwotą "10.000 zł",
w pkt 10 kwotę "10.000 zł" zastępuje się kwotą "60.000 zł",
w pkt 11 kwotę "5.000 zł" zastępuje się kwotą "30.000 zł",
b) w ust. 2 wyrazy "ust. 1 pkt 5 i 6" zastępuje się wyrazami "ust. 1 pkt 5-6",
4) w § 5 pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) dokonywane na skutek podań wymienionych w § 3 pkt 22.",

5) w § 6:
a) w ust. 1:
w pkt 1 kwotę "3.000 zł" zastępuje się kwotą "18.000 zł",
w pkt 2 kwotę "1.000 zł" zastępuje się kwotą "6.000 zł",
b) w ust. 3 wyrazy "Polska Rzeczpospolita Ludowa" zastępuje się wyrazami "Rzeczpospolita Polska",
6) w § 7 w ust. 1:
a) w pkt 1 kwotę "2.000 zł" zastępuje się kwotą "20.000 zł",
b) w pkt 2 kwotę "300 zł" zastępuje się kwotą "1.500 zł",
7) w § 8 kwotę "1.500 zł" zastępuje się kwotą "10.000 zł",
8) w § 9 w ust. 1 kwotę "1.500 zł" zastępuje się kwotą "10.000 zł",
9) w § 10 w ust. 1:
a) w pkt 1 kwotę "500 zł" zastępuje się kwotą "2.000 zł",
b) w pkt 2 kwotę "1.500 zł" zastępuje się kwotą "10.000 zł",
10) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Opłata skarbowa od tablicy rejestracyjnej oraz tabliczki rowerowej dla motoroweru, wydawanej w zamian za tablicę (tabliczkę) uszkodzoną lub utraconą, wynosi 10.000 zł.",

11) w § 12 w ust. 1:
a) w pkt 1 kwotę "2.000 zł" zastępuje się kwotą "12.000 zł",
b) w pkt 2 kwotę "500 zł" zastępuje się kwotą "3.000 zł",
c) w pkt 3 kwotę "2.000 zł" zastępuje się kwotą "12.000 zł",
d) w pkt 4 kwotę "500 zł" zastępuje się kwotą "3.000 zł",
e) w pkt 5 kwotę "700 zł" zastępuje się kwotą "4.000 zł",
12) w § 13 kwotę "1.000 zł" zastępuje się kwotą "6.000 zł",
13) w § 14 w ust. 1 kwotę "200 zł" zastępuje się kwotą "1.000 zł",
14) w § 15:
a) w pkt 1 kwotę "600 zł" zastępuje się kwotą "3.500 zł",
b) w pkt 2 kwotę "100 zł" zastępuje się kwotą "500 zł",
c) w pkt 3 kwotę "500 zł" zastępuje się kwotą "3.000 zł",
15) po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:

"§ 15a. Opłata skarbowa od zaświadczenia o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego wynosi 10.000 zł.",

16) w § 16 kwotę "500 zł" zastępuje się kwotą "3.000 zł",
17) w § 17:
a) w pkt 1 przecinek na końcu skreśla się i dodaje wyrazy "i 22,",
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) wtórniki (duplikaty) dowodu rejestracyjnego, potwierdzenia zgłoszenia motoroweru do rejestru, prawa jazdy, karty rowerowej, karty motorowerowej, oraz karty woźnicy, wydawane w innych wypadkach niż określone w § 12 ust. 1,",

18) w § 18 kwotę "1.500 zł" zastępuje się kwotą "10.000 zł",
19) w § 19 kwotę "3.000 zł" zastępuje się kwotą "20.000 zł",
20) w § 20 kwotę "1.800 zł" zastępuje się kwotą "10.000 zł",
21) w § 21 w ust. 1:
a) w pkt 1 kwotę "1.000 zł" zastępuje się kwotą "6.000 zł",
b) w pkt 2 kwotę "200 zł" zastępuje się kwotą "1.000 zł",
22) w § 22:
a) w pkt 1 kwotę "300 zł" zastępuje się kwotą "2.000 zł",
b) w pkt 2 kwotę "1.200 zł" zastępuje się kwotą "7.000 zł",
23) w § 23:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Opłata skarbowa od wizy wynosi:

1) od wizy pobytowej jednokrotnej 260.000 zł,

2) od wizy pobytowej wielokrotnej 1.140.000 zł,

3) od wizy pobytowej udzielonej przez graniczną placówkę kontrolną 380.000 zł,

4) od wizy pobytowej zbiorowej udzielonej pasażerom statków (jachtów) obsługiwanych przez polskie biura podróży w ramach rejsów turystycznych, uprawniającej do pobytu grupowego w rejonie miasta portowego do 48 godzin - od każdej osoby 90.000 zł,

5) od wizy przejazdowej jednokrotnej 130.000 zł,

6) od wizy przejazdowej wielokrotnej 570.000 zł,

7) od wizy powrotnej jednokrotnej (pobyt czasowy) 130.000 zł,

8) od wizy powrotnej jednokrotnej (pobyt stały) 20.000 zł,

9) od wizy powrotnej wielokrotnej (pobyt czasowy) 570.000 zł,

10) od wizy powrotnej wielokrotnej (pobyt stały) 90.000 zł.",

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Opłata skarbowa od wiz dwu­ do czterokrotnych wynosi odpowiednią wielokrotność opłaty od wizy jednokrotnej, określonej w ust. 1 pkt 1, 5, 7 i 8",

c) w ust. 2 wyrazy "ust. 1 pkt 1-3 i 5-11" zastępuje się wyrazami "ust. 1 pkt 1-3 i 5-10",
24) w § 24 kwotę "50.000 zł" zastępuje się kwotą "300.000 zł",
25) w § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Opłata skarbowa od wynikającego z decyzji administracyjnej przydziału lokalu lub budynku wynosi:

1) od 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub budynku 300 zł,

2) od 1m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego 400 zł.",

26) w § 26:
a) w ust. 1:
w pkt 1 kwotę "18.000 zł" zastępuje się kwotą "110.000 zł",
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) budynku mieszkalno­pensjonatowego, budynku użytkowego przeznaczonego na wykonywanie w nim działalności gospodarczej, w tym również na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, budynku biurowego lub garażu - za każdy m2 powierzchni użytkowej 1.000 zł,

nie więcej jednak niż 750.000 zł,",

w pkt 3 kwotę "2.000 zł" zastępuje się kwotą "12.000 zł",
w pkt 4 kwotę "10.000 zł" zastępuje się kwotą "50.000 zł",
w pkt 5 kwotę "3.000 zł" zastępuję się kwotą "18.000 zł",
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) instalacji sieciowej 18.000 zł,",

w pkt 7 kwotę "30.000 zł" zastępuje się kwotą "180.000 zł",
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W razie wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszkalnej, przy obliczeniu opłaty nie uwzględnia się powierzchni części mieszkalnej tego budynku.",

27) w § 27 ust. 1 w pkt 1 kwotę "150.000 zł" zastępuje się kwotą "750.000 zł",
28) w § 28 kwotę "5.000 zł" zastępuje się kwotą "30.000 zł",
29) w § 29 w ust. 1:
a) w pkt 1 kwotę "600 zł" zastępuje się kwotą "3.500 zł",
b) w pkt 2 kwoty "2.000 zł" i "3.000 zł" zastępuje się odpowiednio kwotami "12.000 zł" i "18.000 zł",
30) w § 30 w ust. 1:
a) w pkt 1 kwotę "2.000 zł" zastępuje się kwotą "12.000 zł",
b) w pkt 2 lit. a) kwotę "25.000 zł" zastępuje się kwotą "150.000 zł",
c) w pkt 2 lit. b) kwotę "15.000 zł" zastępuje się kwotą "90.000 zł",
d) w pkt 3 lit. a) kwotę "9.000 zł" zastępuje się kwotą "54.000 zł",
e) w pkt 3 lit. b) kwotę "3.000 zł" zastępuje się kwotą "18.000 zł",
f) w pkt 4 lit. a) kwotę "5.000 zł" zastępuje się kwotą "30.000 zł",
g) w pkt 4 lit. b) kwotę "3.000 zł" zastępuje się kwotą "18.000 zł",
31) w § 31:
a) w pkt 1 kwotę "3.000 zł" zastępuje się kwotą "20.000 zł",
b) w pkt 2 lit. a) kwotę "12.000 zł" zastępuje się kwotą "70.000 zł",
c) w pkt 2 lit. b) kwotę "18.000 zł" zastępuje się kwotą "110.000 zł",
d) w pkt 2 lit. c) kwotę "6.000 zł" zastępuje się kwotą "36.000 zł",
e) w pkt 2 lit. d) kwotę "9.000 zł" zastępuje się kwotą "56.000 zł",
32) w § 32:
a) wyrazy "Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" zastępuje się wyrazami "Rzeczypospolitej Polskiej",
b) w pkt 1 kwotę "100.000 zł" zastępuje się kwotą "600.000 zł",
c) w pkt 2 kwotę "30.000 zł" zastępuje się kwotą "180.000 zł",
33) w § 33:
a) w pkt 1 kwotę "200.000 zł" zastępuje się kwotą "1.200.000 zł",
b) w pkt 2 kwotę "50.000 zł" zastępuje się kwotą "300.000 zł",
34) w § 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Opłata skarbowa od zezwolenia na utworzenie przez przedsiębiorstwa i spółki zagraniczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa wynosi 10.000.000 zł.",

35) po § 34 dodaje się § 34a, 34b, 34c, 34d w brzmieniu:

"§ 34a. Opłata skarbowa za wyrażenie zgody na utworzenie banku spółdzielczego wynosi 10.000.000 zł.

§ 34b. Opłata skarbowa za wyrażenie zgody na utworzenie banku w formie spółki akcyjnej wynosi 10.000.000 zł.

§ 34c. Opłata skarbowa za wyrażenie zgody na utworzenie za granicą banku z kapitałem polskim lub z udziałem kapitału polskiego wynosi 10.000.000 zł.

§ 34d. 1. Opłata skarbowa od zezwolenia na otwarcie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oddziału lub przedstawicielstwa zagranicznego banku wynosi:

1) od zezwolenia na otwarcie oddziału banku 10.000.000 zł,

2) od zezwolenia na otwarcie przedstawicielstwa banku 600.000 zł.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przedłużenia terminu ważności lub zmiany warunków wydanego zezwolenia.",

36) w § 35 kwotę "40.000 zł" zastępuje się kwotą "240.000 zł",
37) w § 36 w ust. 1:
a) w pkt 1 kwotę "150.000 zł" zastępuje się kwotą "900.000 zł",
b) w pkt 2 kwotę "120.000 zł" zastępuje się kwotą "700.000 zł",
c) w pkt 3 lit. a) kwotę "100.000 zł" zastępuje się kwotą "600.000 zł",
d) w pkt 3 lit. b) kwotę "6.000 zł" zastępuje się kwotą "35.000 zł",
e) w pkt 4 lit a) kwotę "150.000 zł" zastępuje się kwotą "900.000 zł",
f) w pkt 4 lit. b) kwotę "75.000 zł" zastępuje się kwotą "450.000 zł",
g) w pkt 4 lit. c) kwotę "6.000 zł" zastępuje się kwotą "36.000 zł",
38) w § 37:
a) w pkt 1 kwotę "45.000 zł" zastępuje się kwotą "250.000 zł",
b) w pkt 2 lit. a) kwotę "45.000 zł" zastępuje się kwotą "250.000 zł",
c) w pkt 2 lit. b) kwotę "90.000 zł" zastępuje się kwotą "550.000 zł",
39) w § 38 w ust. 1:
a) w pkt 1 kwotę "15.000 zł" zastępuje się kwotą "90.000 zł",
b) w pkt 2 kwotę "1.000 zł" zastępuje się kwotą "6.000 zł",
40) w § 39 w pkt 1 kwotę "1.000 zł" zastępuje się kwotą "6.000 zł",
41) w § 40 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Opłata skarbowa od zezwolenia na prowadzenie kasyna gry, gry losowej "Bingo" oraz gier losowych w automatach wynosi 5.000.000 zł",

42) w § 41 kwotę "100.000 zł" zastępuje się kwotą "600.000 zł",
43) po § 41 dodaje się § 41a w brzmieniu:

"§ 41a. Opłata skarbowa od zezwolenia dewizowego na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz na pośrednictwie w kupnie i sprzedaży tych wartości wynosi 600.000 zł.",

44) w § 42 kwotę "1.000 zł" zastępuje się kwotą "6.000 zł",
45) w § 44 po wyrazach "§ 34 ust. 3" dodaje się wyrazy "i § 34d ust. 2",
46) w § 45 w pkt 4 po liczbie "11" dodaje się przecinek i liczbę "22",
47) w § 46:
a) w ust. 1 w pkt 4 po wyrazach "pochodzenia zagranicznego" dodaje się wyrazy "z wyjątkiem wymienionych w ust. 2,",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do sprzedaży pojazdów samochodowych, motorowerów, maszyn rolniczych, ciągników i przyczep stosuje się stawkę określoną w ust. 1 pkt 3.",

c) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) nabyte przez sprzedającego na podstawie umowy zamiany lub darowizny od osób, które uzyskały je w sposób określony w pkt 1-3.",

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Opłatę skarbową określoną w ust. 1 pkt 3 i w ust. 2 obniża się o 50% przy sprzedaży maszyn rolniczych, ciągników lub przyczep osobom fizycznym i prawnym prowadzącym gospodarstwa rolne.",

48) w § 48 wyrazy "z wyjątkiem zamiany samochodów" skreśla się,
49) § 49 skreśla się,
50) § 50 otrzymuje brzmienie:

"§ 50. Przepisy § 46 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2-4 stosuje się odpowiednio do umowy komisu.",

51) w § 52:
a) wyrazy "§ 46–50" zastępuje się wyrazami "§ 46-48 i 50",
b) w pkt 1:
lit b) otrzymuje brzmienie:

"b) osoba prawna, której celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo­techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i opieki społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego, jeżeli w roku poprzedzającym rok, w którym powstał obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej, korzystała z całkowitego zwolnienia od podatku dochodowego oraz pod warunkiem, że przedmiotem sprzedaży nie jest składnik przedsiębiorstwa prowadzonego przez tę osobę lub że zakupu dokonano nie dla takiego przedsiębiorstwa; zwolnienie nie dotyczy przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni i ich związków oraz spółek;"

po lit b) dodaje się lit c), d) i e) w brzmieniu:

"c) rada narodowa,

d) Skarb Państwa,

e) podmiot zwolniony od opłaty skarbowej na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy,",

c) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przeniesienie własności gospodarstwa rolnego lub jego części na podstawie umów wymienionych w § 46 i 47, z tym że w wypadku zamiany – do wysokości wartości rynkowej gospodarstwa rolnego lub jego części, z wyjątkiem:

a) przeniesienia własności budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast,

b) przeniesienia własności gospodarstw rolnych lub ich części na cele nierolnicze,

c) sprzedaży lub zamiany rzeczy ruchomych wymienionych w § 46 ust. 2",

d) w pkt 9 wyrazy "oraz w § 49" skreśla się,
e) w pkt 10 wyrazy "oraz w § 49" skreśla się,
f) w pkt 11 po wyrazie "szlachetnych" dodaje się przecinek i wyrazy "w tym również monet bitych po 1850 r.",
g) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) sprzedaż inwalidom sprzętu rehabilitacyjnego, wózków inwalidzkich, motorowerów oraz samochodów osobowych, pod warunkiem że terenowy organ administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw zdrowia i opieki społecznej uzna posiadanie takiego samochodu przez inwalidę za celowe; zwolnienie stosuje się odpowiednio do umów komisu,",

52) w § 53 wyrazy "§ 46-49" zastępuje się wyrazami "§ 46-48",
53) w § 57 w ust. 2:
a) w pkt 2 przecinek na końcu skreśla się i dodaje się wyrazy "oraz udzielania pożyczek,"
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) pożyczki udzielane z kas lub funduszów zakładowych, funduszów związków zawodowych oraz utworzonych, na podstawie odrębnych przepisów, innych funduszów celowych.",

54) w § 58 w ust. 3:
a) w pkt 1 wyrazy "§ 52 pkt 1 lit. b)" zastępuje się wyrazami "§ 52 pkt 1 lit. b)-d)",
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) spółki (zespoły), jeżeli z umowy spółki wynika iż wyłącznym przedmiotem ich działalności będzie pozyskiwanie oraz produkcja materiałów budowlanych z miejscowych surowców.",

55) w § 59 w ust. 1 kwotę "200 zł" zastępuje się kwotą "1.200 zł",
56) w § 61 kwotę "3.000 zł" zastępuje się kwotą "18.000 zł",
57) w § 62:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Opłata skarbowa od ustanowienia hipoteki wynosi:

1) na zabezpieczenie wierzytelności istniejących 0,1%,

2) na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nie ustalonej 5.000 zł.",

b) w ust. 2:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ustawowej,",

w pkt 7 wyrazy "w tym podejmujących budowę domów jednorodzinnych w celu przeniesienia ich własności na członków" skreśla się,
58) w § 63 w ust. 1:
a) w pkt 1 kwotę "1.500 zł" zastępuje się kwotą "9.000 zł",
b) w pkt 2 kwotę "600 zł" zastępuje się kwotą "3.500 zł",
59) w § 64 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Opłata skarbowa od weksla wynosi:

1) od weksla wymieniającego sumę wekslową - 1.000 zł od każdego pełnego lub rozpoczętego 1.000.000 zł sumy wekslowej,

2) od weksla nie wymieniającego sumy wekslowej - 1.000 zł od każdego pełnego lub rozpoczętego 1.000.000 zł kwoty zobowiązania pieniężnego zabezpieczonego wekslem, a jeżeli kwoty zobowiązania nie da się ustalić - 2.000 zł.",

60) w § 65:
a) w ust. 1:
w pkt 1 kwotę "60 zł" zastępuje się kwotą "300 zł",
w pkt 2 kwotę "150 zł" zastępuje się kwotą "500 zł",
b) w ust. 4 w pkt 4 wyraz "odsyłkowe" zastępuje się wyrazem "dosyłkowe".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020