Wykaz rzeczy niebezpiecznych wyłączonych z przewozu koleją oraz szczególne warunki przewozu rzeczy niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu.

Dz.U.87.32.169
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 6 października 1987 r.
w sprawie wykazu rzeczy niebezpiecznych wyłączonych z przewozu koleją oraz szczególnych warunków przewozu rzeczy niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu.
Na podstawie art. 36 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. Nr 53, poz. 272) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Wyłączone są z przewozu koleją wymienione niżej rzeczy niebezpieczne, chyba że ich przewóz jest dopuszczony w przepisach wymienionych w § 2, z zachowaniem szczególnych warunków określonych w tych przepisach:
1) materiały i przedmioty wybuchowe,
2) przedmioty wypełnione materiałami wybuchowymi,
3) materiały zapalające, ognie sztuczne i podobne towary,
4) gazy sprężone, skroplone lub rozpuszczone pod ciśnieniem,
5) materiały samozapalne,
6) materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne,
7) nadtlenki organiczne,
8) materiały budzące odrazę i zaraźliwe,
9) materiały promieniotwórcze.
2. Dopuszcza się do przewozu koleją wymienione niżej rzeczy niebezpieczne na warunkach określonych w przepisach, o których mowa w § 2:
1) materiały ciekłe zapalne,
2) materiały stałe zapalne,
3) materiały utleniające podtrzymujące palenie,
4) materiały trujące,
5) materiały żrące.
§  2. Szczególne warunki przewozu koleją rzeczy niebezpiecznych określa Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych - RID (Dz. T. i Z. K. z 1985 r. Nr 7, poz. 44), zwany dalej "regulaminem RID". Regulamin RID stanowi aneks I do Przepisów ujednoliconych o umowie międzynarodowego przewozu towarów kolejami (CIM), będących załącznikiem B do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) z dnia 9 maja 1980 r. (Dz. U. z 1985 r. Nr 34, poz. 158).
§  3. Rzeczy niebezpieczne, o których mowa w § 1, nie wymienione w regulaminie RID oraz rzeczy niebezpieczne, o których mowa w § 1, wymienione w regulaminie RID, ale wyłączone z przewozu, mogą być dopuszczone do przewozu na wniosek nadawcy lub odbiorcy za zezwoleniem Ministra Komunikacji wydanym w porozumieniu - stosownie do rodzaju materiału niebezpiecznego - z Ministrem Przemysłu Chemicznego i Lekkiego, Ministrem Górnictwa i Energetyki lub Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki.
§  4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do przewozów wojskowych.
§  5. Traci moc zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 19 sierpnia 1968 r. w sprawie przewozu koleją materiałów i przedmiotów niebezpiecznych (Dz. T. i Z. K. Nr 20, poz. 84).
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1987.32.169

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wykaz rzeczy niebezpiecznych wyłączonych z przewozu koleją oraz szczególne warunki przewozu rzeczy niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu.
Data aktu: 06/10/1987
Data ogłoszenia: 23/10/1987
Data wejścia w życie: 23/10/1987