Przekazanie akademiom medycznym uprawnień Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

Dz.U.86.25.124
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 30 maja 1986 r.
w sprawie przekazania akademiom medycznym niektórych uprawnień Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.
Na podstawie art. 6 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Przekazuje się do dnia 31 sierpnia 1987 r. następujące uprawnienia przewidziane dla Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w stosunku do nadzorowanych akademii medycznych rektorowi lub odpowiednio rektorowi elektowi:
1) Akademiom Medycznym: im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku, w Gdańsku, im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, w Łodzi, im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w Warszawie, we Wrocławiu oraz Śląskiej Akademii Medycznej im. Ludwika Waryńskiego w Katowicach - uprawnienia wynikające z art. 43 ust. 3, art. 47 ust. 3 i 6 oraz art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201) oraz art. 4 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o urzędzie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 36, poz. 169),
2) Akademii Medycznej w Lublinie oraz Pomorskiej Akademii Medycznej im. Gen. Karola Świerczewskiego - uprawnienia wymienione w pkt 1 oraz uprawnienia wynikające z art. 164 ust. 6 ustawy o szkolnictwie wyższym,
3) Akademii Medycznej w Bydgoszczy - uprawnienia wymienione w pkt 1 oraz uprawnienia wynikające z art. 164 ust. 6 i z art. 179 ust. 2 ustawy o szkolnictwie wyższym

- z zastrzeżeniami, o których mowa w ust. 2.

2. Uprawnienia wynikające z:
1) art. 43 ust. 3 i art. 47 ust. 3 ustawy o szkolnictwie wyższym - przysługują rektorowi elektowi,
2) ustawy o urzędzie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
a) art. 4 ust. 4 pkt 2 - nie obejmują uprawnienia do odwołania rektora i prorektorów,
b) art. 4 ust. 4 pkt 4 - nie obejmują uprawnienia do rozwiązania jednostki organizacyjnej akademii medycznej.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020