Zasady współdziałania kierowników urzędów państwowych z radami pracowniczymi.

Dz.U.82.39.261
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 listopada 1982 r.
w sprawie zasad współdziałania kierowników urzędów państwowych z radami pracowniczymi.
Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214) zarządza się, co następuje:
§  1. Kierownik urzędu współdziała z radą pracowniczą w sprawach dotyczących praw i interesów pracowników urzędu w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214), zwanej dalej "ustawą", oraz w niniejszym rozporządzeniu.
§  2. Kierownik urzędu konsultuje z radą pracowniczą zamierzenia w sprawach dotyczących ogółu pracowników reprezentowanych przez radę pracowniczą, a w szczególności w zakresie:
1) zatrudnienia oraz realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, a także w sprawach dotyczących interesów zawodowych pracowników,
2) wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń na rzecz pracowników oraz polityki awansowej,
3) warunków pracy, bezpieczeństwa i higieny oraz kultury pracy,
4) ochrony zdrowia pracowników i ich wypoczynku,
5) świadczeń socjalnych,
6) zaspokajania potrzeb mieszkaniowych pracowników.
§  3.
1. W sprawach, o których mowa w § 2, rada pracownicza ma prawo zgłaszania kierownikowi urzędu wniosków.
2. Kierownik urzędu jest obowiązany rozpatrzyć zgłoszony wniosek i zawiadomić radę pracowniczą o sposobie załatwienia wniosku nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu wniosku powinno zawierać uzasadnienie.
§  4. Na wniosek rady pracowniczej kierownik urzędu jest obowiązany umożliwić jej dokonanie społecznej kontroli warunków pracy w urzędzie oraz rozpatrzyć przedstawione mu wnioski z takiej kontroli. Przepis § 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  5. Kierownik urzędu jest obowiązany zasięgać opinii rady pracowniczej w sprawach rozwiązania stosunku pracy oraz ocen kwalifikacyjnych w wypadkach i w zakresie określonych ustawą, a także przed podjęciem decyzji w sprawie:
1) przyznania nagrody lub wyróżnienia,
2) przedstawienia wniosku o nadanie odznaki honorowej lub odznaczenia państwowego,
3) podziału i wykorzystania funduszów nagród,
4) kierunków działalności socjalnej w urzędzie oraz zasad wykorzystywania funduszów przeznaczonych na ten cel,
5) ustalenia rozkładu czasu pracy,
6) ustalenia planu urlopów,
7) podwyższania kwalifikacji zawodowych pracowników.
§  6. Kierownik urzędu jest obowiązany zasięgać opinii rady pracowniczej także w sprawach nie wymienionych w § 5, jeżeli przepisy Kodeksu pracy lub inne przepisy prawa mające zastosowanie w urzędach państwowych wymagają w tych sprawach zajęcia stanowiska przez przedstawicielstwo pracownicze.
§  7. Na wniosek rady pracowniczej kierownik urzędu powinien powołać jej przedstawiciela do składu komisji dokonującej oceny kwalifikacyjnej mianowanych urzędników państwowych.
§  8. Kierownik urzędu powinien zapewnić udział przedstawiciela rady pracowniczej w posiedzeniach organów kolegialnych, na których są omawiane sprawy dotyczące praw i obowiązków pracowników lub zaspokajania ich potrzeb socjalno-bytowych i kulturalnych.
§  9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1983 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020