Zwalczanie spekulacji.

Dz.U.82.36.243
USTAWA
z dnia 25 września 1981 r.
o zwalczaniu spekulacji.
W celu wzmożenia ochrony interesów konsumentów w obrocie artykułami powszechnego użytku oraz zwiększenia skuteczności zwalczania spekulacji stanowi się, co następuje:
Art.  1.
1. Kto towar przeznaczony do sprzedaży w jednostce handlu detalicznego lub placówce gastronomicznej zbywa poza tą jednostką lub placówką albo w ilości większej od ustalonej bądź z naruszeniem innych przepisów określających zasady sprzedaży takiego towaru,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności lub grzywny.

2. Karze przewidzianej w ust. 1 podlega, kto potwierdza otrzymanie towaru wymienionego w dokumencie dostawy, przyjmując w zamian równowartość tego towaru w gotówce lub w innym towarze, bądź kto w zamian towaru, który miał obowiązek dostarczyć do jednostki lub placówki, określonych w ust. 1, przekazuje jego równowartość w gotówce lub w innym towarze.
3. Karze przewidzianej w ust. 1 podlega, kto mając obowiązek dostarczenia towaru do wskazanej jednostki lub placówki, określonych w ust. 1, samowolnie dostarcza towar do innej jednostki lub placówki, dla których nie był on przeznaczony, jak również kto taki towar przyjmuje.
4. Karze przewidzianej w ust. 1 podlega, kto wbrew przepisom zbywa towar, którym obrót bez zezwolenia jest zabroniony.
5. Jeżeli wartość towarów przekracza 200.000 zł, sprawca czynu określonego w ust. 1-4

podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 i karze grzywny.

6. Jeżeli wartość towarów nie przekracza 8.000 zł, sprawca czynu określonego w ust. 1-4

podlega karze aresztu lub karze grzywny do 20.000 zł albo obu tym karom łącznie.

7. Usiłowanie dokonania wykroczenia określonego w ust. 6 oraz podżeganie do niego lub pomocnictwo są karalne.
8. 1 (skreślony).
Art.  2.
1. Kto, zajmując się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie handlu detalicznego lub w przedsiębiorstwie gastronomicznym, ukrywa przed nabywcą towar przeznaczony do sprzedaży, lub bez uzasadnionej przyczyny odmawia jego sprzedaży, jeżeli wartość tego towaru przekracza 8.000 zł,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny.

2. Jeżeli wartość towarów przekracza 200.000 zł, sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 i karze grzywny.
Art.  3.

Kto, prowadząc placówkę gastronomiczną lub zakład przetwórstwa spożywczego albo będąc w nim zatrudniony, zbywa wbrew przepisom towar przeznaczony do przetworzenia w stanie nie przetworzonym,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny.

Art.  4.
1. Kto wyłudza nienależną mu kartę zaopatrzenia lub inny dokument uprawniający do nabycia towarów albo wchodzi w posiadanie takiej karty lub dokumentu za pomocą innego czynu zabronionego,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny.

2. Jeżeli sprawca dopuścił się przestępstwa określonego w ust. 1 w stosunku do znacznej ilości kart zaopatrzenia lub innych dokumentów uprawniających do nabycia towarów,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

3. Kto kartę zaopatrzenia lub inny dokument, o którym mowa w ust. 1, uzyskane za pomocą czynu zabronionego nabywa lub pomaga w ich zbyciu albo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przyjmuje lub pomaga w ich ukryciu,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny.

4. Jeżeli sprawca dopuścił się przestępstwa określonego w ust. 3 w stosunku do znacznej ilości kart zaopatrzenia lub innych dokumentów uprawniających do nabycia towarów,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

5. Kto nabywa kartę zaopatrzenia lub inny dokument uprawniający do nabycia towarów lub pomaga w ich zbyciu albo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej kartę tę lub dokument przyjmuje lub pomaga w ich ukryciu, jeżeli na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że zostały one uzyskane za pomocą czynu zabronionego,

podlega karze grzywny.

6. Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem kartę zaopatrzenia lub inny dokument uprawniający do nabycia towarów,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny.

7. Kto, wbrew obowiązkowi, nie dokonuje w jednostce handlu detalicznego lub placówce gastronomicznej rozliczenia kart zaopatrzenia lub innych dokumentów uprawniających do nabycia towarów,

podlega karze aresztu lub karze grzywny albo obu tym karom łącznie.

Art.  5.
1. W razie skazania za przestępstwo określone w art. 221 § 2-4, art. 222, 223 oraz 224 Kodeksu karnego oraz za przestępstwo określone w niniejszej ustawie, towary i dokumenty będące przedmiotem przestępstwa ulegają przepadkowi, chociażby nie były własnością sprawcy, chyba że stanowią mienie społeczne.
2. W razie ukarania za wykroczenie określone w art. 60 § 1 i 2, art. 132 § 1-3, art. 133 i 135 Kodeksu wykroczeń oraz za wykroczenie określone w niniejszej ustawie, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. Przepadkowi ulegają również pieniądze zakwestionowane u ujętego na gorącym uczynku sprawcy czynu, wymienionego w ust. 1 lub 2, jeżeli z okoliczności wynika, że zostały one uzyskane w wyniku popełnienia takiego czynu.
4. Milicja Obywatelska może dokonać, na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego, tymczasowego zajęcia mienia ruchomego osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa określonego w art. 221-225 Kodeksu karnego lub przestępstwa określonego w niniejszej ustawie, jeżeli zachodzi obawa usunięcia tego mienia.
5. W razie skazania za przestępstwo określone w art. 221 § 4 lub art. 223 § 3 Kodeksu karnego lub za przestępstwo określone w art. 1 ust. 5 lub art. 2 ust. 2 niniejszej ustawy, sąd orzeka karę dodatkową zakazu zajmowania określonych stanowisk, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności, przewidzianą w art. 38 pkt 3 Kodeksu karnego, a w razie skazania za przestępstwo określone w art. 221 § 1-3, art. 222, 223 § 1 i 2, art. 224 i 225 Kodeksu karnego lub za przestępstwo określone w art. 1 ust. 1-4, art. 2 ust. 1 i art. 3 niniejszej ustawy - może orzec taką karę.
6. W razie skazania za przestępstwo określone w art. 221 § 4 lub art. 223 § 3 Kodeksu karnego lub za przestępstwo określone w art. 1 ust. 5 lub art. 2 ust. 2 niniejszej ustawy sąd może orzec karę dodatkową konfiskaty całości albo części mienia, przewidzianą w art. 38 pkt 5 Kodeksu karnego.
Art.  6.
1. W postępowaniu w sprawach o przestępstwa określone w art. 221-225 Kodeksu karnego oraz w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przyspieszonym, ze zmianami wynikającymi z przepisów niniejszej ustawy.
2. W sprawach prowadzonych przez organy Milicji Obywatelskiej i Państwowej Inspekcji Handlowej można zaniechać doprowadzenia sprawcy do sądu, doręczając mu wezwanie do stawiennictwa na rozprawę we wskazanym dniu i godzinie w okresie nie przekraczającym 48 godzin. W tym wypadku przesłuchanie sprawcy jest obowiązkowe. Osoba wezwana do sądu jest obowiązana stawić się we wskazanym terminie. Przepis stosuje się odpowiednio w postępowaniu przyspieszonym w sprawach o wykroczenia.
Art.  7.

W sprawach o przestępstwa, o których mowa w art. 6, dochodzenia mogą również prowadzić z własnej inicjatywy lub na polecenie prokuratora organy Milicji Obywatelskiej i Państwowej Inspekcji Handlowej. Organom tym przysługuje także prawo popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji.

Art.  8. 2

W sprawach o przestępstwa określone w art. 6, jeżeli sąd przewiduje możliwość wymierzenia kary pozbawienia wolności powyżej 1 roku lub orzeczenia obok kary pozbawienia wolności kary grzywny powyżej 500.000 zł, przekazuje sprawę prokuratorowi, po rozważeniu celowości zastosowania środka zapobiegawczego.

Art.  9.
1. W postępowaniu w sprawach o przestępstwa określone w art. 221-225 Kodeksu karnego lub w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu uproszczonym ze zmianami wynikającymi z niniejszej ustawy.
2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, organy Milicji Obywatelskiej i Państwowej Inspekcji Handlowej są uprawnione do popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji.
Art.  10.
1. W postępowaniu o wykroczenia, o których mowa w art. 5 ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przyspieszonym; art. 70 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia nie stosuje się.
2. Postępowanie przyspieszone w sprawach o przestępstwa, o których mowa w art. 6, i o wykroczenia, o których mowa w art. 5 ust. 2, stosuje się na obszarze całego kraju.
Art.  11-15. 3

(skreślone).

Art.  16. 4

Minister Handlu Wewnętrznego i Usług, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej, określi zasady sprzedaży towarów w jednostkach handlu detalicznego oraz placówkach gastronomicznych, o których mowa w art. 1 ust. 1.

Art.  17. 5

(skreślony).

1 Art. 1 ust. 8 skreślony przez art. 12 ustawy z dnia 10 maja 1985 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach (Dz.U.85.23.100) z dniem 1 lipca 1985 r.
2 Art. 8 zmieniony przez art. 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1988 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach (Dz.U.88.20.135) z dniem 1 lipca 1988 r.
3 Art. 11-15 skreślone przez art. 9 ustawy z dnia 23 października 1987 r. o zmianach w zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (Dz.U.87.33.180) z dniem 24 października 1987 r.
4 Art. 16 zmieniony przez art. 9 ustawy z dnia 23 października 1987 r. o zmianach w zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (Dz.U.87.33.180) z dniem 24 października 1987 r.
5 Art. 17 skreślony przez art. 12 ustawy z dnia 10 maja 1985 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach (Dz.U.85.23.100) z dniem 1 lipca 1985 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020