Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia nowych wzorów paszportów i dokumentów podróży wydawanych przez organy podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Dz.U.79.24.143
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 17 października 1979 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia nowych wzorów paszportów i dokumentów podróży wydawanych przez organy podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o paszportach (Dz. U. z 1967 r. Nr 17, poz. 81 i z 1971 r. Nr 28, poz. 261) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 15 października 1968 r. w sprawie wprowadzenia nowych wzorów paszportów i dokumentów podróży wydawanych przez organy podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 41, poz. 290) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie wzorów paszportów i dokumentów podroży";

2) w § 1 ust. 1:
a) skreśla się pkt 3,
b) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) paszportu konsularnego książeczkowego (wzór nr 7)";

3) w załączniku do rozporządzenia:
a) wzór 3 (paszportu ministerialnego) skreśla się,
b) wzór 6 (dokumentu podróży) zastępuje się nowym wzorem 6, ustalonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia,
c) dodaje się wzór 7 (paszportu konsularnego książeczkowego) ustalony w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.
1. Paszporty ministerialne tracą ważność z dniem 31 grudnia 1979 r.
2. Dokumenty podróży według dotychczasowego wzoru 6 tracą ważność:
1) z dniem 31 grudnia 1979 r., jeśli ich posiadacze w tym dniu przebywają w kraju,
2) z dniem upływu ich terminu ważności, jeśli ich posiadacze przebywają za granicą.
3. Dotychczasowe paszporty konsularne serii K III tracą ważność z dniem 31 grudnia 1981 r.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

DOKUMENT PODRÓŻY

(grafikę pominięto)

Zmiany w prawie

Będą wyższe emerytury dla opozycjonistów z czasów PRL

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie PRL-u otrzymają świadczenie wyrównawcze. Sejm zdecydował w piątek, że do 2400 zł podniesione zostaną ich emerytury. Za przyjęciem noweli głosowało 434 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.08.2020
Rozporządzenia o organizacji pracy szkół opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia całej placówki, jej części lub wybranych klas, albo zastosować wariant mieszany.

Krzysztof Sobczak 13.08.2020
Nadal ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1979.24.143

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia nowych wzorów paszportów i dokumentów podróży wydawanych przez organy podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Data aktu: 17/10/1979
Data ogłoszenia: 30/10/1979
Data wejścia w życie: 30/10/1979