Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników.

Dz.U.78.5.13
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 lutego 1978 r.
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników.
Na podstawie art. 5 ust. 4 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 72, poz. 357, z 1964 r. Nr 16, poz. 94 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91) zarządza się, co następuje:
§  1. 1 Właściciele gospodarstw rolnych o obszarze powyżej 0,5 ha, zwani dalej "rolnikami", którzy pracują w tych gospodarstwach, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej rolników.
§  2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa:
1) 2 o rolniku, rozumie się przez to również posiadacza gospodarstwa rolnego (użytkownika lub dzierżawcę), który odpowiada warunkom określonym w § 1, z wyjątkiem posiadaczy działek o charakterze deputatowym,
2) o dzieciach, rozumie się przez to również pasierbów i dzieci przysposobione,
3) o rodzicach, rozumie się przez to również przysposabiających, ojczyma, macochę oraz teściów,
4) o małżonku, rozumie się przez to również osobę, która co najmniej dwa lata pozostaje z ubezpieczonym w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkuje i prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, a przy tym zarówno ubezpieczony, jak i ta osoba nie pozostają w związku małżeńskim,
5) o osobach bliskich, rozumie się przez to osoby, o których mowa w pkt 2-4, oraz dziadków, wnuki i rodzeństwo, zięciów i synowe, a także dzieci obce przyjęte na wychowanie, jeżeli zamieszkują wspólnie z ubezpieczonym i pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.
§  3.
1. Z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik lub osoby bliskie albo inne osoby pracujące w prowadzonym przez rolnika gospodarstwie rolnym w związku z działalnością tego gospodarstwa są zobowiązani na podstawie obowiązującego prawa do odszkodowania za spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy.
2. Ubezpieczenie obejmuje również odpowiedzialność cywilną rolnika oraz osób bliskich za szkody wyrządzone przez nich w życiu prywatnym, w tym także podczas uprawiania sportów, z wyjątkiem jednak sportów motorowych i polowania.
§  4.
1. Z ubezpieczenia wypłaca się:
1) 3 należne odszkodowanie w granicach sumy gwarancyjnej 2.000.000 zł za każdy wypadek; kilka szkód powstałych w następstwie tego samego zdarzenia uważa się za jeden wypadek,
2) niezbędne koszty sądowej i pozasądowej obrony w sporze prowadzonym na polecenie Państwowego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) lub za jego zgodą,
3) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez PZU lub za jego zgodą w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody.
2. Jeżeli w związku z wypadkiem zostało wdrożone przeciw rolnikowi postępowanie karne, zwrot kosztów obrony przysługuje tylko wówczas, gdy PZU żądał powołania obrony lub wyraził na to zgodę.
§  5. Odpowiedzialnością PZU nie są objęte szkody:
1) spowodowane umyślnie,
2) wyrządzone osobom bliskim, z wyjątkiem szkód będących następstwem wypadków śmiertelnych,
3) wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych (zaraźliwych),
4) wyrządzone przez zwierzęta w uprawach i kulturach,
5) rzeczowe, spowodowane wadą dostarczonych przez rolnika towarów lub wykonywanych robót i usług, a za wynikłe wskutek tego szkody osobowe PZU nie ponosi odpowiedzialności tylko wówczas, gdy rolnik znał albo powinien znać te wady,
6) powstałe wskutek uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy wypożyczonych lub przyjętych przez rolnika do używania, przechowania lub naprawy,
7) polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych,
8) w drzewostanie lasów,
9) powstałe wskutek zaginięcia rzeczy,
10) 4 nie przekraczające 2.000 zł,
11) wyrządzone poza granicami Polski,
12) spowodowane ruchem pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom komunikacyjnym.
§  6.
1. Jeżeli szkoda została wyrządzona w stanie nietrzeźwości, PZU ma obowiązek dochodzić od sprawcy zwrotu odszkodowania wypłaconego poszkodowanemu, chyba że stan nietrzeźwości nie miał wpływu na powstanie szkody.
2. W uzasadnionych społecznie lub gospodarczo przypadkach PZU może ograniczyć roszczenie do sprawcy szkody lub odstąpić od dochodzenia roszczenia.
§  7.
1. Poszkodowany może dochodzić roszczeń związanych z wypadkiem bezpośrednio od PZU.
2. Jeżeli roszczenie zostanie zgłoszone do osoby objętej ubezpieczeniem, osoba ta przekazuje zgłoszenie do PZU.
3. W razie wszczęcia postępowania sądowego o naprawienie szkody bezpośrednio przeciwko osobie objętej ubezpieczeniem konieczne jest zapozwanie także PZU.
4. Dochodzenie roszczenia od PZU na drodze sądowej (arbitrażowej) może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia do PZU.
§  8.
1. PZU wypłaca odszkodowanie bezpośrednio osobie uprawnionej, zawiadamiając o tym rolnika.
2. Jeżeli w związku ze szkodą, za którą wypłacone zostało odszkodowanie, przysługuje rolnikowi roszczenie do osoby odpowiedzialnej za szkodę, roszczenie to przechodzi na PZU do wysokości wypłaconego przez PZU odszkodowania; roszczenie nie przechodzi jednak, jeżeli sprawcą szkody jest pracownik zatrudniony u rolnika lub osoba bliska dla rolnika.
§  9. 5  
1. Na poczet odszkodowania przysługującego z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zalicza się przyznane tej samej osobie, z tytułu tego samego zdarzenia, odszkodowania z innych ubezpieczeń majątkowych oraz świadczenia rentowe i zasiłki chorobowe z ubezpieczenia społecznego.
2. Zakładowi pracy oraz Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych nie przysługuje roszczenie o zwrot świadczeń wypłaconych z tytułu wypadku przy pracy lub w drodze do pracy albo z pracy zarówno od PZU, jak i osoby objętej ubezpieczeniem. Zakładowi pracy oraz Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przysługuje jednak roszczenie o zwrot tych świadczeń od osoby objętej ubezpieczeniem, jeżeli PZU nie odpowiada za szkody przez nią wyrządzone.
§  10. Rolnicy opłacają składki za obowiązkowe ubezpieczenie według stawek określonych odrębnymi przepisami.
§  11.
1. W razie wypadku rolnik powinien w miarę możności zapobiec zwiększeniu się szkody oraz starać się o złagodzenie skutków wypadku, zapewnienie pomocy lekarskiej osobom poszkodowanym i zabezpieczenie ich mienia.
2. O wypadku z ofiarami w ludziach, jak również o wypadku powstałym w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo, rolnik i osoba zgłaszająca roszczenie obowiązani są bezzwłocznie zawiadomić prokuratora lub Milicję Obywatelską.
3. Rolnik lub osoba zgłaszająca roszczenie obowiązani są zawiadomić PZU o wypadku oraz udzielić niezbędnych informacji i wyjaśnień. Osoby te powinny przedstawić dowody i ułatwić PZU ustalenie okoliczności wypadku i rozmiaru szkód oraz dochodzenie roszczenia zwrotnego od sprawcy szkody.
§  12. Organy sądowe i prokuratorskie, organy Milicji Obywatelskiej i Wojskowej Służby Wewnętrznej oraz inne organy administracji państwowej, które ustalają okoliczności wypadku oraz zbierają i zabezpieczają dowody, obowiązane są udzielić informacji na żądanie PZU i udostępnić materiały niezbędne do ustalenia przez PZU okoliczności wypadku i rozmiaru wypłaconego odszkodowania. Organ prowadzący postępowanie przygotowawcze może odmówić udostępnienia materiałów i informacji ze względu na interes śledztwa lub dochodzenia.
§  13. Po otrzymaniu wiadomości o wypadku PZU przeprowadza bezzwłocznie postępowanie likwidacyjne. PZU udziela rolnikowi oraz osobom zgłaszającym roszczenie informacji, jakie dowody są potrzebne do ustalenia stanu faktycznego wypadku, zasadności roszczeń i wysokości odszkodowań.
§  14. Odszkodowanie wypłaca się w ciągu 30 dni od daty złożenia PZU dowodów uzasadniających roszczenie i umożliwiających ustalenie osoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania oraz określenie jego wysokości.
§  15. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1975 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń rolników od nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej (Dz. U. Nr 28, poz. 145).
§  16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1978 r.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 15 listopada 1982 r. (Dz.U.82.38.251) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1983 r.
2 § 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 15 listopada 1982 r. (Dz.U.82.38.251) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1983 r.
3 § 4 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 15 listopada 1982 r. (Dz.U.82.38.251) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1983 r.
4 § 5 pkt 10 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 15 listopada 1982 r. (Dz.U.82.38.251) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1983 r.
5 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 15 listopada 1982 r. (Dz.U.82.38.251) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1983 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020