NRD-Polska. Konwencja o uregulowaniu przypadków podwójnego obywatelstwa. Berlin.1975.11.12.

Dz.U.76.15.91
KONWENCJA
między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o uregulowaniu przypadków podwójnego obywatelstwa,
podpisana w Berlinie dnia 12 listopada 1975 r.
W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 12 listopada 1975 roku została podpisana w Berlinie Konwencja między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o uregulowaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, w następującym brzmieniu dosłownym:

KONWENCJA

między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o uregulowaniu przypadków podwójnego obywatelstwa.

Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rada Państwa Niemieckiej Republiki Demokratycznej,

zważywszy, że w stosunkach między obu Państwami istnieje całkowita jednomyślność w sprawach obywatelstwa,

uwzględniając ustawodawstwo każdej ze Stron w tym zakresie,

kierując się pragnieniem uniemożliwienia powstawania przypadków podwójnego obywatelstwa,

postanowiły zawrzeć niniejszą Konwencję.

W tym celu wyznaczyły jako Pełnomocników: (pominięto),

którzy po wymianie pełnomocnictw, uznanych za dobre i sporządzone w należytej formie, zgodzili się na następujące postanowienia:

Artykuł  1
1. Rodzice, z których jedno jest obywatelem jednej, drugie zaś obywatelem drugiej Umawiającej się Strony, mogą wybrać dla dziecka urodzonego po dniu wejścia w życie niniejszej Konwencji obywatelstwo jednej z Umawiających się Stron.
2. Rodzice wybierają obywatelstwo dla dziecka w terminie sześciu miesięcy od dnia jego urodzenia przez złożenie na piśmie w dwóch egzemplarzach zgodnego oświadczenia o wyborze obywatelstwa przed właściwym organem tej Umawiającej się Strony, której obywatelstwo wybierają.
Artykuł  2
1. Dziecko, w odniesieniu do którego rodzice nie złożyli oświadczenia o wyborze obywatelstwa, zachowuje:
a) jeżeli urodziło się na terytorium jednej z Umawiających się Stron, obywatelstwo tej Strony,
b) jeżeli urodziło się na terytorium państwa trzeciego, obywatelstwo tej Umawiającej się Strony, na której terytorium rodzice mieli przed wyjazdem do państwa trzeciego miejsce pobytu stałego. Jeżeli rodzice nie mieli miejsca pobytu stałego na terytorium jednej z Umawiających się Stron, dziecko zachowuje obywatelstwo tej Umawiającej się Strony, której obywatelstwo ma matka. Jeżeli matka pozbawiona została władzy rodzicielskiej, dziecko zachowuje obywatelstwo tej Umawiającej się Strony, której obywatelstwo ma ojciec.
2. Dziecko zachowuje obywatelstwo tej Umawiającej się Strony, której obywatelstwo ma jedno z rodziców, jeżeli drugie z rodziców do dnia upływu terminu określonego w artykule 1 ustęp 2 zmarło lub jego miejsce pobytu jest nieznane albo zostało pozbawione władzy rodzicielskiej.
3. Dziecko, którego rodzice zmarli lub ich miejsca pobytu są nieznane albo którego rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej, zachowuje obywatelstwo tej Umawiającej się Strony, na której terytorium ma miejsce pobytu stałego w dniu upływu terminu określonego w artykule 1 ust. 1.
Artykuł  3

Osoby, które w dniu wejścia w życie niniejszej Konwencji mają na podstawie ustawodawstwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i ustawodawstwa Niemieckiej Republiki Demokratycznej obywatelstwo obu Umawiających się Stron, zachowują zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji wyłącznie obywatelstwo jednej z Umawiających się Stron.

Artykuł  4
1. Dla dziecka małoletniego urodzonego przed dniem wejścia w życie niniejszej Konwencji, mającego obywatelstwo obu Umawiających się Stron, rodzice mogą w terminie jednego roku od dnia wejścia w życie niniejszej Konwencji, wybrać obywatelstwo jednej z Umawiających się Stron przez złożenie na piśmie w dwóch egzemplarzach zgodnego oświadzczenia przed właściwym organem.
2. Dziecko małoletnie mające w dniu wejścia w życie niniejszej Konwencji obywatelstwo obu Umawiających się Stron zachowuje obywatelstwo tej Umawiającej się Strony, której obywatelstwo będą mieli rodzice zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji po upływie terminu określonego w ustępie 1.
Artykuł  5
1. Dziecko małoletnie, w odniesieniu do którego rodzice nie złożyli oświadczenia o wyborze obywatelstwa zgodnie z artykułem 4 ustęp 1 i do którego nie ma zastosowania artykuł 4 ustęp 2, zachowuje obywatelstwo tej Umawiającej się Strony, na której terytorium ma miejsce pobytu stałego w dniu upływu terminu określonego w artykule 4 ustęp 1.
2. Dziecko małoletnie mające miejsce pobytu stałego na terytorium państwa trzeciego, w odniesieniu do którego rodzice nie złożyli oświadczenia o wyborze obywatelstwa zgodnie z artykułem 4 ustęp 1 i do którego nie ma zastosowania artykuł 4 ustęp 2, zachowuje obywatelstwo tej Umawiającej się Strony, na której terytorium rodzice mieli miejsce pobytu stałego przed wyjazdem do państwa trzeciego. Jeżeli rodzice nie mieli miejsca pobytu stałego na terytorium jednej z Umawiających się Stron, dziecko zachowuje obywatelstwo tej Umawiającej się Strony, której obywatelstwo ma matka.
3. Dziecko małoletnie zachowuje obywatelstwo tej Umawiającej się Strony, której obywatelstwo ma jedno z rodziców, jeżeli drugie z rodziców do dnia upływu terminu określonego w artykule 4 ustęp 1 zmarło lub jego miejsce pobytu jest nieznane albo zostało pozbawione władzy rodzicielskiej.
4. Dziecko małoletnie, którego rodzice zmarli lub ich miejsca pobytu są nieznane albo którego rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej, zachowuje obywatelstwo tej Umawiającej się Strony, na której terytorium ma miejsce pobytu stałego w dniu upływu terminu określonego w artykule 4 ust. 1.
Artykuł  6

Właściwymi do przyjmowania oświadczeń o wyborze obywatelstwa zgodnie z artykułem 1 oraz artykułem 4 ustęp 1 są:

a) organy właściwe według miejsca pobytu stałego rodziców, jeżeli wybiera się obywatelstwo tej Umawiającej się Strony, na której terytorium rodzice mają miejsce pobytu stałego,
b) przedstawicielstwo dyplomatyczne lub właściwy urząd konsularny tej Umawiającej się Strony, której obywatelstwo wybiera się, jeżeli rodzice mają miejsce pobytu stałego na terytorium drugiej Umawiającej się Strony lub na terytorium państwa trzeciego,
c) organy właściwe według miejsca pobytu stałego matki, jeżeli jedno z rodziców ma miejsce pobytu stałego na terytorium jednej, drugie zaś na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.
Artykuł  7
1. Osoby pełnoletnie, które w dniu wejścia w życie niniejszej Konwencji mają na podstawie ustawodawstwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i ustawodawstwa Niemieckiej Republiki Demokratycznej obywatelstwo obu Umawiających się stron, mogą wybrać obywatelstwo tej Umawiającej się Strony, której obywatelstwo pragną zachować.
2. Oświadczenie o wyborze obywatelstwa składa się na piśmie w dwóch egzemplarzach, w terminie jednego roku od dnia wejścia w życie niniejszej Konwencji, przed właściwym organem tej Umawiającej się Strony, której obywatelstwo wybiera się.
3. Osoby określone w ustępie 1 składają oświadczenie o wyborze obywatelstwa:
a) przed organem właściwym według ich miejsca pobytu stałego, jeżeli wybierają obywatelstwo tej Umawiającej się strony, na której terytorium mają miejsce pobytu stałego,
b) w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub we właściwym urzędzie konsularnym drugiej Umawiającej się Strony, jeżeli mają miejsce pobytu stałego na terytorium jednej z Umawiających się Stron, a wybierają obywatelstwo drugiej Umawiającej się Strony,
c) w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub we właściwym urzędzie konsularnym tej Umawiającej się Strony, której obywatelstwo wybierają, jeżeli mają miejsce pobytu stałego na terytorium państwa trzeciego.
Artykuł  8
1. Osoba, która nie złożyła oświadczenia o wyborze obywatelstwa zgodnie z artykułem 7 ustępy 2 i 3, zachowuje obywatelstwo tej Umawiającej się Strony, na której terytorium ma miejsce pobytu stałego w dniu upływu terminu wymaganego do złożenia oświadczenia.
2. Osoba, która nie złożyła oświadczenia o wyborze obywatelstwa zgodnie z artykułem 7 ustępy 2 i 3 i ma miejsce pobytu stałego na terytorium państwa trzeciego, zachowuje obywatelstwo tej Umawiającej się Strony, na której terytorium miała miejsce pobytu stałego przed wyjazdem.
Artykuł  9
1. Pełnoletnimi w rozumieniu niniejszej Konwencji są osoby, które ukończyły 18 lat, oraz osoby, które na podstawie ustawodawstwa Umawiających się Stron mają prawa pełnoletnich.
2. Rodzice wybierają obywatelstwo dla dzieci małoletnich, które ukończyły 14 lat, za ich pisemną zgodą.
Artykuł  10

Jeżeli Umawiająca się Strona, wobec której złożono oświadczenie o wyborze obywatelstwa, ustali że osoba składająca oświadczenie lub małoletnie dziecko, w odniesieniu do którego złożono oświadczenie, nie są jej obywatelami, oświadczenie nie powoduje skutków prawnych.

Artykuł  11
1. Osoby, które zgodnie z niniejszą Konwencją złożyły lub w odniesieniu do których zostało złożone oświadczenie o wyborze obywatelstwa, zachowują od dnia złożenia oświadczenia wyłącznie obywatelstwo tej Umawiającej się Strony, której obywatelstwo zostało wybrane.
2. Osoby, które nie złożyły lub w odniesieniu do których nie złożono oświadczenia o wyborze obywatelstwa, zachowują po upływie terminów określonych w artykule 1 ustęp 2, w artykule 4 ustęp 1 i w artykule 7 ustęp 2 wyłącznie obywatelstwo jednej z Umawiających się Stron zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji.
Artykuł  12
1. Umawiające się Strony przekażą sobie w drodze dyplomatycznej:
a) w pierwszym kwartale każdego roku wykazy dzieci, w odniesieniu do których złożono oświadczenia o wyborze obywatelstwa zgodnie z postanowieniami artykułu 1,
b) w ciągu osiemnastu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej Konwencji wykazy osób, które zgodnie z postanowieniami artykułów 4 i 7 złożyły lub w odniesieniu do których złożono oświadczenia o wyborze obywatelstwa.
2. Do wykazów, o których mowa w ustępie 1, dołącza się po jednym egzemplarzu oświadczeń o wyborze obywatelstwa.
Artykuł  13

Od dnia wejścia w życie niniejszej Konwencji właściwe organy każdej z Umawiających się Stron będą uzależniały nadanie obywatelstwa osobie mającej obywatelstwo drugiej Umawiającej się Strony od przedłożenia przewidzianego ustawodawstwem tej Umawiającej się Strony dokumentu o zezwoleniu na zmianę obywatelstwa lub o zwolnieniu z obywatelstwa.

Artykuł  14

Oświadczenia o wyborze obywatelstwa składane zgodnie z niniejszą Konwencją są zwolnione od opłat.

Artykuł  15

Kwestie wynikające między Umawiającymi się Stronami w związku ze stosowaniem i wykładnią niniejszej Konwencji będą rozwiązywane w drodze dyplomatycznej.

Artykuł  16
1. Konwencja niniejsza podlega ratyfikacji i wejdzie w życie po upływie trzydziestu dni od dnia wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Warszawie.
2. Konwencja niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron. W takim przypadku Konwencja traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia wypowiedzenia.

Konwencję niniejszą sporządzono w Berlinie dnia 12 listopada 1975 r., w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i niemieckim, przyczym obydwa teksty mają jednakową moc.

Na dowód czego Pełnomocnicy Umawiających się Stron podpisali niniejszą Konwencję i opatrzyli ją pieczęciami.

Po zaznajomieniu się z powyższą Konwencją Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie, dnia 5 lutego 1976 roku.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1976.15.91

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: NRD-Polska. Konwencja o uregulowaniu przypadków podwójnego obywatelstwa. Berlin.1975.11.12.
Data aktu: 12/11/1975
Data ogłoszenia: 16/04/1976
Data wejścia w życie: 25/04/1976