Przystąpienie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

Dz.U.75.35.190
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 8 października 1975 r.
w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 6 Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r., został złożony Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 6 maja 1975 r. dokument przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do powyższej umowy.
Wymieniona umowa weszła w życie w stosunku do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dnia 6 czerwca 1975 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się stronami powyższej umowy, która weszła w życie dnia 29 stycznia 1968 r., składając dokumenty ratyfikacyjne albo dokumenty przystąpienia w niżej podanych datach:

Francja dnia 2 lutego 1960 r.,

Belgia dnia 25 sierpnia 1960 r.,

Włochy dnia 3 czerwca 1963 r.,

Holandia dnia 1 listopada 1963 r.,

Portugalia dnia 29 grudnia 1967 r.,

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii

i Północnej Irlandii dnia 29 czerwca 1968 r.,

Republika Federalna Niemiec dnia 1 grudnia 1969 r.,

Luksemburg dnia 21 lipca 1970 r.,

Jugosławia dnia 28 maja 1971 r.,

Szwajcaria dnia 20 czerwca 1972 r.,

Hiszpania dnia 22 listopada 1972 r.,

Austria dnia 20 września 1973 r.,

Niemiecka Republika Demokratyczna dnia 27 grudnia 1973 r.,

z zastrzeżeniem, że nie uważa się za związaną artykułem 11 Umowy,

Szwecja dnia 1 marca 1974 r.

Zgodnie z artykułem 7 powyższej umowy weszła ona w życie w stosunku do Francji, Belgii, Włoch, Holandii i Portugalii dnia 29 stycznia 1968 r., natomiast w stosunku do pozostałych wyżej wymienionych państw po upływie jednego miesiąca od dnia złożenia odpowiednich dokumentów ratyfikacyjnych lub dokumentów przystąpienia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1975.35.190

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Przystąpienie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.
Data aktu: 08/10/1975
Data ogłoszenia: 30/10/1975
Data wejścia w życie: 30/10/1975