Zasady i tryb powoływania oraz zakres działania rzeczoznawców i zaprzysiężonych próbobiorców.

Dz.U.72.32.222
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU
z dnia 28 lipca 1972 r.
w sprawie zasad i trybu powoływania oraz zakresu działania rzeczoznawców i zaprzysiężonych próbobiorców.
Na podstawie art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych (Dz. U. Nr 16, poz. 137) zarządza się, co następuje:
§  1. 1 Przy okręgowych delegaturach Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych, zwanej dalej "Inspekcją", ustanawiani są rzeczoznawcy z zakresu techniki obrotu, towaroznawstwa i technologii oraz zaprzysiężeni próbobiorcy w dziedzinach należących do zakresu działania Inspekcji.
§  2.
1. Do zakresu działania rzeczoznawców należy badanie towarów i określenie ich jakości oraz wydawanie w imieniu Inspekcji orzeczeń określających przydatność i przeznaczenie towaru oraz zmniejszenie jego wartości.
2. Do zakresu działania zaprzysiężonych próbobiorców należy pobieranie próbek towarów i przekazywanie ich właściwemu organowi Inspekcji do zbadania.
3. Rzeczoznawcy i próbobiorcy działają na zlecenia Inspekcji lub uczestników obrotu towarowego.
§  3. Rzeczoznawcą albo zaprzysiężonym próbobiorcą może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim i korzysta w pełni z praw publicznych,
2) osiągnęła wiek - próbobiorca lat 20, a rzeczoznawca lat 30,
3) posiada nienaganną opinię zawodową i moralną,
4) posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości w zakresie specjalności (branży), w której pełnić będzie swe czynności,
5) 2 została wpisana na odpowiednią listę przez okręgową delegaturę Inspekcji.
§  4.
1. Przy wpisaniu na listę ustala się branżę, w której zakresie działać będzie rzeczoznawca, oraz wykaz towarów, z których zaprzysiężony próbobiorca pobierać będzie próbki.
2. Warunkiem wpisu na listę jest:
1) złożenie przez kandydata na rzeczoznawcę lub zaprzysiężonego próbobiorcę (po odbyciu przeszkolenia) egzaminu przed komisją, w której skład wchodzą:
a) 3 okręgowy inspektor Inspekcji albo wyznaczony przez niego przedstawiciel okręgowej delegatury Inspekcji - jako przewodniczący,
b) przedstawiciele jednostek gospodarczych stopnia wojewódzkiego branży odpowiadającej specjalności, w jakiej działać będzie rzeczoznawca,
2) pozytywny wynik badań testowych kandydata na rzeczoznawcę,
3) złożenie przez kandydata przyrzeczenia w następującym brzmieniu:

"Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki rzeczoznawcy (zaprzysiężonego próbobiorcy) wykonam z całą sumiennością i bezstronnością".

3. 4 Okręgowy inspektor Inspekcji może zwolnić od egzaminu kandydata na rzeczoznawcę, którego kwalifikacje ustalono w inny sposób, nie budzący wątpliwości co do przydatności na to stanowisko.
§  5.
1. Skreślenie z listy rzeczoznawcy lub zaprzysiężonego próbobiorcy następuje w razie:
1) utraty obywatelstwa polskiego,
2) utraty z mocy wyroku sądowego praw publicznych lub prawa wykonywania zawodu,
3) wykazania oczywistej nieudolności lub niedbałości przy wykonywaniu obowiązków,
4) nieuzasadnionej odmowy wydania orzeczenia lub pobrania próbki,
5) postępowania w sposób podważający dobre imię Inspekcji,
6) rezygnacji z dalszego pełnienia funkcji.
2. 5 Od decyzji okręgowego inspektora Inspekcji o skreśleniu z listy przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Inspekcji w terminie 14 dni.
§  6.
1. Zaprzysiężonym próbobiórcą nie może być osoba odpowiedzialna za towary pod względem ilości i jakości.
2. Zaprzysiężony próbobiorca obowiązany jest wyłączyć się od pobrania próbek towarów, których ocena może mieć wpływ na interesy jego lub osób mu bliskich.
§  7.
1. Zaprzysiężeni próbobiorcy otrzymują za wykonane czynności próbobrania wynagrodzenie, którego wysokość określają odrębne przepisy.
2. Jednostki gospodarcze zlecające próbobranie obowiązane są dostarczyć zaprzysiężonemu próbobiorcy niezbędne materiały i sprzęt oraz wypłacić mu wynagrodzenie za pobranie próbek.
3. W razie pobierania próbek na zlecenie organów Inspekcji wynagrodzenie za czynności wypłacają zaprzysiężonym próbobiorcom te organy.
4. Koszty szkolenia kandydatów na zaprzysiężonych próbobiorców ponoszą jednostki gospodarcze zgłaszające kandydatów.
§  8. Za udział w posiedzeniach komisji rzeczoznawców, odbywających się w lokalu Inspekcji poza godzinami służbowymi, członkowie komisji otrzymują wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących tryb powoływania komisji resortowych i wynagradzania za udział w posiedzeniach w wysokości: przewodniczący 57 zł, członek komisji 38 zł. Za udział w pracach komisji odbywających się poza lokalem Inspekcji oraz za wydawanie orzeczeń przez rzeczoznawców działających jednoosobowo przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość oraz warunki wypłacania regulują odrębne przepisy.
§  9. Główny Inspektor Inspekcji określi w regulaminach szczegółowe zasady postępowania rzeczoznawców i zaprzysiężonych próbobiorców.
§  10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 3 rozporządzenia Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 11 czerwca 1975 r. (Dz.U.75.23.128) z dniem 9 lipca 1975 r.
2 § 3 pkt 5 zmieniony przez § 3 rozporządzenia Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 11 czerwca 1975 r. (Dz.U.75.23.128) z dniem 9 lipca 1975 r.
3 § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a) zmieniona przez § 3 rozporządzenia Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 11 czerwca 1975 r. (Dz.U.75.23.128) z dniem 9 lipca 1975 r.
4 § 4 ust. 3 zmieniony przez § 3 rozporządzenia Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 11 czerwca 1975 r. (Dz.U.75.23.128) z dniem 9 lipca 1975 r.
5 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 3 rozporządzenia Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 11 czerwca 1975 r. (Dz.U.75.23.128) z dniem 9 lipca 1975 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020