Zasady wydawania zezwoleń na zakładanie i używanie amatorskich i doświadczalnych urządzeń radiowych i warunki ich używania.

Dz.U.69.2.14
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 23 grudnia 1968 r.
w sprawie zasad wydawania zezwoleń na zakładanie i używanie amatorskich i doświadczalnych urządzeń radiowych i warunków ich używania. *
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności (Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje:
Rozdział  1

.

Zezwolenia na założenie i używanie amatorskich urządzeń radiowych.
§  1. Amatorskim urządzeniem radiowym jest urządzenie radiowe nadawcze lub nadawczo-odbiorcze, którego używanie nie ma charakteru zawodowego lub zarobkowego.
§  2. Amatorskie urządzenia radiowe dzielą się na:
1) indywidualne, posiadane i używane przez osoby fizyczne, zwane dalej radiostacjami indywidualnymi,
2) klubowe, posiadane i używane przez kluby radioamatorskie, zwane dalej radiostacjami klubowymi.
§  3.
1. Ustala się następujące kategorie zezwoleń na założenie i używanie radiostacji indywidualnych i klubowych:
Kategoria Rodzaj emisji lub pracy według oznaczeń przyjętych w międzynarodowym regulaminie radiokomunikacyjnym
I Emisja A1, A3, A3A, A3H, A3J w zakresie fal krótkich oraz A1, A2, A3, A3A, A3H, A3J, A5, F1, F2, F3 w zakresie fal ultrakrótkich
II Emisja A1, A2, A3, A3A, A3H, A3J, A5, F1, F2, F3 w zakresie fal ultrakrótkich
III Zdalne sterowanie
IV Emisja A3 w zakresie 27, 12 MHz ± 0,6%
2. Minister Łączności może ustalić w drodze zarządzenia dodatkowe, nie wymienione w ust. 1, kategorie zezwoleń.
§  4. Zezwolenie na założenie i używanie radiostacji indywidualnej może uzyskać osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:
1) ukończyła 15 lat życia,
2) jest członkiem klubu Polskiego Związku Krótkofalowców lub członkiem klubu stowarzyszonego, zarejestrowanego w Polskim Związku Krótkofalowców (dla kategorii I i II),
3) posiada świadectwo uzdolnienia dla kategorii I i II.
§  5.
1. Zezwolenie na założenie i używanie radiostacji klubowej może uzyskać klub Polskiego Związku Krótkofalowców lub klub stowarzyszony, zarejestrowany w Polskim Związku Krótkofalowców.
2. Kierownik radiostacji klubowej i osoby upoważnione do prowadzenia szkolenia lub pracujące samodzielnie na tego rodzaju radiostacji powinny posiadać uprawnienia operatorskie dla kategorii I i II zezwoleń zgodnie z § 6.
§  6.
1. Ustala się następujące klasy uprawnień operatorskich:
Klasa Charakterystyka uprawnień
A Uprawnienia do samodzielnej pracy w charakterze operatora amatorskiej radiostacji klubowej kategorii I
B Uprawnienia do samodzielnej pracy w charakterze operatora amatorskiej radiostacji klubowej kategorii II
2. Minister Łączności może ustalić w drodze zarządzenia dodatkowe, nie wymienione w ust. 1, klasy uprawnień operatorskich.
§  7. Uprawnienia operatorskie może uzyskać osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:
1) ukończyła 15 lat życia,
2) jest członkiem klubu Polskiego Związku Krótkofalowców lub członkiem klubu stowarzyszonego (zarejestrowanego w Polskim Związku Krótkofalowców),
3) posiada odpowiednie świadectwo uzdolnienia (§ 14).
§  8.
1. Podanie o zezwolenie na założenie i używanie radiostacji indywidualnej lub klubowej oraz podanie o wydanie uprawnienia operatorskiego należy składać do okręgowych inspektoratów Państwowej Inspekcji Radiowej.
2. Podanie powinno zawierać:
1) nazwisko, imię i adres radioamatora lub nazwę i adres klubu,
2) miejsce zainstalowania radiostacji dla zezwoleń kategorii I i II lub miejsce eksploatacji radiostacji dla zezwoleń kategorii III i IV,
3) kategorię zezwolenia lub klasę uprawnienia,
4) dopuszczalną moc doprowadzoną do anody lub kolektora stopnia końcowego nadajnika w watach dla zezwoleń wymienionych w § 3.
3. Przy ubieganiu się o zezwolenie kategorii IV należy w podaniu uzasadnić cel i podać sposób wykorzystywania radiostacji.
4. Do podania należy dołączyć:
1) życiorys radioamatora,
2) odpowiednie dokumenty zgodnie z wymaganiami §§ 4, 5 i 7,
3) dwie fotografie o wymiarach 35 X 50 mm (dla uprawnień operatorskich).
§  9.
1. Zezwolenie na założenie i używanie radiostacji indywidualnej lub klubowej wydaje się na czas określony lub nieokreślony.
2. Zezwolenie powinno zawierać:
1) nazwisko, imię i adres radioamatora lub nazwę i adres klubu,
2) miejsce zainstalowania radiostacji (dla kategorii I i II) lub miejsce eksploatacji radiostacji (dla kategorii III i IV),
3) kategorie zezwolenia i rodzaj emisji (pracy),
4) znak wywoławczy,
5) dopuszczalną moc doprowadzoną do anody stopnia końcowego nadajnika w watach (dla IV kategorii moc wyjściową wielkiej częstotliwości),
6) przyznany zakres częstotliwości,
7) okres ważności zezwolenia (w zezwoleniach na czas określony),
8) nazwiska kierownika radiostacji klubowej i osób upoważnionych do prowadzenia szkolenia.
§  10. Od decyzji w sprawie zezwoleń i uprawnień, o których mowa w § 8 ust. 1, służy prawo odwołania się do Głównego Inspektora Państwowej Inspekcji Radiowej.
§  11.
1. W razie cofnięcia lub utraty ważności zezwolenia radiostacja powinna być rozebrana na części składowe w ciągu trzech dni, a zezwolenie zwrócone organowi, który je wydał.
2. Na wniosek posiadacza radiostacji organ, który wydał zezwolenie, może zgodzić się na inny sposób postępowania z radiostacją niż określony w ust. 1.
3. W razie cofnięcia zezwolenia wydanego na czas określony organ, który wydał zezwolenie, może zabezpieczyć radiostację w sposób uniemożliwiający jej używanie w tym czasie.
§  12.
1. Uprawnienie operatorskie wydaje się na czas określony lub nieokreślony.
2. Uprawnienie operatorskie powinno zawierać:
1) nazwisko, imię i adres operatora,
2) datę i miejsce urodzenia,
3) klasę uprawnienia,
4) fotografię o wymiarach 35 X 50 mm,
5) datę ważności uprawnienia (w uprawnieniach na czas określony),
6) numer ewidencyjny.
§  13. Cudzoziemcowi przebywającemu czasowo w Polsce i posiadającemu zezwolenie radioamatorskie wydane przez państwo, którego jest obywatelem, może być - z pominięciem warunków określonych w § 4 pkt 2 i 3 oraz § 7 pkt 2 i 3 - wydane:
1) zezwolenie na założenie i używanie amatorskiej radiostacji indywidualnej na terenie Polski,
2) uprawnienie operatorskie.
Rozdział  2.

Świadectwo uzdolnienia.

§  14.
1. Warunki wydawania świadectw uzdolnienia oraz wiadomości i umiejętności, którymi powinny wykazać się osoby ubiegające się o to świadectwo, określi w zarządzeniu Minister Łączności.
2. Wiadomości i umiejętności osób ubiegających się o świadectwo uzdolnienia podlegają sprawdzeniu w drodze egzaminów przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne powołane przez Głównego Inspektora Państwowej Inspekcji Radiowej.
§  15. Świadectwa uzdolnienia wydają komisje egzaminacyjne, o których mowa w § 14 ust. 2.
§  16.
1. Za sprawdzenie wiadomości i umiejętności u osób, o których mowa w § 14 ust. 1, ustala się następującą opłatę:
1) od osób pracujących zarobkowo - 50 zł,
2) od uczącej się młodzieży oraz osób pobierających renty i emerytury - 20 zł.
2. Opłatę określoną w ust. 1 należy wpłacić przed przystąpieniem do egzaminu na rachunek Państwowej Inspekcji Radiowej.
3. Za udział w pracach komisji określonych w § 14 ust. 2 przewodniczącym, członkom i sekretarzom przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość ustali Minister Łączności w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac.
§  17. Świadectwa uzdolnienia wydane przez odpowiednie organy Ministra Obrony Narodowej są równorzędne ze świadectwami uzdolnienia, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu.
§  18. Przy wydawaniu zezwoleń lub uprawnień operatorskich cudzoziemcom mogą być uwzględnione świadectwa uzdolnienia wydane przez instytucje zagraniczne.
Rozdział  3.

Warunki używania radiostacji indywidualnych i klubowych.

§  19. Na żądanie organów Państwowej Inspekcji Radiowej posiadacz radiostacji indywidualnej lub klubowej obowiązany jest przedłożyć aktualny schemat i opis techniczny radiostacji.
§  20.
1. Użytkownicy radiostacji indywidualnych lub klubowych powinni w swojej pracy stosować się do przepisów niniejszego rozporządzenia, międzynarodowego regulaminu radiokomunikacyjnego oraz do warunków ustalonych w zezwoleniu.
2. Posiadacz radiostacji obowiązany jest zabezpieczyć ją przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
§  21. Za pomocą amatorskiej radiostacji można nawiązywać łączność radiową tylko z innymi amatorskimi radiostacjami.
§  22.
1. Wymiana korespondencji powinna ograniczać się do uwag technicznych dotyczących prób oraz uwag o charakterze ściśle osobistym.
2. Zabrania się nadawania i przyjmowania wiadomości pochodzących od osób trzecich lub przeznaczonych dla osób trzecich, jak również informacji o charakterze politycznym, wojskowym i gospodarczym oraz wszelkiej propagandy i reklamy.
3. Dozwolone jest uzasadnione interesem publicznym przesyłanie wiadomości o katastrofach, klęskach żywiołowych i innych nieszczęśliwych wypadkach.
§  23. Państwowa Inspekcja Radiowa może zezwolić klubowi radioamatorskiemu na nadawanie komunikatów związanych z jego działalnością statutową w zakresie ruchu radioamatorskiego oraz komunikatów dotyczących szkolenia.
§  24. Wymiana korespondencji miedzy amatorskimi radiostacjami może być prowadzona wyłącznie w języku jawnym lub przy użyciu skrótów przyjętych powszechnie w radiokomunikacji. Wymiana telegraficzna powinna być kodowana przy użyciu znaków Morse'a, jeżeli w zezwoleniu nie dopuszczono stosowania innego kodu.
§  25. W czasie pracy amatorskiej radiostacji należy w krótkich odstępach czasu nadawać przydzielony znak wywoławczy znakami Morse'a lub słownie.
§  26. Dla amatorskiej radiostacji indywidualnej i klubowej należy prowadzić dziennik pracy, w którym notuje się czas rozpoczęcia i zakończenia każdego nadawania, nawet w razie nienawiązania łączności, oraz znaki wywoławcze wszystkich radiostacji, z którymi nawiązano łączność.
§  27. W pomieszczeniu, w którym jest zainstalowana radiostacja indywidualna lub klubowa, powinny się znajdować:
1) zezwolenie na założenie i używanie radiostacji,
2) schemat i opis aparatury radiostacji,
3) dziennik pracy,
4) w odniesieniu do radiostacji klubowych - ponadto wykaz imienny stałego personelu upoważnionego do obsługi i wykaz osób szkolonych.
§  28. Amatorska radiostacja nie może swoją pracą zakłócać pracy służb radiokomunikacyjnych.
Rozdział  4.

Zezwolenia na założenie i używanie doświadczalnych urządzeń radiowych.

§  29. Doświadczalnym urządzeniem radiowym, zwanym dalej radiostacją doświadczalną, jest urządzenie nadawczo-odbiorcze używane zawodowo w celach naukowo-badawczych, produkcyjnych lub związanych z nauczaniem w szkołach publicznych.
§  30. Zezwolenie na założenie i używanie radiostacji doświadczalnych wydaje się instytutom naukowo-badawczym, uspołecznionym zakładom produkującym urządzenia i sprzęt radiowy oraz szkołom wyższym i średnim, których program nauczania obejmuje radiotechnikę.
§  31.
1. Podanie o zezwolenie na założenie i używanie radiostacji doświadczalnej należy składać do okręgowych inspektoratów Państwowej Inspekcji Radiowej.
2. Podanie powinno zawierać:
1) nazwę i zakres działania instytucji ubiegającej się o zezwolenie,
2) miejsce założenia radiostacji,
3) ogólną charakterystykę techniczną radiostacji,
4) zakresy częstotliwości,
5) cel i sposób używania radiostacji,
6) nazwiska, imiona i adresy osób odpowiedzialnych za używanie radiostacji.
§  32. Instytucja, która uzyskała zezwolenie, obowiązana jest używać radiostacji doświadczalnej zgodnie z podanym przez siebie celem oraz warunkami ustalonymi w zezwoleniu i międzynarodowym regulaminie radiokomunikacyjnym.
§  33. Radiostacja doświadczalna nie może swą pracą zakłócać pracy służb radiokomunikacyjnych.
§  34. Państwowa Inspekcja Radiowa może sprawdzać kwalifikacje zawodowe osób obsługujących radiostacje doświadczalne.
Rozdział  5.

Przepisy ogólne.

§  35. Państwowa Inspekcja Radiowa ustala wymagania techniczne, którym powinny odpowiadać radiostacje indywidualne, klubowe i doświadczalne.
§  36.
1. Zezwolenia na założenie i używanie radiostacji indywidualnej i klubowej lub doświadczalnej oraz uprawnienia operatorskie mogą być w każdym czasie bez podania powodów cofnięte lub zawieszone na określony czas.
2. Zezwolenie oraz uprawnienie operatorskie traci ważność z upływem czasu, na jaki zostało wydane, oraz w razie zrzeczenia się lub śmierci osoby uprawnionej.
3. W razie przeniesienia radiostacji na inne miejsce, niż podano w zezwoleniu, na okres stały lub czasowy należy zawiadomić o tym pisemnie organ, który wydał zezwolenie, w ciągu trzech dni, z tym że rozpoczęcie eksploatacji radiostacji na nowym miejscu wymaga zgody tego organu.
§  37. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Minister Łączności może wyrazić zgodę na wydanie zezwolenia lub uprawnienia operatorskiego z pominięciem warunków określonych w § 4 pkt 2 i 3 oraz § 7 pkt 2 i 3.
§  38. Kontrolę indywidualnych klubowych lub doświadczalnych radiostacji wykonuje Państwowa Inspekcja Radiowa.
Rozdział  6.

Przepisy końcowe.

§  39. Osoby upoważnione do pracy na radiostacjach klubowych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia powinny uzyskać uprawnienia operatorskie w ciągu roku od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  40. Zachowują ważność zezwolenia wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  41. Traci moc rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 13 kwietnia 1964 r. w sprawie zasad wydawania zezwoleń na zakładanie i używanie amatorskich i doświadczalnych urządzeń radiowych i warunków ich używania (Dz. U. Nr 15, poz. 88).
§  42. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
* Z dniem 1 marca 1985 r. nin. rozporządzenie zachowuje moc w zakresie, w jakim nie jest sprzeczne z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz.U.84.54.275), nie dłużej jednak niż do dnia 2 marca 1986 r. - zobacz art. 86 ust. 2 powołanej ustawy.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1969.2.14

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zasady wydawania zezwoleń na zakładanie i używanie amatorskich i doświadczalnych urządzeń radiowych i warunki ich używania.
Data aktu: 23/12/1968
Data ogłoszenia: 17/01/1969
Data wejścia w życie: 17/01/1969