Określenie warunków, jakim powinni odpowiadać pracownicy zatrudnieni na kolejach użytku niepublicznego.

Dz.U.64.33.213
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 29 lipca 1964 r.
w sprawie określenia warunków, jakimi powinni odpowiadać pracownicy zatrudnieni na kolejach użytku niepublicznego.
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach (Dz. U. Nr 54, poz. 311) zarządza się, co następuje:
§  1. Do wykonywania czynności związanych z prowadzeniem ruchu na kolejach użytku niepublicznego lub mających wpływ na bezpieczeństwo tego ruchu mogą być dopuszczone osoby pełnoletnie, które:
1) posiadają odpowiednią sprawność fizyczną i psychiczną,
2) posiadają wymagane wykształcenie,
3) posiadają staż pracy,
4) odbyły służbę przygotowawczą zakończoną egzaminem.
§  2.
1. 1 Szczegółowy wykaz czynności wymienionych w § 1 według nomenklatury stanowisk w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe" i czynności wykonywanych na kolejach należących do zakładów górniczych i na kolejach piaskowych oraz stanowiska pracy, na których wykonywane są te czynności, a także warunki, jakim powinni odpowiadać pracownicy zatrudnieni na tych stanowiskach, określone są w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
2. 2 Naczelny dyrektor okręgu kolei państwowych w porozumieniu z zarządem kolei użytku niepublicznego ustali, jakim stanowiskom w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe" odpowiadają stanowiska istniejące na tej kolei. Jeżeli kolej użytku niepublicznego położona jest na terenie kilku dyrekcji okręgowych kolei państwowych, stanowiska te ustala naczelny dyrektor tego okręgu kolei państwowych, na którego terenie znajduje się siedziba zarządu kolei użytku niepublicznego.
§  3.
1. Sprawność fizyczna i psychiczna kandydatów do wykonywania czynności na stanowiskach określonych w § 2 ust. 1 podlega zbadaniu przez właściwe organy kolejowej służby zdrowia, na zasadach i w trybie obowiązującym dla pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
2. 3 Naczelny dyrektor okręgu kolei państwowych na wniosek zarządu kolei użytku niepublicznego może w uzasadnionych wypadkach w porozumieniu z terenowym organem administracji państwowej stopnia wojewódzkiego, właściwym ze względu na siedzibę zarządu kolei użytku niepublicznego, wyrazić zgodę na dokonywanie badań sprawności fizycznej i psychicznej pracowników tej kolei przez lekarzy zakładu leczniczo-zapobiegawczego przemysłowej służby zdrowia, właściwego dla danego zakładu, na zasadach obowiązujących pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
3. 4 W stosunku do pracowników kolei należących do zakładów górniczych i kolei piaskowych badania sprawności fizycznej i psychicznej przeprowadzają lekarze zakładu leczniczo-zapobiegawczego przemysłowej służby zdrowia, właściwego dla danego zakładu górniczego lub kopalni piasku posadzkowego, na zasadach obowiązujących dla pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
§  4. Zasady i sposób odbywania służby przygotowawczej oraz ramowe programy szkolenia na poszczególne stanowiska określi instrukcja Ministra Komunikacji.
§  5.
1. Służbę przygotowawczą odbywają kandydaci w zasadzie na tej kolei użytku niepublicznego, na której są zatrudnieni. Jeżeli kolej ta nie może zapewnić kandydatowi pełnej realizacji programu szkolenia ze względu na jej ograniczone warunki eksploatacyjne lub brak odpowiednich urządzeń, obowiązana jest skierować kandydata do odbycia służby przygotowawczej w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe".
2. Do odbycia służby przygotowawczej mogą być dopuszczeni kandydaci, którzy pod względem stanu zdrowia i wykształcenia odpowiadają warunkom określonym w § 2 ust. 1.
§  6.
1. Po odbyciu służby przygotowawczej kandydaci składają egzamin kwalifikacyjny przed komisją egzaminacyjną, powołaną:
1) 5 przez naczelnego dyrektora okręgu kolei państwowych w odniesieniu do stanowiska dyżurnego ruchu i do innych stanowisk, na które wymagane jest średnie wykształcenie;
2) przez naczelnika właściwego branżowo oddziału kolei państwowych (jednostki równorzędnej) w odniesieniu do stanowisk, na które wymagane jest wykształcenie w zakresie zasadniczej szkoły zawodowej lub podstawowej;
3) przez dyrektora Przedsiębiorstwa Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego w odniesieniu do pracowników kolei piaskowych tego przedsiębiorstwa
2. W skład komisji egzaminacyjnej określonej w ust. 1 pkt 1 i 2 powinien wchodzić przedstawiciel kolei użytku niepublicznego, zgłaszającej kandydata do egzaminu, a w skład komisji określonej w ust. 1 pkt 3 - przedstawiciel dyrekcji okręgowej kolei państwowych.
3. Zasady i sposób przeprowadzania egzaminów określi instrukcja Ministra Komunikacji.
§  7. 6 Naczelny dyrektor okręgu kolei państwowych na uzasadniony wniosek zarządu kolei użytku niepublicznego może:
1) skrócić czas trwania służby przygotowawczej w zależności od stopnia przygotowania zawodowego kandydata na dane stanowisko, jak również zaliczyć kandydatom częściowo lub całkowicie pewne okresy zatrudnienia na innych kolejach lub praktykę szkolną pokrywającą się z zakresem służby przygotowawczej, wymaganej na danym stanowisku, pod warunkiem zdania egzaminu kwalifikacyjnego,
2) ograniczyć zakres służby przygotowawczej i egzaminu kwalifikacyjnego w zależności od zakresu pracy i warunków eksploatacyjnych danej kolei użytku niepublicznego.
§  8.
1. Pracownicy posiadający przyznany im na podstawie odrębnych przepisów tytuł kwalifikacyjny robotnika lub mistrza w zawodzie uprawnieni są do zajmowania odpowiednich dla tych zawodów stanowisk określonych w § 2 ust. 1, z tym że pracownicy posiadający tytuły kwalifikacyjne robotnika wykwalifikowanego w zawodach: maszynisty parowozu, maszynisty elektrowozu lub maszynisty spalinowych pojazdów trakcyjnych są uprawnieni do zajmowania stanowiska pomocnika maszynisty odpowiedniego pojazdu trakcyjnego.
2. Pracownicy wymienieni w ust. 1 powinni posiadać odpowiednią sprawność fizyczną i psychiczną (§ 1 pkt 1).
§  9.
1. 7 Pracownicy kolei użytku niepublicznego zatrudnieni na stanowiskach określonych w § 2 ust. 1 obowiązani są poddawać się, w terminach ustalonych przez naczelnego dyrektora okręgu kolei państwowych, okresowym egzaminom sprawdzającym i kontrolnym na zasadach i w sposób ustalony w instrukcji Ministra Komunikacji.
2. 8 Doszkalanie zawodowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach określonych w wykazach zawartych w części I i II załącznika do rozporządzenia należy do obowiązków zarządu kolei użytku niepublicznego. Jeżeli kolej ta nie ma warunków do przeprowadzenia doszkolenia zawodowego pracowników we własnym zakresie, obowiązana jest skierować pracownika na doszkolenie zawodowe do przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" lub wystąpić do właściwej jednostki tego przedsiębiorstwa o wyznaczenie osoby, która przeprowadzi to doszkolenie na kolei użytku niepublicznego.
§  10. Pracownicy kolei użytku niepublicznego zatrudnieni na stanowiskach odpowiadających pod względem czynności stanowiskom w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe": zwrotniczego, manewrowego, hamulcowego, kierownika pociągu, nastawniczego, ustawiacza, starszego ustawiacza, i dyżurnego ruchu, w razie przejścia na inne miejsce pracy lub inny posterunek na tej samej kolei do wykonywania tych samych czynności lub na analogiczne stanowisko na innej kolei użytku niepublicznego, przed dopuszczeniem do samodzielnego wykonywania czynności na nowym miejscu pracy lub na nowym posterunku powinni być poddani egzaminowi praktycznemu w celu sprawdzenia znajomości nowych warunków pracy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania czynności na nowym miejscu pracy lub na nowym posterunku.
§  11. Pracownicy kolei użytku niepublicznego zatrudnieni na stanowiskach określonych w § 2 ust. 1 powinni być poddani dodatkowym egzaminom sprawdzającym lub kontrolnym bądź ponownym badaniom lekarskim, jeżeli:
1) organ nadzoru technicznego stwierdzi uchybienia przy wykonywaniu przez nich obowiązków służbowych, zagrażające bezpieczeństwu ruchu na kolei,
2) spowodowali zderzenie lub starcie się pociągu albo taboru z innym pociągiem lub taborem, wykolejenie się pociągu lub taboru albo jakikolwiek inny wypadek kolejowy, który pociągnął za sobą ofiary w zabitych lub ciężko rannych lub w którym nastąpiło uszkodzenie taboru wymagające co najmniej naprawy rewizyjnej.
§  12.
1. 9 Za przeprowadzenie przez przedsiębiorstwo "Polskie Koleje Państwowe" badań lekarskich, szkolenie i egzaminowanie pracowników ponosi opłaty kolej użytku niepublicznego. Minister Komunikacji ustali wysokość opłat za szkolenie i egzaminowanie pracowników kolei użytku niepublicznego w zależności od stopnia kursu oraz rodzaju i czasu trwania szkolenia. Szkolenie pracownikó kolei użytku niepublicznego na kursach, których koszty zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowane są ze środków budżetowych, jest nieodpłatne. Opłaty za badania lekarskie pobierane są w wysokości obowiązującej w zakładach społecznej służby zdrowia.
2. Kolej użytku niepublicznego obowiązana jest zwrócić koszty podróży, należności za noclegi oraz diety, wypłacone przez przedsiębiorstwo "Polskie Koleje Państwowe" członkom komisji egzaminacyjnych, lekarzom i psychofizjologom przeprowadzającym badania lekarskie oraz osobom przeprowadzającym szkolenie pracowników kolei użytku niepublicznego, jeżeli osoby te wykonują czynności związane z działalnością komisji, badaniami lekarskimi i szkoleniem poza siedzibą stałego zatrudnienia.
§  13. 10 Uprawnienia naczelnego dyrektora okręgu kolei państwowych przewidziane w § 7, § 9 ust. 1 i § 15 ust. 2 stosownie do art. 31 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach (Dz. U. Nr 54, poz. 311), wykonują odpowiednio w stosunku do kolei piaskowych organy sprawujące nadzór nad tymi kolejami.
§  14. Pracownicy kolei użytku niepublicznego, którzy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wykonują czynności na stanowiskach określonych w § 2 ust. 1 i do wykonywania tych czynności zostali dopuszczeni na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nadal uprawnienia do wykonywania tych czynności bez obowiązku dopełnienia warunków określonych w niniejszym rozporządzeniu dotyczących stażu pracy, służby przygotowawczej i egzaminów kwalifikacyjnych.
§  15.
1. Pracownicy kolei użytku niepublicznego, którzy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie posiadają wykształcenia określonego w § 2 ust. 1, obowiązani są w terminie do dnia 31 grudnia 1970 r. uzupełnić wykształcenie.
2. 11 Naczelny dyrektor okręgu kolei państwowych na wniosek zarządu kolei użytku niepublicznego może zwolnić od obowiązku określonego w ust. 1 pracownika, który przekroczył 45 rok życia i wykonywał nienagannie przez 5 lat czynności na danym stanowisku.
§  16. Traci moc rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 5 września 1946 r. w sprawie egzaminowania pracowników kolei użytku publicznego i prywatnego, nie będących w zarządzie przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" (Dziennik Taryf i Zarządzeń Kolejowych Nr 11, poz. 81).
§  17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1965 r.
Załącznik 12

Część I

WYKAZ

stanowisk na kolejach użytku niepublicznego według nomenklatury przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" oraz warunki, jakim powinni odpowiadać pracownicy zatrudnieni na tych stanowiskach.

Lp. Nazwa stanowiska według nomenklatury PKP Stopień zdolności do pracy Wykształcenie Rodzaj odbytej służby przygotowawczej oraz staż pracy Wymagany egzamin na:
1 2 3 4 5 6
1 Majster ładunkowy I szkoła podstawowa wstępny staż pracy poprzedzony przyuczeniem do czynności majstra robót ładunkowych według ustalonego programu majstra ładunkowego
2 Zwrotniczy I szkoła podstawowa wstępny staż pracy poprzedzony przyuczeniem do czynności zwrotniczego według ustalonego programu zwrotniczego
3 Manewrowy I szkoła podstawowa wstępny staż pracy poprzedzony przyuczeniem do czynności manewrowego według ustalonego programu manewrowego
4 Hamulcowy I szkoła podstawowa wstępny staż pracy poprzedzony przyuczeniem do czynności hamulcowego według ustalonego programu hamulcowego
5 Kierownik pociągu I szkoła podstawowa 2 lata pracy na stanowisku hamulcowego, zwrotniczego lub manewrowego oraz przyuczenie do czynności kierownika pociągu według ustalonego programu kierownika pociągu
6 Nastawniczy I szkoła podstawowa 6-ciomiesięczny okres pracy na stanowisku zwrotniczego oraz przyuczenie do czynności nastawniczego według ustalonego programu nastawniczego
7 Ustawiacz I szkoła podstawowa 1 rok pracy na stanowisku manewrowego lub zwrotniczego oraz przyuczenie do czynności ustawiacza według ustalonego programu ustawiacza
8 Starszy ustawiacz I szkoła podstawowa 2 lata pracy na stanowisku ustawiacza ustawiacza
9 Dyżurny ruchu I 1) średnia szkoła kolejowa o specjalności ruchowo-przewozowej wstępny staż pracy na stanowisku dyżurnego ruchu dyżyrnego ruchu
2) średnia szkoła ogólno-kształcąca wstępny staż pracy na stanowisku dyżurnego ruchu
3) szkoła podstawowa 2 lata pracy na stanowisku zwrotniczego, manewrowego lub hamulcowego oraz przyuczenie do czynności dyżurnego ruchu
10 Zawiadowca stacji I średnia szkoła kolejowa o specjalności ruchowo-przewozowej albo średnia szkoła ogólnokształcąca 2 lata pracy na stanowisku dyżurnego ruchu dyżurnego ruchu
11 Dyspozytor przewozów II średnia szkoła kolejowa o specjalności ruchowo-przewozowej albo średnia szkoła ogólnokształcąca 2 lata pracy na stanowisku zawiadowcy stacji dyżurnego ruchu
12 Kontroler ruchu II średnia szkoła kolejowa o specjalności ruchowo-przewozowej albo średnia szkoła ogólnokształcąca 5 lat pracy na stanowisku zawiadowcy stacji dyżurnego ruchu
13 Pomocnik rewidenta wagonów I szkoła podstawowa wstępny staż pracy poprzedzony przyuczeniem do czynności smarowania wagonów według ustalonego programu pomocnika rewidenta wagonów
14 Rewident wagonów I zasadnicza szkoła zawodowa o kierunku mechanicznym lub odbyta nauka zawodu w kierunku mechanicznym wstępny staż pracy na stanowisko rewidenta wagonów pomocnika rewidenta wagonów
15 Palacz kotłów przewoźnych (parowozu) I szkoła podstawowa wstępny staż pracy poprzedzony przyuczeniem do czynności palacza kotłów przewoźnych według ustalonego programu palacza kotłów przewoźnych (parawozu)
16 Pomocnik maszynisty parowozu I zasadnicza szkoła zawodowa o kierunku mechanicznym lub odbyta nauka zawodu w kierunku mechanicznym wstępny staż pracy na stanowisko pomocnika maszynisty parowozu pomocnika maszynisty parowozu
17 Pomocnik maszyszynisty spalinowych pojazdów trakcyjnych I zasadnicza szkoła zawodowa o kierunku mechanicznym lub odbyta nauka zawodu w kierunku mechanicznym wstępny staż pracy na stanowisko pomocnika maszynisty spalinowych pojazdów trakcyjnych pomocnika maszynisty spalinowych pojazdów trakcyjnych
18 Pomocnik maszynisty elektrycznych pojazdów trakcyjnych I zasadnicza szkoła zawodowa o kierunku elektrycznym lub odbyta nauka zawodu w kierunku elektrycznym wstępny staż pracy na stanowisko pomocnika maszynisty elektrycznych pojazdów trakcyjnych pomocnika maszynisty elektrycznych pojazdów trakcyjnych
19 Kierowca drezyny motorowej I zasadnicza szkoła zawodowa o kierunku mechanicznym lub odbyta nauka zawodu w kierunku mechanicznym wstępny staż pracy na stanowisko kierowcy drezyny i wózka motorowego kierowcę drezyny motorowej
20 Kierowca lokomotywki spalinowej (ciągnika wózka motorowego) I zasadnicza szkoła zawodowa o kierunku mechanicznym lub odbyta nauka zawodu w kierunku mechanicznym wstępny staż pracy na stanowisko kierowcy spalinowych pojazdów trakcyjnych o mocy poniżej 300 KM kierowcę lokomotywki spalinowej (ciągnika wózka motorowego)
21 Maszynista parowozu I zasadnicza szkoła zawodowa o kierunku mechanicznym lub odbyta nauka zawodu na ślusarza naprawy parowozów 2 lata pracy na stanowisku pomocnika maszynisty parowozu oraz 3-miesięczny wstępny staż pracy odbyty w formie zajęcia próbnego pod nadzorem na stanowisko maszynisty parowozu maszynistę parowozu
22 Maszynista spalinowych pojazdów trakcyjnych I zasadnicza szkoła zawodowa o kierunku mechanicznym lub odbyta nauka zawodu na ślusarza naprawy spalinowych pojazdów trakcyjnych 2 lata pracy na stanowisku pomocnika maszynisty spalinowych pojazdów trakcyjnych oraz 3-miesięczny wstępny staż pracy odbyty w formie zajęcia próbnego pod nadzorem na stanowisko maszynisty spalinowych pojazdów trakcyjnych maszynistę spalinowych pojazdów trakcyjnych
23 Maszynista elektrycznych pojazdów trakcyjnych I zasadnicza szkoła zawodowa o kierunku elektrycznym lub mechanicznym albo odbyta nauka zawodu w kierunku elektrycznym lub mechanicznym 2 lata pracy na stanowisku pomocnika maszynisty elektrycznych pojazdów trakcyjnych oraz 3-miesięczny wstępny staż pracy odbyty w formie zajęcia próbnego pod nadzorem na stanowisko maszynisty elektrycznych pojazdów trakcyjnych maszynistę elektrycznych pojazdów trakcyjnych
24 Dyspozytor lokomotywowni II zasadnicza szkoła zawodowa o kierunku mechanicznym lub elektrycznym bądź odbyta nauka zawodu w kierunku mechanicznym lub elektrycznym 3 lata pracy na stanowisku maszynisty tego rodzaju pojazdu trakcyjnego, którym dysponuje lokomotywownia, oraz 2-miesięczny wstępny staż pracy odbyty w formie zajęcia próbnego pod nadzorem na stanowisko dyspozytora lokomotywowni maszynistę tego rodzaju pojazdu trakcyjnego, którym dysponuje lokomotywownia
25 Zawiadowca lokomotywowni II średnia szkoła kolejowa o kierunku trakcyjnym albo inna średnia szkoła zawodowa o kierunku mechanicznym lub elektrycznym wstępny staż pracy na stanowisko zawiadowcy lokomotywowni, w tym 2-miesięczne zajęcia próbne pod nadzorem na to stanowisko zawiadowcę lokomotywowni
26 Maszynista instuktor I zasadnicza szkoła zawodowa o kierunku mechanicznym lub elektrycznym 5 lat pracy na stanowisku maszynisty lokomotywy maszynistę tego rodzaju pojazdu trakkcyjnego, którym dysponuje lokomotywownia
27 Zawiadowca odcinka sieci (podstacji) II średnia szkoła zawodowa o kierunku elektrycznym wstępny staż pracy na stanowisko zawiadowcy odcinka sieci trakcyjnej i zasilania zawiadowcę odcinka sieci (podstacji)
28 Kontroler trakcji II średnia szkoła kolejowa o kierunku trakcyjnym albo inna średnia szkoła zawodowa o kierunku mechanicznym lub elektrycznym 5 lat pracy na stanowisku zawiadowcy lokomotywowni oraz 2-miesięczny wstępny staż pracy odbyty w formie zajęcia próbnego pod nadzorem na stanowisko kontrolera trakcji zawiadowcę lokomotywowni
29 Elektromonter taboru elektrycznego I zasadnicza szkoła zawodowa o kierunku elektrycznym lub odbyta nauka zawodu w kierunku elektrycznym wstępny staż pracy na stanowisko elektromontera taboru elektrycznego elektromontera taboru elektrycznego
30 Elektromonter I zasadnicza szkoła zawodowa o kierunku elektrycznym lub odbyta nauka zawodu w kierunku elektrycznym wstępny staż pracy na stanowisko elektromontera sieci trakcji elektrycznej elektromontera sieci trakcji elektrycznej
31 Dróżnik przejazdowy I szkoła podstawowa 2 miesiące pracy przy budowie i utrzymaniu nawierzchni kolejowej oraz przyuczenie do czynności dróżnika przejazdowego dróżnika przejazdowego
32 Robotnik dokonujący obchodów toru I szkoła podstawowa 8 miesięcy pracy przy robotach związanych z budową, naprawą i utrzymaniem torów kolejowych, w tym co najmniej 2 miesiące na stanowisku dróżnika przejazdowego, oraz przyuczenie do czynności dróżnika obchodowego robotnika dokonującego obchodów toru
33 Tormistrz I szkoła podstawowa 2 lata pracy na stanowisku dróżnika tormistrza obchodowego
34 Zawiadowca odcinka drogowego I średnia szkoła kolejowa lub inna średnia szkoła zawodowa o kierunku budowlanym, drogowym lub mechanicznym wstępny staż pracy na stanowisko zawiadowcy odcinka drogowego zawiadowcę odcinka drogowego
35 Monter zabezpieczenia ruchu i łączności I zasadnicza szkoła zawodowa o kierunku elektrycznym lub mechanicznym albo odbyta nauka zawodu w kierunku elektrycznym lub mechanicznym wstępny staż pracy na stanowisko montera zabezpieczenia ruchu i łączności montera zabezpieczenia ruchu i łączności
36 Zawiadowca odcinka sygnałowego I średnia szkoła kolejowa o kierunku automatyka ruchu kolejowego bądź teletechnika kolejowa lub inna średnia szkoła zawodowa o kierunku elektrycznym lub mechanicznym wstępny staż pracy na stanowisko zawiadowcy odcinka sygnałowego zawiadowcę odcinka sygnałowego
37 Elektromonter podstacji trakcyjnych I Zasadnicza szkoła zawodowa o kierunku elektrycznym lub odbyta nauka zawodu w kierunku elektrycznym wstępny staż pracy na stanowisku elektromontera podstacji trakcyjnych elektromontera podstacji trakcyjnych
38 Dyżurny ruchu blokowy I szkoła podstawowa 2-letni staż pracy na stanowisku nastawniczego lub zwrotnicowego Dyżurnego ruchu blokowego

Część II

Wykaz stanowisk na kolejach należących do zakładów górniczych i na kolejach piaskowych, nie odpowiadających pod względem czynności stanowiskom występującym w nomenklaturze przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe", oraz warunki, jakim powinni odpowiadać pracownicy zatrudnieni na tych stanowiskach.

Lp. Nazwa stanowiska Stopień zdolności do pracy Wykształcenie Rodzaj odbytej służby przygotowawczej oraz staż pracy Wymagany egzamin na:
1 2 3 4 5 6
1 Kierownik działu kolejowego II 1) wyższa szkoła te chniczna o specjaności kolejowej - tytuł magistra inżyniera 2 lata pracy w dozorze ruchu kolejowego, w tym 1/2 roku na stanowisku sztygara dyżurnego ruchu
2) wyższa szkoła techniczna o specjalności kolejowej - tytuł inżyniera 3 lata pracy w dozorze ruchu kolejowego, w tym 1/2 roku na stanowisku sztygara oddziału kolejowego
3) średnia szkoła te chniczna o specjalności kolejowej - tytuł technika 5 lat pracy w dozorze ruchu kolejowego, w tym 1 rok na stanowisku sztygara oddziału kolejowego
2 Sztygar oddziału kolejowego I 1) wyższa szkoła techniczna o specjalności kolejowej, mechanicznej lub elektrycznej - tytuł magistra inżyniera 6 miesięcy pracy w dozorze ruchu kolejowego dyżurnego ruchu
2) wyższa szkoła techniczna o specjalności kolejowej, mechanicznej lub elektrycznej - tytuł inżyniera 1 1/2 roku pracy w dozorze ruchu kolejowego
3) średnia szkoła techniczna o specjalności kolejowej, mechanicznej lub elektrycznej - tytuł technika 2 lata pracy w dozorze ruchu kolejowego
4) średnia szkoła ogólnokształcąca 5 lat pracy w dozorze ruchu kolejowego, w tym 2 lata na stanowisku sztygara zmianowego oddziału kolejowego
5) zasadnicza szkoła zawodowa o specjalności kolejowej mechanicznej lub elektrycznej 3 lata pracy na stanowisku sztygara zmianowego oddziału kolejowego
3 Sztygar zmianowy oddziału kolejowego I 1) wyższa szkoła techniczna o specjalności kolejowej, mechanicznej lub elektrycznej - tytuł magistra inżyniera 6 miesięcy pracy na stanowisku dyżurnego ruchu dyżurnego ruchu
2) wyższa szkoła techniczna o specjalności kolejowej, mechanicznej lub elektrycznej - tytuł inżyniera 1 1/2 roku pracy na stanowisku dyżurnego ruchu
3) średnia szkoła techniczna o specjalności kolejowej, mechanicznej lub elektrycznej 2 lata pracy na stanowisku dyżurnego ruchu
4) średnia szkoła ogólnokształcąca 3 lata pracy na stanowisku dyżurnego ruchu
5) zasadnicza szkoła zawodowa o specjalności kolejowej, mechanicznej lub elektrycznej 3 lata pracy na stanowisku dyżurnego ruchu
4 Naczelny inżynier przewozów i trakcji kolejowej II 1) inżynier komunikacji wstępny staż pracy na wymagane stanowisko dyżurnego ruchu
2) średnia szkoła kolejowa 10-letni staż pracy w transporcie kolejowym
5 Kierownik ruchu kolejowego II 1) inżynier komunikacji wstępny staż pracy na wymagane stanowisko
2) średnia szkoła kolejowa 5 lat pracy w transporcie kolejowym dyżurnego ruchu
3) średnie wykształcenie 10-letni staż pracy w transporcie kolejowym
6 Nadsztygar przewozów II 1) inżynier komunikacji wstępny staż pracy na wymagane stanowisko
2) średnia szkoła kolejowa 3-letni staż pracy w transporcie kolejowym dyżurnego ruchu
3) wykształcenie średnie 5-letni staż pracy w transporcie kolejowym
7 Sztygar objazdowy przewozów II 1) inżynier komunikacji wstępny staż pracy w transporcie w odpowiedniej służbie dyżurnego ruchu
2) średnia szkoła kolejowa 2-letni staż pracy w transporcie kolejowym w odpowiedniej służbie
8 Maszynista przesuwnicy wagonów I szkoła podstawowa wstępny staż pracy przy obsłudze przesuwnicy wagonów według ustalonego programu maszynistę przesuwnicy wagonów
9 Maszynista przyciągarki wagonów I szkoła podstawowa wstępny staż pracy przy obsłudze przyciągarki wagonów według ustalonego programu maszynistę przyciągarki wagonów
1 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 1970 r. (Dz.U.70.10.87) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 1970 r.
2 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 1970 r. (Dz.U.70.10.87) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 1970 r.
3 § 3 ust. 2:

- dodany przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 1970 r. (Dz.U.70.10.87) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 1970 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 listopada 1975 r. (Dz.U.75.41.217) zmieniającym nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1976 r.

4 § 3 ust. 3 zmieniony i według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 1970 r. (Dz.U.70.10.87) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 1970 r.
5 § 6 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 1970 r. (Dz.U.70.10.87) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 1970 r.
6 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 1970 r. (Dz.U.70.10.87) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 1970 r.
7 § 9 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 i według numeracji ustalonej przez pkt 5 rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 1970 r. (Dz.U.70.10.87) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 1970 r.
8 § 9 ust. 2 dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 1970 r. (Dz.U.70.10.87) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 1970 r.
9 § 12 ust. 1 zmieniony § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 1970 r. (Dz.U.70.10.87) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 1970 r.
10 § 13 zmieniony przez § 1 pkt 1 i pkt 7 rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 1970 r. (Dz.U.70.10.87) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 1970 r.
11 § 15 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 1970 r. (Dz.U.70.10.87) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 1970 r.
12 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 pkt 8 i 9 rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 1970 r. (Dz.U.70.10.87) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 1970 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 listopada 1975 r. (Dz.U.75.41.217) zmieniającym nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1976 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020