Uczestnictwo szeregu państw w Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, Protokole dodatkowym do tej Konwencji odnoszącym się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz w Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, podpisanych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.

Dz.U.64.32.212
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 27 sierpnia 1964 r.
w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, Protokole dodatkowym do tej Konwencji odnoszącym się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz w Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, podpisanych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 14 i 15 Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, art. 8 i 9 Protokołu dodatkowego do tej Konwencji, odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej, oraz art. 33 i 34 Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, podpisanych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r. (Dz. U. z 1961 r. Nr 42, poz. 216), następujące państwa złożyły Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokumenty ratyfikacyjne bądź dokumenty akcesyjne wymienionych niżej aktów międzynarodowych:
Tanganika dnia 28 listopada 1962 r. do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych;

Kostaryka dnia 4 września 1963 r. do Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki; do Protokołu dodatkowego do tej Konwencji odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej; do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych;

Węgry dnia 29 października 1963 r. do Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki z następującym zastrzeżeniem:

"Węgierska Republika Ludowa nie uważa się za związaną postanowieniami artykułu 21 paragrafy 2 i 3 Konwencji",

do Protokołu dodatkowego do Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej z następującym zastrzeżeniem:

"Węgierska Republika Ludowa nie uważa się za związaną postanowieniami artykułu 15, paragrafy 2 i 3 Protokołu";

Kuba dnia 23 października 1963 r. do Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki z następującym zastrzeżeniem:

"Rewolucyjny Rząd Kuby nie uważa się za związany postanowieniami artykułu 21, paragrafy 2 i 3 Konwencji",

dnia 29 czerwca 1964 r. do Protokołu dodatkowego do Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej z następującym zastrzeżeniem:

"Rewolucyjny Rząd Kuby nie uważa się za związany postanowieniami artykułu 15, paragrafy 2 i 3 Protokołu",

dnia 20 listopada 1963 r. do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych z następującym zastrzeżeniem:

"Rewolucyjny Rząd Kuby nie uważa się za związany postanowieniami art. 40 paragrafy 2 i 3 Konwencji. Jednocześnie oświadcza on, że jeżeli to zastrzeżenie zostanie odrzucone przez więcej niż dwie trzecie stron Konwencji, to będzie on uważał że Konwencja nie została ratyfikowana przez Rewolucyjny Rząd Kuby, zgodnie z postanowieniami artykułu 39, paragraf 3";

Algieria dnia 31 października 1963 r. do Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki z następującym zastrzeżeniem:

"Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna zastrzega sobie prawo, niezależnie od postanowień artykułu 1 niniejszej Konwencji, nie uznawać za turystów tych osób, które w czasie ich wizyty przyjmują jakiekolwiek płatne zajęcie.

Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna nie uważa się za związaną postanowieniami art. 21 niniejszej Konwencji dotyczącymi obowiązkowego arbitrażu i oświadcza, że spór może być poddany arbitrażowi tylko za zgodą wszystkich stron w sporze.",

do Protokołu dodatkowego do Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej z następującym zastrzeżeniem:

"Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna nie uważa się za związaną postanowieniami artykułu 15 Protokołu dotyczącymi obowiązkowego arbitrażu i oświadcza, że zgoda wszystkich stron w sporze jest wymagana dla wniesienia każdego indywidualnego sporu pod arbitraż",

do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych z następującym zastrzeżeniem:

"Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna nie uważa się za związaną postanowieniami artykułu 40 niniejszej Konwencji i oświadcza, że spór może być poddany arbitrażowi tylko za zgodą wszystkich stron w sporze";

Japonia dnia 8 czerwca 1964 r. do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych.

Zjednoczona Republika Tanganiki i Zanzibaru dnia 22 czerwca 1964 r. do Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki z następującym zastrzeżeniem:

"Rząd Zjednoczonej Republiki Tanganiki i Zanzibaru nie będzie związany artykułem 3 Konwencji, ale zobowiązuje się przyznać rozsądne koncesje w odniesieniu do przedmiotów w nim wyszczególnionych",

do Protokołu dodatkowego do Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej z następującym zastrzeżeniem:

"Niezależnie od artykułów 2, 3 i 4 Protokołu dodatkowego Rząd Zjednoczonej Republiki Tanganiki i Zanzibaru zastrzega sobie prawo żądania zezwoleń na czasowy przywóz w odniesieniu do jakiegokolwiek przedmiotu tam wyszczególnionego, który może być w każdym czasie oclony".

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że notą z dnia 16 maja 1963 r. Rząd Cypru i notą z dnia 11 listopada 1963 r. Rząd Jamajki oświadczyły, że uważają się za nadal związane postanowieniami wszystkich wymienionych wyżej aktów międzynarodowych rozciągniętymi na te terytoria przed uzyskaniem niepodległości.

Ponadto notą z dnia 21 maja 1963 r. Rząd Nowej Zelandii powiadomił o rozciągnięciu postanowień powyższych aktów międzynarodowych na terytorium wyspy Cook (włączając Niue), za którego stosunki międzynarodowe jest on odpowiedzialny.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1964.32.212

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Uczestnictwo szeregu państw w Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, Protokole dodatkowym do tej Konwencji odnoszącym się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz w Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, podpisanych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.
Data aktu: 27/08/1964
Data ogłoszenia: 08/09/1964
Data wejścia w życie: 08/09/1964