Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przetworów spożywczych i materiału siewnego.

Dz.U.55.13.77
ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 28 lutego 1955 r.
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przetworów spożywczych i materiału siewnego.
Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:
§  1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data ustalenia normy
1 54/A-75039 Przetwory owocowe.

Syrop jeżynowy.

27 września 1954 r.
2 54/A-75040 Przetwory owocowe.

Syrop żurawinowy.

27 września 1954 r.
3 54/A-86239 Sery.

Oznaczanie zawartości tłuszczu.

30 września 1954 r.
4 54/A-86240 Sery.

Oznaczanie kwasowości.

30 września 1954 r.
5 54/A-86241 Sery.

Oznaczanie zawartości soli kuchennej.

30 września 1954 r.
6 54/A-86242 Sery.

Oznaczanie zawartości wody.

30 września 1954 r.
7 54/R-65550 Materiał siewny.

Pachnotka uprawna.

26 sierpnia 1954 r.
8 54/R-65551 Materiał siewny.

Nasiona traw.

31 października 1954 r.
9 54/R-66153 Materiał siewny.

Słonecznik.

26 sierpnia 1954 r.
10 54/R-66154 Materiał siewny.

Mak.

26 sierpnia 1954 r.
11 54/R-66158 Materiał siewny.

Nasiona rącznika.

26 sierpnia 1954 r.
12 54/R-66321 Materiał siewny.

Nasiona zaślazu.

26 sierpnia 1954 r.
§  2. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno w zakresie ustalonym w normach wymienionych w § 1:
1) produkować syropu jeżynowego i syropu żurawinowego nie odpowiadających wymaganiom norm wymienionych w § 1 lp. 1 i 2;
2) oznaczać zawartości tłuszczu, kwasowości, zawartości soli kuchennej i zawartości wody w serach inaczej, niż określają normy wymienione w § 1 lp. 3-6;
3) wprowadzać do obrotu z przeznaczeniem do siewu kwalifikowanych i niekwalifikowanych nasion: pachnotki uprawnej, traw, słonecznika, maku, rącznika i zaślazu, nie odpowiadających wymaganiom norm wymienionych w § 1 lp. 7 - 12.
§  3. Do dnia 31 grudnia 1955 r. zezwala się jednostkom podległym Ministrowi Leśnictwa produkować syrop jeżynowy i żurawinowy o wagowej zawartości do 5% bezwodnego syropu ziemniaczanego.
§  4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
1) artykułów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki,
2) prac naukowo-badawczych.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1955 r., z tym że normy wymienione w § 1 lp. 3 - 6 obowiązują od dnia 1 października 1955 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020