Zm.: rozporządzenie o właściwości władz przemysłowych oraz o trybie i warunkach udzielania zezwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych.

Dz.U.53.7.19
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 21 stycznia 1953 r.
zmieniające rozporządzenie o właściwości władz przemysłowych oraz o trybie i warunkach udzielania zezwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych.
Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 1947 r. o zezwoleniach na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i budowlanych i na zawodowe wykonywanie poszczególnych czynności handlowych (Dz. U. z 1949 r. Nr 47, poz. 366) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 sierpnia 1947 r. o właściwości władz przemysłowych oraz o trybie i warunkach udzielania zezwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych (Dz. U. Nr 57, poz. 311) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 skreśla się wyrazy: "po zasięgnięciu opinii instytucji samorządu gospodarczego i terytorialnego",
2) dotychczasową treść § 6 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Zezwolenie na prowadzenie handlu artykułami spożywczymi upoważnia do zakupywania od producentów rolnych produktów wymienionych w zezwoleniu na obszarze właściwości władzy, która udzieliła zezwolenia. Upoważnienie to może być rozszerzone przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej na inne obszary tego samego województwa, a przez Ministra Handlu Wewnętrznego na inne województwa.",

3) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. Nie wydaje się zezwolenia na zakup artykułów rolnych osobom nie posiadającym odpowiednio urządzonego miejsca detalicznej sprzedaży tych artykułów.",

4) w § 7 ust. 4 wyrazy: "na podstawie opinii izby przemysłowo-handlowej" zastępuje się wyrazami: "po zasięgnięciu opinii właściwego zrzeszenia prywatnego handlu i usług.",
5) w § 7 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Podanie o rozszerzenie uprawnień do zakupywania produktów rolnych (§ 6 ust. 2) powinno być wniesione do władzy, która udzieliła zezwolenia. Władza ta prześle niezwłocznie podanie wraz ze swoją opinią do prezydium wojewódzkiej rady narodowej, która zależnie od obszaru, na jaki upoważnienie ma być rozszerzone, wydaje decyzje albo przekazuje podanie ze swoją opinią Ministrowi Handlu Wewnętrznego.",

6) w § 8 skreśla się ust. 2,
7) w § 11 ust. 1 lit. b) wyrazy: "władze przemysłowe drugiej instancji" zastępuje się wyrazami: "prezydia powiatowych rad narodowych, w miastach stanowiących powiaty - prezydia rad narodowych tych miast, a w m.st. Warszawie i m. Łodzi - prezydia dzielnicowych rad narodowych",
8) w § 13 ust. 2 wyrazy: "władze przemysłowe II instancji" zastępuje się wyrazami: "właściwe prezydium rady narodowej",
9) w § 22 ust. 1 skreśla się kropkę na końcu i dodaje się wyrazy: "oraz przesyła akta sprawy wraz ze swoją opinią właściwemu prezydium rady narodowej.",
10) w § 22 ust. 2 wyrazy: "władzy przemysłowej II instancji" zastępuje się wyrazami: "właściwemu prezydium rady narodowej",
11) skreśla się §§ 24 i 25,
12) w § 26 skreśla się wyrazy: "izba przemysłowo-handlowa i",
13) w § 27 skreśla się ust. 1, a dotychczasowe ust. 2 i 3 otrzymują kolejne oznaczenie 1 - 2,
14) w § 27 ust. 1 według nowej numeracji skreśla się wyrazy: "pomimo przychylnego wniosku izby przemysłowo-handlowej",
15) w § 28 po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Zezwolenie na prowadzenie handlu artykułami spożywczymi powinno ponadto zawierać wymienienie produktów, które mogą być zakupywane od producentów rolnych i oznaczenie obszaru, na którym zakup ten może być dokonywany.",

a dotychczasowy ust. 2 otrzymuje kolejne oznaczenie jako ust. 3,

16) w § 30 wyrazy: "wniosku izby przemysłowo-handlowej (§ 25)" zastępuje się wyrazami: "zaopiniowanego podania (§ 22 ust. 1)",
17) w § 31 skreśla się ust. 2,
18) w § 32 ust. 2 skreśla się pkt a), a dotychczasowe punkty b) - d) otrzymują kolejne oznaczenie a) - c),
19) w § 33 skreśla się wyrazy: "ust. 2 pkt a)",
20) w § 34 ust. 2 po wyrazach "I instancji" stawia się kropkę i skreśla się pozostały tekst tego ustępu,
21) w § 35 skreśla się wyrazy: "po zasięgnięciu opinii właściwego zrzeszenia kupieckiego i izby przemysłowo-handlowej",
22) w § 37 pkt a) skreśla się wyrazy: "i izby przemysłowo-handlowej",
23) skreśla się § 38 ust. 1 i cyfrę "2" na początku ust. 2.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1953.7.19

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie o właściwości władz przemysłowych oraz o trybie i warunkach udzielania zezwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych.
Data aktu: 21/01/1953
Data ogłoszenia: 26/01/1953
Data wejścia w życie: 26/01/1953