Organizacja i zadania zakładów leczniczo-zapobiegawczych przy zakładach pracy.

Dz.U.53.12.50
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 7 lutego 1953 r.
w sprawie organizacji i zadań zakładów leczniczo-zapobiegawczych przy zakładach pracy.
Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. Nr 55, poz. 434 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Zakładami leczniczo-zapobiegawczymi przy zakładach pracy, zwanymi dalej "Zakładami", są:
1) punkty felczerskie (pielęgniarskie),
2) punkty lekarskie,
3) przychodnie,
4) półsanatoria.
2. Użyte w rozporządzeniu określenia: "poradnia", "gabinet", "pracownia" i "izba chorych" oznaczają komórki organizacyjne przychodni. Komórki te mają następujące zadania:
1) poradnia - udzielanie pomocy leczniczo-zapobiegawczej chorym i zdrowym w lokalu przychodni jak również w miejscu pracy,
2) gabinet - udzielanie pomocy leczniczej chorym w lokalu przychodni,
3) pracownia - obsługiwanie poradni i gabinetów w zakresie rozpoznawczym bądź leczniczym,
4) izba chorych - udzielanie zamkniętej pomocy leczniczej w przypadkach:
a) choroby obłożnej, która według przewidywań lekarza nie będzie trwać dłużej niż 3 dni, a wyjątkowo gdy chory nie ma odpowiednich warunków do leczenia się w domu - nie dłużej niż 7 dni, albo
b) podejrzenia choroby, jeżeli zachodzi trudność jej rozpoznania.
§  2. Zakłady mają za zadanie:
1) punkty felczerskie (pielęgniarskie):
a) udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach nagłych zachorowań oraz w razie wypadków przy pracy,
b) szerzenie oświaty sanitarnej,
c) zapobieganie chorobom oraz prowadzenie akcji sanitarnej i przeciwepidemicznej,
d) umożliwianie pracownikom korzystania z pomocy leczniczej przekraczającej zakres zadań punktu,
e) obserwację pracowników podczas pracy w celu wykrywania wczesnych objawów chorobowych,
f) wykonywanie zarządzeń, zmierzających do obniżenia absencji w pracy z powodu choroby,
g) wykonywanie czynności zleconych przez organy zwierzchnie;
2) punkty lekarskie:
a) wykonywanie czynności określonych w pkt 1,
b) udzielanie pomocy leczniczej, z wyłączeniem opieki nad obłożnie chorymi,
c) orzekanie o czasowej niezdolności do pracy,
d) prowadzenie ewidencji wszystkich zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy, wydanych pracownikom danego zakładu pracy,
e) badanie nowowstępujących do pracy,
f) okresowe badanie młodocianych, kobiet ciężarnych oraz pracowników, zatrudnionych w gałęziach pracy szkodliwych dla zdrowia,
g) zgłaszanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wniosków o stałe lub czasowe przeniesienie pracownika ze względu na jego stan zdrowia do innego rodzaju pracy,
h) przeprowadzanie doraźnej kontroli obłożnie chorych w domu,
i) prowadzenie systematycznej walki o obniżenie absencji chorobowej (obserwacja osób często zwalniających się z pracy z powodu choroby itp.) oraz współdziałanie w tym zakresie z administracją zakładu pracy i z odpowiednimi ogniwami związkowymi;
3) przychodnie:
a) wykonywanie czynności określonych w pkt 1 i 2,
b) zwalczanie chorób typowych dla danego środowiska i zapobieganie ich powstawaniu,
c) współdziałanie z właściwymi władzami i instytucjami oraz kierownictwem zakładu pracy i zakładową organizacją związku zawodowego w zakresie zwalczania chorób zakaźnych,
d) udzielanie świadczeń leczniczych w zakresie właściwym dla danej przychodni,
e) roztaczanie opieki nad zdrowiem mieszkańców osiedla lub dzielnicy, w której położony jest zakład pracy, o ile w danej miejscowości nie ma innego zakładu opieki zdrowotnej otwartej.
§  3. Zakłady udzielają świadczeń:
1) pracownikom zakładu pracy, przy którym są zorganizowane,
2) członkom rodzin tych pracowników:
a) zamieszkałym na terenie zakładu pracy oraz
b) zamieszkałym poza tym terenem, jeżeli w danej miejscowości nie ma innego zakładu opieki zdrowotnej otwartej, a kierownik zakładu pracy wyrazi na to zgodę, albo jeżeli względy szczególne tego wymagają.
§  4. Zakład powinien być czynny w takich godzinach, aby pracownicy zakładu pracy zatrudnieni na poszczególnych zmianach mieli zapewnioną pomoc doraźną oraz możność korzystania z pozostałych świadczeń.
§  5. Zakłady współdziałają z zakładem pracy w zakresie higieny i bezpieczeństwa pracy oraz ze Stowarzyszeniem "Polski Czerwony Krzyż" - w zakresie jego akcji na terenie zakładu pracy.
§  6.
1. Zakłady są organizowane i prowadzone przez wydziały zdrowia prezydiów powiatowych (miejskich, dzielnicowych) rad narodowych właściwych za względu na położenie zakładu pracy.
2. W przypadkach wyjątkowych zakłady są organizowane i prowadzone przez Ministra Zdrowia bądź na jego zlecenie - przez wydziały zdrowia prezydiów wojewódzkich rad narodowych (Rad Narodowych w m.st. Warszawie, m. Łodzi).
3. Liczbę etatów oraz liczbę godzin pracy lekarskiej i pomocniczo-lekarskiej dla poszczególnych Zakładów ustala się w ramach norm określonych przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Prezesem Państwowej Komisji Etatów.
§  7. Do zadań organów prowadzących Zakłady należy w szczególności:
1) sporządzanie planów rozmieszczenia Zakładów,
2) ustalanie etatów i godzin zatrudnienia,
3) powoływanie i odwoływanie kierowników i personelu,
4) ogólne kierownictwo, nadzór i sprawozdawczość,
5) prowadzenie kontroli ewidencyjnej Zakładów.
§  8.
1. Punkt felczerski (pielęgniarski) i punkt lekarski wchodzą w skład właściwej miejscowo przychodni rejonowej.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku zorganizowania przychodni przy tym samym zakładzie pracy. Punkt felczerski (pielęgniarski) bądź lekarski wchodzi wówczas w skład tej przychodni.
§  9.
1. Przychodnie dzielą się na 5 typów.
2. W skład poszczególnych typów przychodni wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) typ I - poradnia ogólna,
2) typ II - dwie poradnie: ogólna i higieny pracy, dwa gabinety: jeden specjalności właściwej dla danego zakładu pracy i dentystyczny, oraz pracownia analityczna podręczna;
3) typ III - dwie poradnie: ogólna i higieny pracy, pięć gabinetów: 3 specjalności właściwych dla danego zakładu pracy, fizykoterapeutyczny i dentystyczny, oraz pracownia analityczna;
4) typ IV - dwie poradnie: ogólna i higieny pracy, siedem gabinetów: 4 specjalności właściwych dla danego zakładu pracy, dentystyczny, fizykoterapeutyczny i rentgenologiczny, oraz pracownia analityczna,
5) typ V - poradnia higieny pracy, jedenaście gabinetów: internistyczny, reumatologiczny, neurologiczny, ginekologiczny, laryngologiczny, okulistyczny, stomatologiczny, rentgenologiczny i fizykoterapeutyczny, oraz pracownia analityczna.
3. W skład przychodni wchodzić mogą ponadto izby chorych.
§  10.
1. Przychodnia jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową.
2. Przychodnia typu I i II podlega pod względem fachowo-lekarskim nadzorowi właściwej miejscowo przychodni obwodowej (powiatowej, miejskiej bądź dzielnicowej).
3. W przypadku zorganizowania przy tym samym zakładzie pracy dwóch lub więcej przychodni - przychodnie niższego typu wchodzą w skład przychodni wyższego typu.
§  11. Zakłady organizuje się według następujących zasad:
1) przy zakładach przemysłu chemicznego i przetworów naftowych zatrudniających:
a) ponad 200 do 400 pracowników - punkt felczerski (pielęgniarski) lub przychodnię typu I,
b) ponad 440 do 1.100 pracowników - przychodnię typu I,
c) ponad 1.100 do 3.300 pracowników - przychodnię typu II,
d) ponad 3.300 do 5.500 pracowników - przychodnię typu III,
e) ponad 5.500 do 7.700 pracowników - przychodnię typu IV,
f) ponad 7.700 pracowników - przychodnię typu V;
2) przy kopalniach rudy, węgla bądź nafty, wapiennikach, kamieniołomach oraz przy zakładach przemysłu metali nieżelaznych, zatrudniających:
a) ponad 200 do 500 pracowników - punkt felczerski (pielęgniarski) lub przychodnię typu I,
b) ponad 500 do 1.400 pracowników przychodnię typu I,
c) ponad 1.400 do 4.200 pracowników - przychodnię typu II,
d) ponad 4.200 do 7.000 pracowników - przychodnię typu III,
e) ponad 7.000 do 9.000 pracowników - przychodnię typu IV,
f) ponad 9.000 pracowników - przychodnię typu V;
3) przy hutach wszelkiego rodzaju z wyjątkiem hut metali nieżelaznych, zatrudniających:
a) ponad 300 do 600 pracowników - punkt felczerski (pielęgniarski) lub przychodnię typu I,
b) ponad 600 do 1.500 pracowników - przychodnię typu I,
c) ponad 1.500 do 4.500 pracowników - przychodnię typu II,
d) ponad 4.500 do 7.500 pracowników - przychodnię typu III,
e) ponad 7.500 do 10.500 pracowników - przychodnię typu IV,
f) ponad 10.500 pracowników - przychodnię typu V;
4) przy zakładach budowy maszyn, zatrudniających:
a) ponad 400 do 800 pracowników - punkt felczerski (pielęgniarski) lub przychodnię typu I,
b) ponad 800 do 1.700 pracowników - przychodnię typu I,
c) ponad 1.700 do 5.000 pracowników - przychodnię typu II,
d) ponad 5.000 do 8.400 pracowników - przychodnię typu III,
e) ponad 8.400 do 11.800 pracowników - przychodnię typu IV,
f) ponad 11.800 pracowników - przychodnię typu V;
5) przy zakładach pracy nie objętych przepisami punktów 1-4, a zatrudniających:
a) ponad 400 do 1.000 pracowników - punkt felczerski (pielęgniarski) lub przychodnię typu I,
b) ponad 1.000 do 2.100 pracowników - przychodnię typu I,
c) ponad 2.100 do 6.300 pracowników - przychodnię typu II,
d) ponad 6.300 do 10.500 pracowników - przychodnię typu III,
e) ponad 10.500 do 14.700 pracowników - przychodnię typu IV,
f) ponad 14.700 pracowników - przychodnię typu V;
6) przy zakładach pracy czynnych sezonowo lub przenoszonych z miejsca na miejsce, a zatrudniających ponad 400 pracowników - punkt lekarski.
2. W przypadkach uzasadnionych prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej m.st. Warszawy, m. Łodzi) może zezwolić na zorganizowanie Zakładu, wymienionego w § 1, innego rodzaju i typu niż przewidziany w ust. 1.
3. Zorganizowanie przychodni typu V lub izby chorych wymaga zgody Ministra Zdrowia. Zgody takiej wymaga również zorganizowanie Zakładu przy urzędzie lub instytucji.
4. Przy poszczególnych oddziałach produkcyjnych dużych zakładów pracy - prócz właściwej dla danego zakładu przychodni - można, z zachowaniem wytycznych ust. 1, dodatkowo zorganizować oddziałowe punkty felczerskie (pielęgniarskie), punkty lekarskie bądź przychodnie I i II typu.
§  12.
1. Na czele Zakładu stoi kierownik, który bezpośrednio zarządza Zakładem i jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich zatrudnionych w nim pracowników.
2. Do obowiązków kierownika Zakładu w szczególności należy:
1) układanie planu pracy i rozkładu zajęć,
2) sprawowanie nadzoru nad tokiem pracy,
3) czuwanie nad przestrzeganiem socjalistycznej dyscypliny pracy,
4) dbanie o podnoszenie poziomu świadczeń leczniczych,
5) zgłaszanie wniosków w sprawie zaopatrzenia oraz w sprawach osobowych,
6) układanie projektów planów gospodarczych i finansowych,
7) reprezentowanie Zakładu na zewnątrz oraz wobec kierownictwa zakładu pracy,
8) branie udziału w zebraniach rady zakładowej oraz kierownictwa zakładu pracy i składanie na nich sprawozdań obejmujących analizę schorzeń, wypadków przy pracy, absencji chorobowej pracowników oraz higieny i bezpieczeństwa pracy,
9) przedstawianie kierownikowi zakładu pracy wniosków w zakresie higieny pracy i spraw sanitarnych,
10) wykonywanie zadań zleconych przez organy zwierzchnie.
3. Kierownicy Zakładów, będących w myśl § 8 ust. 2 bądź § 10 ust. 3 komórkami organizacyjnymi przychodni danego zakładu pracy, są podporządkowani kierownikowi tej przychodni.
§  13.
1. Terminy zorganizowania w poszczególnych gałęziach gospodarki narodowej zakładów leczniczo-zapobiegawczych w myśl niniejszego rozporządzenia ustali instrukcja Ministra Zdrowia, wydana w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami.
2. Istniejące w dniu wejścia w życie rozporządzenia zakłady, których rodzaj i typ nie odpowiada przepisom § 11, należy w terminie do dnia 30 czerwca 1953 r. przystosować do udzielania pomocy leczniczej ogółowi ubezpieczonych bądź dostosować do rzeczywistych potrzeb zakładu pracy.
3. Prezydia wojewódzkich rad narodowych (Rad Narodowych w m.st. Warszawie, m. Łodzi) na wniosek swoich wydziałów zdrowia przedstawią Ministrowi Zdrowia, w ciągu dwóch miesięcy od dnia wejścia w życia rozporządzenia, wykaz istniejących na podległych im terenach zakładów przy instytucjach i urzędach wraz ze swoimi wnioskami co do dalszego ich istnienia.
§  14. Rozporządzenie nie dotyczy zakładów leczniczo-zapobiegawczych przy zakładach pracy, podległych Ministrom Obrony Narodowej oraz Bezpieczeństwa Publicznego, a także zakładów leczniczo-zapobiegawczych, prowadzonych przez przedsiębiorstwo "Polskie Koleje Państwowe".
§  15. Organizację i zasady działalności półsanatoriów przy zakładach pracy ustalają odrębne przepisy.
§  16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 1953 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1953.12.50

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Organizacja i zadania zakładów leczniczo-zapobiegawczych przy zakładach pracy.
Data aktu: 07/02/1953
Data ogłoszenia: 27/02/1953
Data wejścia w życie: 31/03/1953