Czyszczenie kominów oraz przewodów dymowych i spalinowych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 11 czerwca 1952 r.
w sprawie czyszczenia kominów oraz przewodów dymowych i spalinowych.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji (Dz. U. z 1951 r. Nr 58, poz. 404) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Kominy i przewody kominowe dymowe i spalinowe, czynne w budynkach mieszkalnych, użytkowych i przemysłowych, podlegają obowiązkowemu czyszczeniu.
2.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do kominów fabrycznych i przemysłowych wolnostojących.
§  2.
1.
Do czyszczenia przewodów obowiązane są spółdzielnie pracy, posiadające koncesję na wykonywanie rzemiosła kominiarskiego, a w miejscowościach nie objętych okręgami kominiarskimi, obsługiwanymi przez te spółdzielnie - do czasu ich powstania - indywidualni koncesjonariusze.
2.
Jeżeli stan liczebny obsługi kominiarskiej nie jest dostateczny, prezydium powiatowej rady narodowej może wprowadzić na terenie poszczególnych miejscowości bądź gmin obowiązek czyszczenia kominów oraz przewodów dymowych i spalinowych w domach mieszkalnych przez osoby sprawujące zarząd tych domów. W tym przypadku koncesjonariusze nie wykonują na tych terenach swych czynności.
§  3.
1.
Ustala się następujące okresy czyszczenia przewodów kominowych:
1)
przewody od pieców ogrzewalnych oraz palenisk kuchennych gospodarstwa domowego w miastach - co 6 tygodni, a w gminach co 2 miesiące,
2)
przewody od pieców centralnego ogrzewania oraz kotłów do grzania wody - co 2 miesiące,
3)
przewody od palenisk kuchni lub kotłów zakładów zbiorowego żywienia oraz przewody w budynkach zakładów przemysłowych, używających paleniska o intensywnym paleniu - co 2 tygodnie,
4)
przewody kominowe spalinowe (gazowe) - co 6 miesięcy.
2.
Czyszczenie przewodów kominowych od pieców ogrzewalnych (ust. 1 pkt 1) oraz od pieców centralnego ogrzewania (ust. 1 pkt 2) obowiązuje w okresie od 1 października do 30 kwietnia.
3.
Czyszczenie kanałów łączących paleniska z przewodami kominowymi powinno odbywać się w tych samych terminach co i czyszczenie przewodów.
4.
Prezydium terenowo właściwej powiatowej (miejskiej w miastach stanowiących powiaty) rady narodowej może po zasięgnięciu opinii komendy powiatowej (miejskiej) straży pożarnych przedłużyć okres czyszczenia przewodów kominowych wymienionych w ust. 1 pkt 3.
§  4.
1.
Osoby sprawujące zarząd budynków mieszkalnych, użytkowych i przemysłowych obowiązane są zaprowadzić księgę kontroli kominiarskiej, w której pracownicy obsługi kominiarskiej odnotowywać będą wszystkie wykonane czynności w zakresie czyszczenia kominów i stwierdzone uszkodzenia przewodów kominowych lub inne uwagi nasuwające się im w związku z wykonanymi czynnościami.
2.
Osoby sprawujące zarząd budynków mieszkalnych, zobowiązane do czyszczenia kominów i przewodów kominowych (§ 2 ust. 2), nie mają obowiązku prowadzenia księgi kontroli kominiarskiej.
§  5.
1.
Koncesjonariusze wykonujący czyszczenie przewodów kominowych obowiązani są zawiadamiać niezwłocznie właściwą powiatową (miejską) komendę straży pożarnych o wszelkich stwierdzonych w czasie czyszczenia uszkodzeniach w przewodach kominowych lub o innych usterkach zagrażających niebezpieczeństwem powstania pożaru; w razie stwierdzenia poważniejszych uszkodzeń wymagających przy ich usuwaniu współdziałania władz budowlanych - zawiadamiają również te władze.
2.
Powiatowa (miejska) komenda straży pożarnych może na podstawie otrzymanego zawiadomienia o uszkodzeniu przewodu kominowego wydać nakaz usunięcia stwierdzonych braków w trybie § 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 14 listopada 1951 r. w sprawie kontroli bezpieczeństwa przeciwpożarowego (Dz. U. Nr 60, poz. 413).
§  6.
Zabrania się przyłączania pieców wszelkiego rodzaju do przewodów niedymowych bez uzyskania uprzedniej zgody właściwej władzy budowlanej.
§  7.
Wycierowe drzwiczki kominowe oraz wycierowe drzwiczki przewodów dymowych powinny być szczelnie dopasowane i stale zamknięte, a otwierane tylko na czas wybierania sadzy z kominów i przewodów.
§  8.
Osoby sprawujące zarząd budynków mieszkalnych, użytkowych i przemysłowych obowiązane są utrzymywać w należytym stanie urządzenia przeznaczone do ułatwienia pracownikom obsługi kominiarskiej dostępu do kominów i wykonywania ich czynności (włazy na dachy, drabiny, ławy kominiarskie itp.).
§  9.
Nadzór nad wykonywaniem czynności czyszczenia kominów i przewodów kominowych sprawują powiatowe (miejskie) komendy straży pożarnych, które mogą uprawnienia te przekazać komendom poszczególnych straży pożarnych.
§  10.
Szczegółowe przepisy o czynnościach pracowników obsługi kominiarskiej określi regulamin wydany przez Ministra Gospodarki Komunalnej.
§  11.
Przepisy miejscowe wydane na podstawie art. 408 pkt 15 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. z 1939 r. Nr 34, poz. 216) w przedmiocie czyszczenia kominów pozostają w mocy do czasu wydania regulaminu, o którym mowa w § 10, w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z przepisami niniejszego rozporządzenia.
§  12.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Rząd nie dołoży gminom pieniędzy na obsługę wygaszanego dodatku osłonowego

Na obsługę dodatku osłonowego samorządy dostają 2 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie. Rząd nie zwiększy wsparcia uzasadniając, że koszt został odpowiednio skalkulowany – wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ponadto dodatek osłonowy jest wygaszany i gminy kończą realizację tego zdania.

Robert Horbaczewski 23.05.2024
Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1952.36.252

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Czyszczenie kominów oraz przewodów dymowych i spalinowych.
Data aktu: 11/06/1952
Data ogłoszenia: 13/08/1952
Data wejścia w życie: 13/08/1952