Czyszczenie kominów oraz przewodów dymowych i spalinowych.

Dz.U.52.36.252
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 11 czerwca 1952 r.
w sprawie czyszczenia kominów oraz przewodów dymowych i spalinowych.
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji (Dz. U. z 1951 r. Nr 58, poz. 404) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Kominy i przewody kominowe dymowe i spalinowe, czynne w budynkach mieszkalnych, użytkowych i przemysłowych, podlegają obowiązkowemu czyszczeniu.
2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do kominów fabrycznych i przemysłowych wolnostojących.
§  2.
1. Do czyszczenia przewodów obowiązane są spółdzielnie pracy, posiadające koncesję na wykonywanie rzemiosła kominiarskiego, a w miejscowościach nie objętych okręgami kominiarskimi, obsługiwanymi przez te spółdzielnie - do czasu ich powstania - indywidualni koncesjonariusze.
2. Jeżeli stan liczebny obsługi kominiarskiej nie jest dostateczny, prezydium powiatowej rady narodowej może wprowadzić na terenie poszczególnych miejscowości bądź gmin obowiązek czyszczenia kominów oraz przewodów dymowych i spalinowych w domach mieszkalnych przez osoby sprawujące zarząd tych domów. W tym przypadku koncesjonariusze nie wykonują na tych terenach swych czynności.
§  3.
1. Ustala się następujące okresy czyszczenia przewodów kominowych:
1) przewody od pieców ogrzewalnych oraz palenisk kuchennych gospodarstwa domowego w miastach - co 6 tygodni, a w gminach co 2 miesiące,
2) przewody od pieców centralnego ogrzewania oraz kotłów do grzania wody - co 2 miesiące,
3) przewody od palenisk kuchni lub kotłów zakładów zbiorowego żywienia oraz przewody w budynkach zakładów przemysłowych, używających paleniska o intensywnym paleniu - co 2 tygodnie,
4) przewody kominowe spalinowe (gazowe) - co 6 miesięcy.
2. Czyszczenie przewodów kominowych od pieców ogrzewalnych (ust. 1 pkt 1) oraz od pieców centralnego ogrzewania (ust. 1 pkt 2) obowiązuje w okresie od 1 października do 30 kwietnia.
3. Czyszczenie kanałów łączących paleniska z przewodami kominowymi powinno odbywać się w tych samych terminach co i czyszczenie przewodów.
4. Prezydium terenowo właściwej powiatowej (miejskiej w miastach stanowiących powiaty) rady narodowej może po zasięgnięciu opinii komendy powiatowej (miejskiej) straży pożarnych przedłużyć okres czyszczenia przewodów kominowych wymienionych w ust. 1 pkt 3.
§  4.
1. Osoby sprawujące zarząd budynków mieszkalnych, użytkowych i przemysłowych obowiązane są zaprowadzić księgę kontroli kominiarskiej, w której pracownicy obsługi kominiarskiej odnotowywać będą wszystkie wykonane czynności w zakresie czyszczenia kominów i stwierdzone uszkodzenia przewodów kominowych lub inne uwagi nasuwające się im w związku z wykonanymi czynnościami.
2. Osoby sprawujące zarząd budynków mieszkalnych, zobowiązane do czyszczenia kominów i przewodów kominowych (§ 2 ust. 2), nie mają obowiązku prowadzenia księgi kontroli kominiarskiej.
§  5.
1. Koncesjonariusze wykonujący czyszczenie przewodów kominowych obowiązani są zawiadamiać niezwłocznie właściwą powiatową (miejską) komendę straży pożarnych o wszelkich stwierdzonych w czasie czyszczenia uszkodzeniach w przewodach kominowych lub o innych usterkach zagrażających niebezpieczeństwem powstania pożaru; w razie stwierdzenia poważniejszych uszkodzeń wymagających przy ich usuwaniu współdziałania władz budowlanych - zawiadamiają również te władze.
2. Powiatowa (miejska) komenda straży pożarnych może na podstawie otrzymanego zawiadomienia o uszkodzeniu przewodu kominowego wydać nakaz usunięcia stwierdzonych braków w trybie § 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 14 listopada 1951 r. w sprawie kontroli bezpieczeństwa przeciwpożarowego (Dz. U. Nr 60, poz. 413).
§  6. Zabrania się przyłączania pieców wszelkiego rodzaju do przewodów niedymowych bez uzyskania uprzedniej zgody właściwej władzy budowlanej.
§  7. Wycierowe drzwiczki kominowe oraz wycierowe drzwiczki przewodów dymowych powinny być szczelnie dopasowane i stale zamknięte, a otwierane tylko na czas wybierania sadzy z kominów i przewodów.
§  8. Osoby sprawujące zarząd budynków mieszkalnych, użytkowych i przemysłowych obowiązane są utrzymywać w należytym stanie urządzenia przeznaczone do ułatwienia pracownikom obsługi kominiarskiej dostępu do kominów i wykonywania ich czynności (włazy na dachy, drabiny, ławy kominiarskie itp.).
§  9. Nadzór nad wykonywaniem czynności czyszczenia kominów i przewodów kominowych sprawują powiatowe (miejskie) komendy straży pożarnych, które mogą uprawnienia te przekazać komendom poszczególnych straży pożarnych.
§  10. Szczegółowe przepisy o czynnościach pracowników obsługi kominiarskiej określi regulamin wydany przez Ministra Gospodarki Komunalnej.
§  11. Przepisy miejscowe wydane na podstawie art. 408 pkt 15 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. z 1939 r. Nr 34, poz. 216) w przedmiocie czyszczenia kominów pozostają w mocy do czasu wydania regulaminu, o którym mowa w § 10, w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z przepisami niniejszego rozporządzenia.
§  12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia nie pomija samorządów

Przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w pomocy społecznej, możliwość wydawania poleceń przez wojewodę, doprecyzowanie terminów opłat za użytkowanie wieczyste, zwolnienia od podatków od nieruchomości również dla organizacji pozarządowych – to niektóre propozycje nowego projektu. Nie będzie też wstrzymania rozpoczęcia i zawieszenia niektórych terminów

Katarzyna Kubicka-Żach 07.04.2020
Tymczasowy profil zaufany i wideoweryfikacja mają ułatwić załatwianie spraw w urzędach

Specustawa koronawirusowa pozwala na wideoweryfikację tożsamości, co ma ułatwić zdalne załatwianie spraw w urzędach. Ma to umożliwić stosowanie tymczasowego profilu zaufanego, który wprawdzie nie eliminuje wszystkich ryzyk związanych z podszywaniem się pod inne osoby, ale zdaniem ekspertów to może być lepsza metoda niż porównanie zdjęcia z osobą stojącą w urzędzie.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.04.2020
Rząd w "tarczy antykryzysowej" zastawił pułapkę na podatników

Ministerstwo Finansów chwali się, że roczny PIT można w tym roku rozliczać aż do końca maja, a nie jak zawsze do 30 kwietnia. Dzięki tzw. specustawie, późniejsze rozliczenie podatku nie będzie wykroczeniem skarbowym. Jednak więcej czasu jest tylko na samo złożenie deklaracji. Jeśli ktoś będzie miał niedopłatę, podatek musi wpłacić do końca kwietnia – inaczej zapłaci karne odsetki.

Krzysztof Koślicki 07.04.2020
Samorządy działają w czasie pandemii, rządowe propozycje wpływają na ich pracę i zadania

Zmiany terminów administracyjnych, prawo umorzeń lub odroczeń podatków czy sesje rad online to efekty specustawy koronawirusowej i jej nowelizacji. Projektowana druga nowelizacja ma wprowadzić kolejne zmiany. Wolters Kluwer zaprasza na szkolenie online, które przybliży problematykę działalności samorządów w świetle ustawy i jej nowelizacji.

Katarzyna Kubicka-Żach 06.04.2020
Przywóz sprzętu ochronnego i medycznego bez VAT i akcyzy

Ministerstwo Finansów poinformowało w piątek, że uzyskało zgodę Komisji Europejskiej na zwolnienie z cła i VAT sprzętu ochronnego i medycznego przywożonego do Polski. Obejmie ono towary sprowadzane do Polski z krajów spoza Unii Europejskiej. Zwolnienie obowiązuje od 30 stycznia do 31 lipca 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 03.04.2020
Będą pieniądze wspierające działalność kulturalną w sieci w czasie epidemii

Finansowanie działalności kulturalnej w zmienionej formie, upowszechnianej za pomocą internetu w czasie epidemii, przewiduje rozporządzenie podpisane przez ministra kultury. Wsparcie będzie miało formę programu stypendialnego oraz programu dotacyjnego.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.04.2020