Zmiana i zawieszenie mocy obowiązującej niektórych przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. o służbie wojskowej podoficerów i szeregowców.

Dz.U.40.5.12
DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 6 marca 1940 r.
w sprawie zmiany i zawieszenia mocy obowiązującej niektórych przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. o służbie wojskowej podoficerów i szeregowców.
Na podstawie art. 63 ust. (1) ustawy konstytucyjnej stanowię, co następuje:
Art.  1.

Na czas trwania wojny zawiesza się moc obowiązującą następujących przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. o służbie wojskowej podoficerów i szeregowców (Dz. U.R.P. Nr 89, poz. 747), zmienionego rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. (Dz. U.R.P. Nr 110, poz. 976), dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 czerwca 1936 r. (Dz. U.R.P. Nr 55, poz. 399) oraz dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 kwietnia 1939 r. (Dz. U.R.P. Nr 35, poz. 221):

Art. 6 lit. b) pkt 1 i 3, art. 10 ust. 1 lit. b), art. art. 14, 15, 16, art. art. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, art. 42, art. art. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, art. art. 64, 65 ust. 2 i 3, 66, 70, 71, Rozdział VII. Służba nadterminowych, art. 90, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 105 ust. 1 lit. a), art. art. 106, 107, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 131, Rozdział IX. Służba podchorążych, Rozdział X. Postanowienia przejściowe.

Art.  2.

W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. o służbie wojskowej podoficerów i szeregowców wprowadza się następujące zmiany:

1) Po art. 153 dodaje się nowy rozdział oznaczony jako rozdział IX-a o następującym brzmieniu:

"Rozdział IX-a. Służba wojskowa podoficerów w czasie wojny.

Art. 154. Podoficerowie tworzą w wojsku odrębny korpus osobowy. Korpus osobowy podoficerów stanowi jednolitą całość, niezależnie od stosunku do służby wojskowej, przydziału i stopnia.

Art. 155. Ze względu na stosunek do służby wojskowej korpus osobowy podoficerów dzieli się na grupy:

a) podoficerów zawodowych,

b) podoficerów rezerwy i pospolitego ruszenia.

Art. 156. (1) Ze względu na przydział podoficerów do poszczególnych działów służby korpus osobowy podoficerów dzieli się na grupy:

I. podoficerów liniowych,

II. podoficerów specjalistów,

III. podoficerów administracyjnych.

(2) Grupy te dzielą się na podgrupy w zależności od wymagań służby.

Art. 157. (1) Ustanawia się następujące stopnie podoficerskie:

a) kapral,

b) plutonowy,

c) sierżant,

d) starszy sierżant,

e) aspirant,

f) chorąży.

(2) Stopnie podoficerskie - prócz stopnia aspiranta - nadaje się w kolejności ustalonej w ust. (1).

Art. 158. (1) Aspirantem może być mianowany tylko żołnierz, który ukończył z pomyślnym wynikiem szkołę podchorążych.

(2) Warunki przyjęcia do szkoły podchorążych jak również mianowania aspirantem określa Minister Spraw Wojskowych.

Art. 159. Podoficerów mianuje:

a) na stopnie chorążych i aspirantów - Minister Spraw Wojskowych,

b) na pozostałe stopnie - dowódca (równorzędny) o uprawnieniach dowódcy pułku.

Art. 160. (1) Do grupy podoficerów zawodowych zalicza dowódca (równorzędny) o uprawnieniach dowódcy dywizji.

(2) Warunkiem zaliczenia jest złożenie przez podoficera zobowiązania do służby wojskowej w charakterze podoficera zawodowego przez czas wojny oraz przez co najmniej cztery lata po zawarciu pokoju".

2) Zmienia się dotychczasową numerację art. art. od 154 do 156 włącznie na "art. art. 161, 162, 163", a art. 157, 158 na "art. art. 164, 165".
Art.  3.

Upoważnia się Ministra Spraw Wojskowych do ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. o służbie wojskowej podoficerów i szeregowców z uwzględnieniem zmian wprowadzonych później wydanymi przepisami oraz dekretem niniejszym.

Art.  4.

Wykonanie niniejszego dekretu powierza się Ministrowi Spraw Wojskowych.

Art.  5.

Dekret niniejszy wchodzi w zycie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1940.5.12

Rodzaj: Dekret
Tytuł: Zmiana i zawieszenie mocy obowiązującej niektórych przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. o służbie wojskowej podoficerów i szeregowców.
Data aktu: 06/03/1940
Data ogłoszenia: 07/03/1940
Data wejścia w życie: 07/03/1940