Tymczasowa zmiana przepisów ustawy o państwowej służbie cywilnej.

Dz.U.40.11.29
DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 12 lipca 1940 r.
o tymczasowej zmianie przepisów ustawy o państwowej służbie cywilnej.
Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyjnej stanowię co następuje:
Art.  1.
1. W czasie trwania wyjątkowych okoliczności, wywołanych wojną, osoby, mianowane na stanowiska w służbie państwowej po dniu 30 września 1939 r., mogą być zwalniane bez zachowania przepisów art. 54-56 ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej. (Dz. U.R.P. Nr. 21, poz. 164).
2. Osobom, określonym w ust. 1, wypłaca się w przypadku zwolnienia odprawę w wysokości trzymiesięcznego ostatnio pobieranego uposażenia. Do okresu trzechmiesięcznego nie wlicza się miesiąca, w którym nastąpiło zwolnienie.
Art.  2.

Przepisy art. 1 nie naruszają mocy przepisów dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 listopada 1939 r. o wstrzymaniu wypłat uposażenia urzędnikom i niższym funkcjonariuszom państwowym, przeniesionym w stan nieczynny lub zwolnionym ze służby bez praw emerytalnych oraz o udzielaniu bezpłatnego urlopu urzędnikom i funkcjonariuszom niższym urzędów zagranicznych R.P. (Dz. U.R.P. Nr. 101, poz. 1003).

Art.  3.

Dekret niniejszy traci moc obowiązującą w terminie, ustalonym przez rozporządzenie Rady Ministrów.

Art.  4.

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Skarbu i właściwym ministrom.

Art.  5.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 30 czerwca 1940 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020