Włochy-Polska. Układ w sprawie czasowej zmiany postanowień układu polsko-włoskiego z dnia 10 marca 1924 r., dotyczącego 7% pożyczki tytoniowej. Warszawa.1933.10.30.

Dz.U.34.7.47
UKŁAD
między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Włoch, podpisany w Warszawie, dnia 30 października 1933 r. w sprawie czasowej zmiany postanowień układu polsko-włoskiego z dnia 10 marca 1924 r., dotyczącego 7% pożyczki tytoniowej.
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

MY, IGNACY MOŚCICKI,

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

wszem wobec i każdemu zosobna, komu o tem wiedzieć należy, wiadomem czynimy:

Dnia trzydziestego października tysiąc dziewięćset trzydziestego trzeciego roku podpisany został w Warszawie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Włoch układ w sprawie czasowej zmiany postanowień układu polsko-włoskiego zawartego w Rzymie, dnia 10 marca 1924 r., dotyczącego 7% pożyczki tytoniowej, o następującem brzmieniu dosłownem:

UKŁAD

pomiędzy

RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

reprezentowanym przez Jego Ekscelencję Józefa BECKA, Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, a

RZĄDEM KRÓLESTWA WŁOCH

reprezentowanym przez Jego Ekscelencję Giuseppe BASTIANINI'EGO, Kawalera Wielkiej Wstęgi, Ambasadora Jego Królewskiej Mości Króla Włoch w Warszawie.

ZWAŻYWSZY

że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej regularnie wpłacał raty przypadające aż do 1 listopada 1932 na Fundusz Rezerwowy w związku z emisją we Włoszech 7% pożyczki w lirach, której dotyczy umowa podpisana w Rzymie 10 marca 1924, a potwierdzona Królewskim Dekretem-Ustawą z 15 marca 1924 Nr. 361;

ZWAŻYWSZY

że raty wpłacone dotychczas na wspomniany Fundusz Rezerwowy oraz odnośne odsetki, premje i powstałe różnice włączone do tegoż Funduszu, zgodnie z powołaną umową z dnia 10 marca 1924 wynoszą sumę nominalną lir 175.965.700, na dzień 30 czerwca 1933 włącznie, zgodnie z załączonym wyciągiem rachunku Banca Commerciale Italiana z dnia 11 lipca 1933;

ZWAŻYWSZY

że Rząd Polski prosił w drodze udogodnienia przejściowego:

a) o możność zawieszenia wpłat dwu ostatnich rat po 6.000.000 lir każda, należnych uprzednio wspomnianemu Funduszowi Rezerwowemu w odnośnych terminach płatności 1 maja 1933 i 1 listopada 1933;
b) o możność podjęcia z rezerw nagromadzonych na Funduszu Rezerwowym sumy potrzebnej na obsługę pożyczki (umorzenie i odsetki) w terminach płatności 1 listopada 1933, 1 maja 1934, 1 listopada 1934;

ZWAŻYWSZY WRESZCIE

iż rozumie się, że w terminie płatności 1 maja 1935 umowa z dnia 10 marca 1924 odzyska zpowrotem pełną wykonalność również w części zmienionej niniejszym Układem zostało umówione co następuje:

Art.  1)

zawiesza się aż do czasu nowego układu, który zawarłyby między sobą oba zainteresowane Rządy, wpłatę na Fundusz Rezerwowy przewidzianą w Nr. 3 umowy podpisanej w Rzymie 10 marca 1924, dwóch rat po 6.000.000 lir każda, należnych od Rządu Rzeczypospolitej w odnośnych terminach płatności 1 maja 1933 i 1 listopada 1933;

Art.  2)

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ma prawo podjęcia z rezerw nagromadzonych na Funduszu Rezerwowym, o czem mowa w Art. 1 niniejszego Układu, kwot potrzebnych na obsługę (umorzenie i odsetki) polskiej 7% pożyczki w lirach włoskich w terminach płatności 1 listopada 1933, 1 maja 1934, 1 listopada 1934;

Art.  3)

postanowienia niniejszego Układu przed jego wejściem w życie zgodnie z Art. 4, będą miały prowizoryczne zastosowanie, poczynając od dnia 31 października 1933;

Art.  4)

Układ niniejszy, zredagowany w 2 oryginałach po jednym dla każdej ze Stron, będzie ratyfikowany, a wymiana dokumentów ratyfikacyjnych nastąpi w Rzymie, w Królewskiem Ministerstwie Spraw Zagranicznych, do dnia 31 grudnia 1933.

Sporządzono w Warszawie, dnia 30 października 1933.

Zaznajomiwszy się z powyższym układem z dnia 30 października 1933 r., uznaliśmy go i uznajemy za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych; oświadczamy, że jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony i przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.

W Warszawie, dnia 22 grudnia 1933 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1934.7.47

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Włochy-Polska. Układ w sprawie czasowej zmiany postanowień układu polsko-włoskiego z dnia 10 marca 1924 r., dotyczącego 7% pożyczki tytoniowej. Warszawa.1933.10.30.
Data aktu: 30/10/1933
Data ogłoszenia: 26/01/1934
Data wejścia w życie: 31/10/1933