Wykonywanie egzekucji w sprawach karnych przez organa gminne.

Dz.U.29.47.386
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 czerwca 1929 r.
o wykonywaniu egzekucji w sprawach karnych przez organa gminne.
Na podstawie art. 46 § 3 przepisów wprowadzających kodeks postępowania karnego z dnia 19 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 33, poz. 314) zarządzam co następuje:
§  1. Organa gminne w okręgach sądów apelacyjnych w Lublinie, Warszawie i Wilnie są obowiązane na polecenie władzy sądowej lub prokuratorskiej do egzekwowania w sprawach karnych grzywien, kar pieniężnych, nawiązek, kosztów postępowania i opłat.
§  2. Na obszarach sądów apelacyjnych niewymienionych w § 1 przepis tego paragrafu będzie miał zastosowanie w tych gminach, które złożą odpowiednie piśmienne zobowiązanie u naczelnika sądu grodzkiego co do wykonywania egzekucji na polecenie tego sądu, lub także na polecenie prokuratora sądu okręgowego.

Naczelnik sądu grodzkiego zawiadomi o takiem zobowiązaniu prezesa i prokuratora sądu okręgowego.

§  3. Organa gminne przeprowadzają egzekucję w zakresie i w trybie przewidzianym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu przymusowem w administracji (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 342). Na obszarach wskazanych w § 2 organa gminne nie będą stosowały środków przymusowych, przewidzianych w art. 26 ust. 1 lit. d) powyższego rozporządzenia.

W zakresie wykonania egzekucji służą władzom sądowym i prokuratorskim w stosunku do organów gminnych prócz praw przewidzianych w ustawach postępowania karnego, także prawa służące egzekucyjnej władzy administracyjnej na zasadzie powyższego rozporządzenia.

Upomnienie zobowiązanego przewidziane w art. 27 powyższego rozporządzenia może uskutecznić także sąd lub prokurator w zależności od tego, do kogo należy wykonanie orzeczenia. Organ gminny otrzymawszy polecenie egzekucji przeprowadza ją bez poprzedniego upomnienia zobowiązanego, jeżeli z polecenia jest widoczne, że upomnienia dokonał już sąd lub prokurator.

§  4. Polecenie wykonania egzekucji winno zawierać: oznaczenie sądu lub prokuratora zarządzającego egzekucję, imię, nazwisko i adres zobowiązanego, w danym razie inne okoliczności potrzebne do ustalenia jego tożsamości, oznaczenie tytułu wykonawczego, kwotę egzekwowanej należności w sumie ogólnej z wyszczególnieniem pozycyj na nią się składających (§ 1), wzmiankę czy zobowiązanego już upomniano w myśl art. 27 rozporządzenia o postępowaniu przymusowem w administracji, wreszcie wskazanie władzy (kasy), do której kwotę ściągniętą należy odesłać, wymieniając sąd lub prokuratora, który egzekucję nakazał, i sprawę, której egzekucja dotyczy (wzór).
§  5. Poza wypadkami, w których egzekucja przez organa gminne jest dopuszczalna, należy przeprowadzić egzekucję według dotychczasowych przepisów (art. 46 § 1 przep. wprow. k. p. k.).

Sąd lub prokurator, zarządzający wykonanie orzeczenia może według tych przepisów spowodować egzekucję także z pominięciem egzekucji przez organa gminne, lub po bezskutecznym wyniku egzekucji przez te organa, jeżeli w poszczególnym wypadku uzna to za odpowiednie celem zapewnienia, skuteczności egzekucji.

§  6. Do wynagrodzenia gmin za wykonanie egzekucji w sprawach karnych mają nadal zastosowanie przepisy rozporządzenia z dnia 21 lutego 1929 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonanie egzekucji przez organa gminne na polecenie władz sądowych i prokuratorskich (Dz. U. R. P. Nr. 14, poz. 121).
§  7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1929 r.

Wzór do § 4

Sygn. sprawy: ........

Do

Magistratu ........... w ......................

-------------------

Urzędu Gminnego

Sąd grodzki - Prokurator sądu okręgowego w ................ poleca na zasadzie art. 46 § 3. przep. wprow. k. p. k. z dnia 19 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 33 poz. 314) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1929 r. o wykonywaniu egzekucji w sprawach karnych przez organa gminne (Dz. U. R. P. Nr. 47 poz. 386) przeprowadzenie egzekucji przeciwko .......................................... .............................................................. w .................................... na zasadzie wykonalnego wyroku - postanowienia - zarządzenia Sądu okręgowego - grodzkiego w ................. z dnia ........................ 19... r. sygn. akt .................. w sprawie karnej przeciw .............................................................. na sumę łącznie .... Zł. gr. a to tytułem

grzywny ............ Zł. gr.

kary pieniężnej .... Zł. gr.

nawiązki ........... Zł. gr.

kosztów postępowania Zł. gr.

opłaty z art. ...... Zł. gr.

.................... Zł. gr.

.................... Zł. gr.

____________________

Razem. Zł. gr.

Zobowiązanego już upomniano-nie upomniano - w myśl art. 27 rozp. o post. przym. w adm. (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 36, poz. 342).

Ściągniętą kwotę należy wpłacić do kasy sądu okręgowego - grodzkiego w ................................................, zaznaczając, że przesłaną kwotę ściągnięto na "Polecenie sądu grodzkiego/prokuratora sądu okręgowegoz dn. /29 Sygn. sprawy ...........; ściągnięto od ............................ ............ (imię i nazwisko) ........ z ... g, potrącono dla gminy .................... z .............. g."

Blankiet nadawczy na ściągniętą kwotę jest załączony; na odwrotnej jego stronie należy zamieścić wzmiankę powyższej treści.

...................... dnia ...................... 19...... r.

miejsce ......................................

pieczęci podpis sędziego-prokuratora

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020