O tym, jaki dochód upoważnia do otrzymania świadczenia, decyduje uczelnia (rektor w porozumieniu z organem samorządu studenckiego). Jednak musi on mieścić się w kwocie ustalonej na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. poz. 959) oraz ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.). Zgodnie z tą regulacją uczelnia ma prawo ustalić dochód upoważniający do stypendium w przedziale 592 zł – 850,2 zł, przy czym od 1 listopada górna granica wzrośnie do 895,7 zł.

Zobacz: Komu przysługuje stypendium socjalne>>>
Zobacz: Parlament Studentów RP chce scentralizowania wypłat stypendium socjalnego>>>

Na zastosowanie najwyższej stawki zdecydował się już np. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL).
– Podjęliśmy taką decyzję, która jest najkorzystniejsza dla studentów – zapewnia Małgorzata Stróżyńska, kierownik działu studenckich spraw socjalnych KUL.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna