Student Szkoły Głównej  Służby Pożarniczej w Warszawie Adam O. nie otrzymał w 2012 roku stypendium za wyjątkowe wyniki sportowe przyznawane mu przez rektora szkoły. Poskarżył się więc do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego twierdząc, ze w ubiegłych latach osiągał porównywalne sukcesy w siatkówce plażowej, co w 2012 r. i stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie mu wypłacano. Zajął bowiem w tym roku zespołowo II miejsce w Mistrzostwach Polski AZS w Siatkówce Plażowej rozgrywanych w Gdańsku.

Rektor jednak sprawdził u organizatora imprezy dane zawarte we wniosku studenta i okazało się, że w klasyfikacji uczelni społeczno-przyrodniczych było to istotnie II miejsce, ale w klasyfikacji open – dopiero siedemnaste. Odmówił więc wypłacenia stypendium, gdyż w regulaminie szkoły w paragrafie 7 jest powiedziane, że tylko najlepsi studenci są brani pod uwagę, to znaczy osiągający najlepsze wyniki w nauce lub w sporcie zajmujący przynajmniej 4 miejsce drużynowo. A ponadto tylko 10 proc. z ogólnej liczby studentów może otrzymać stypendium.
 
Przedstawicielka rektora obecna na rozprawie w WSA wyjaśniała, że powodem odmowy były względy oszczędności budżetowych, które wynikają z obowiązujących tę placówkę przepisów ustawy o finansach publicznych. Dlatego, że stypendia wypłacane są ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 8 lipca br. uwzględnił skargę Adama O. i uchylił decyzję rektora.
Sędzia Andrzej Góraj wyjaśniał, że w regulaminie dotyczącym przyznawania i wypłacania pomocy materialnej studentom w par.7 mowa jest jedynie o warunku uzyskania przez studenta ubiegającego się o stypendium przynajmniej 4 miejsca jako reprezentanta uczelni. W dalszej części regulaminu nie wspomina się o klasyfikacji, nie rozszerza kryterium na inne dodatkowe warunki, jakie student musi spełnić. Regulamin organizatora mistrzostw nie jest tu podstawą do rozstrzygania spornych kwestii. Jeśli szkoła nie ma wystarczających środków, aby więcej osób korzystało ze stypendium, to należy zmienić regulamin - dodał sędzia sprawozdawca.
 
Sygnatura akt II SA/Wa 635/13, wyrok z 8 lipca 2013 r.