Dotychczasowe przepisy umożliwiało przyznanie stypendium strony polskiej jedynie cudzoziemcom polskiego pochodzenia studiującym w państwach wymienionych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju jako biorca Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (Official Development Assistance – ODA), w których roczny produkt narodowy brutto na jednego mieszkańca nie przekraczał w roku 2004 kwoty 3255 dolarów amerykańskich albo w kraju powstałym na terytorium byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Te ograniczenia zlikwidowano - nowe regulacje nie zawierają ani ograniczenia terytorialnego, ani wiekowego. Podstawowe rozwiązania w zakresie wymagań o charakterze merytorycznym, które obowiązywały cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania na gruncie rozporządzenia zastępowanego nie uległy istotnym modyfikacjom.

Stypendium może dostać osoba polskiego pochodzenia, która odbywa odbywa studia pierwszego albo drugiego stopnia, albo jednolite studia magisterskie, albo studia doktoranckie, w szkole wyższej posiadającej pozytywną ocenę agencji oceniającej jakość kształcenia uznawanej przez władze kraju, w którym ma siedzibę ta szkoła, z wyjątkiem studiów na kierunkach w zakresie filologii innych niż filologia polska. Musi znać język polski przynajmniej na poziomie B1 i zaliczyć już co najmniej jeden rok studiów.

Lexoteka - potrzebne podręczniki w jednym miejscu>>