Konferencja została zorganizowana z okazji 25-lecia istnienia Studenckiego Koła Nauk Penalnych działającego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Wydarzenie objął swoim honorowym patronatem:  Prezydent Miasta Białystok,  Rektor Uniwersytetu w Białymstoku oraz Dziekan Wydziału Prawa UwB. 
 
Tematem przewodnim konferencji były zmiany, jakie zaszły lub są planowane w szeroko rozumianych naukach penalnych. Zamierzeniem organizatorów było omówienie przez jak najszersze grono uczestników, zapowiadanej nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, a także podsumowanie i ocena zmian jakie pojawiły się w ostatnim czasie w Kodeksie karnym oraz Kodeksie karnym wykonawczym.
 
Konferencja została podzielona na dwa panele. Pierwszego dnia odbył się panel postępowania karnego, który otworzył wykładem inauguracyjnym prof. zw. dr hab. Cezary Kulesza, Kierownik Katedry Postępowania Karnego, piastujący jednocześnie funkcję opiekuna Studenckiego Koła Nauk Penalnych. Prof. Kulesza w swoim kilkunastominutowym wystąpieniu przybliżył historię kodyfikacji karnoprocesowej oraz wyraził swoje zdanie na temat wprowadzanych zmian. Następnie głos zabrali uczestnicy konferencji, których referaty poruszały wiele różnych kwestii, takich jak: „Problematyka czynności wykrywczych w nowej „instrukcji dochodzeniowo-śledczej” z 2012 r.”, „Cofnięcie aktu oskarżenia czy  odstąpienie od oskarżenia – proponowana zmiana art. 14 § 2 k.p.k.”, „Uwagi teoretyka prawa w kontekście projektowanej nowelizacji art. 167 k.p.k.”, „Model postępowania odwoławczego w świetle projektu ustawy k.p.k. przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 9.10.2012 r.”, „List żelazny jako gwarant wolności oskarżonego przebywającego za granicą na gruncie polskiej ustawy karnoprocesowej”, „Zasada kontradyktoryjności w świetle projektu nowelizacji k.p.k.”, „Przesłuchanie nieletniego świadka de lege lata, de lege ferenda”, „Obrona obligatoryjna w świetle zapowiadanej nowelizacji k.p.k.”, „Rządowy projekt ustawy prawo o prokuraturze – czy we właściwym kierunku podążamy?”, „Problematyka ciężaru dowodu w polskim procesie karnym”,  „Ocena funkcjonowania systemu dozoru elektronicznego – wnioski de lege lata, de lege ferenda”, „Mediacje w sprawach karnych”, „Kierunki zapowiadanych zmian w porozumieniach karnoprocesowych – analiza oraz ocena projektu autorstwa komisji kodyfikacyjnej prawa karnego” oraz „Rozszerzenie odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa za błędne decyzje organów prowadzących postępowanie karne”. 
 
Drugą część, tj. panel prawa karnego otworzyła dr hab. Grażyna Szczygieł, prof. UwB, która przypomniała jakie zmiany zaszły w ostatnim czasie w Kodeksie karnym oraz przedstawiła i oceniła proponowane nowelizacje. Uczestnicy, tak samo jak w pierwszej części konferencji, zaprezentowali szereg ciekawych wystąpień, obejmujących takie tematy jak: „Ochrona osoby publicznej a wolność słowa”, „Przestępstwo zabójstwa – wczoraj i dziś”, „Obrona konieczna po nowelizacjach z 2009 i 2010 r.”, „„Więzienia nędzy”? Uwagi na kanwie książki Loica Wacquanta”, „Czynność procesowa okazania – wczoraj, dziś i jutro”, „Czy wprowadzenie definicji  handlu ludźmi do Kodeksu karnego było konieczne?”, „Współczesne dyskusje dotyczące przestępstwa zniesławienia”, „Uwagi na tle propozycji wprowadzenia do Kodeksu karnego kontratypu zwyczaju” oraz „Przepisy karne ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz produktach tradycyjnych. Analiza i ocena uregulowań”. Po ostatnim z wykładów odbyła się dyskusja, a w dalszej kolejności organizatorzy zaprosili uczestników na uroczystą kolację w Bistro „Na prawo” na Wydziale Prawa.
 
Drugi dzień konferencji był kontynuacją panelu prawa karnego, a rozpoczął się wykładem dr Katarzyny Boratyńskiej na temat deregulacji zawodów prawniczych. Po jej wystąpieniu głos zabrał mgr Kamil Tybulski, wychowawca ds. pomocy postpenitencjarnej Aresztu Śledczego w Białymstoku, który mówił o systemie dozoru elektronicznego i jego funkcjonowaniu. Następnie przyszedł czas na przemówienia uczestników, którzy przedstawili następujące zagadnienia: „Zmiany nowelizacyjne w zakresie odpowiedzialności karnej za bezskutkowe prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości”, „Modus operandi kobiet zabójczyń”, „Art. 191a, art. 2001, art. 200b Kodeksu karnego – analiza krytyczna i propozycje zmian”, „Kontratyp karcenia małoletnich w polskim prawie karnym”, „Dowód osmologiczny w aspekcie procesowym”, „Odpowiedzialność karna za przestępstwo stalkingu”, „Rola psychologa w postępowaniu z więźniami z zaburzeniami psychicznymi”, „Środek karny w postaci zakazu wstępu na impr4ezę masową”, „Zmiany w Kodeksie karnym skarbowym w 2012 r. w związku z ustawą o podatku od wydobycia niektórych kopalin”, a także „Wpływ zmiany prawnopodatkowego stanu faktycznego na regulacje k.k.s. – zarys zagadnienia”. 
 
Konferencję zdecydowanie należy zaliczyć do udanych. Warto zaznaczyć, że prelegenci, którzy wzięli udział w konferencji byli reprezentantami 8 Wydziałów Prawa  uczelni z całej Polski, tj. UJ, UW, UMK, UŁ, UAM, KUL, UMCS, UwB, a referaty, które przedstawili, nie tylko poruszały różnorodną tematykę, ale także były merytorycznie i rzetelnie przygotowane. Jednoznacznie trzeba stwierdzić, że konferencja stanowiła idealne podsumowanie 25-letniej działalności Studenckiego Koła Nauk Penalnych UwB.
 
MONIKA WOŚ JEST AMBASADOREM WOLTERS KLUWER POLSKA NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM