Termin: wybrany dzień tygodnia w semestrze letnim w roku akademickim 2014/2015, w okresie od 23 lutego 2015 r. do 9 czerwca 2015 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 13 lutego 2015 r.

Miejsce: siedziba HFPC - ul. Zgoda 11, Warszawa

Dzięki praktykom w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka studenci prawa mogą:

• pomagać ofiarom naruszeń praw człowieka,

• dowiedzieć się na czym polegają aktywne działania na rzecz ochrony praw człowieka w Polsce,

• zetknąć się z precedensowymi sprawami sądowymi i administracyjnymi,

• zrozumieć jak prawa człowieka przenikają ró żne dziedziny prawa (prawo cywilne, karne, administracyjne),

• poznać jednych z najlepszych ekspertów z zakresu praw czł owieka w Polsce (m.in. prof. Ireneusz Kamiński, dr Piotr Kładoczny, dr Dorota Pudzianowska, dr Adam Bodnar),

• zdobyć umiejętności praktyczne i wiedzę, które mog ą być przydatne przy wykonywaniu ró żnych zawodów prawniczych oraz pracy w urz ędach lub kancelariach,

• poznać funkcjonowanie sądów poprzez uczestnictwo w rozprawach jako obserwat orzy.


Praktykanci będą uczestniczyli w pracach zespołu wstępnej analizy spraw napływających do HFPC oraz w programach merytorycznych (np. Program Spraw Precedensowych). Każdy dzień praktyk będzie się rozpoczynał od spotkania / mini-wykładu nt. aktualnych działań podejmowanych przez HFPC lub najważniejszych krajowych czy światowych problemów z zakresu praw człowieka. Prawnicy HFPC będą się starali zachęcać praktykantów do uczestnictwa w organizowanych prze z Fundację konferencjach i seminariach.

Praktyki semestralne w HFPC są podstawą do zaliczenia obowiązkowych praktyk studenckich.

Zgłoszenia wraz z CV oraz listem motywacyjnym należy wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@hfhr.org.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 13 lutego 2015 r.

Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Źródło: HFPC