Kształcenie w KSAP zapewnia wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu nowoczesnej administracji, staże zawodowe za granicą i w kraju, intensywną naukę języków obcych, a także udział w licznych konferencjach i konwersatoriach dotyczących funkcjonowania państwa.  

Słuchacze otrzymują stypendium i gwarantowane ubezpieczenia społeczne oraz ofertę zakwaterowania w hotelu Szkoły. Urzędnicy i inni pracownicy administracji publicznej na okres kształcenia w Szkole otrzymują urlop bezpłatny w urzędzie. Absolwenci Szkoły zostają zatrudnieni w administracji publicznej na stanowiskach postawionych im do dyspozycji przez Prezesa Rady Ministrów.

Jak możemy przeczytać na stronie KSAP, absolwenci otrzymują możliwość zatrudnienia w urzędach administracji publicznej. Szkoła umożliwia im płynne wejście w struktury administracji rządowej. Absolwenci zyskują także szanse rozwoju zawodowego, wynikające z uzyskania statusu mianowanego urzędnika służby cywilnej. Status ten wiąże się zarówno z uprawnieniami jak i obowiązkami, w tym także specyficznymi powinnościami, wynikającymi ze służebnej roli grupy zawodowej tworzącej Służbę Cywilną.

Dowiedz się więcej z książki
Służba cywilna. Materiały szkoleniowe
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 złSzkolenie trwa osiemnaście miesięcy, w trakcie których KSAP zapewnia swoim słuchaczom:
- wiedzę z zakresu nowoczesnej administracji publicznej
- rozwój umiejętności niezbędnych w pracy
- staże zawodowe: krajowe i zagraniczny
- intensywną naukę języków obcych
- umiejętności z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych

O przyjęcie do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej mogą ubiegać się osoby, które:
- do ostatniego dnia postępowania rekrutacyjnego nie ukończyły 32 lat,
- posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra lub równorzędnym.

Ponadto spełniają wymagania umożliwiające przyszłe zatrudnienie w administracji publicznej:
- są obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej z zastrzeżeniem art. 5 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1111),
- korzystają z pełni praw publicznych,
- cieszą się nieposzlakowaną opinią,
- nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- ich stan zdrowia pozwala na zatrudnienie w administracji publicznej.
Warunkiem rozpoczęcia kształcenia w KSAP jest zobowiązanie się słuchacza do podjęcia i wykonywania, przez okres nie krótszy niż pięć lat od daty jej ukończenia, pracy w urzędach administracji publicznej na stanowiskach, jakie bezpośrednio po ukończeniu Szkoły stawia do ich dyspozycji Prezes Rady Ministrów

Termin składania dokumentów trwa do 4 marca 2016 r.
Rozpoczęcie zajęć: 1 września 2016 r.
Źródło: KSAP