Projekt zakłada wprowadzenie zmian w par. 2 ust. 1 nowelizowanego rozporządzenia, określającym niezbędne elementy świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Będą one polegały na rozszerzeniu tego katalogu o dodatkowe elementy. Ale nie tylko - obecnie podmioty prowadzące studia podyplomowe lub kształcenie specjalistyczne mają obowiązek zamieszczać w świadectwach pieczątki imienne odpowiednio kierownika podmiotu prowadzącego studia podyplomowe albo rektora lub osób przez nich upoważnionych. Resort uznał, że to zbędne.

 

Nowe elementy świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Ocenia się, że rozszerzenie katalogu niezbędnych elementów, jakie będą zawarte w świadectwie ukończenia studiów podyplomowych, wpłynie pozytywnie na sposób organizacji kształcenia na tych studiach, w tym przyczyni się do podniesienia jakości prowadzenia kształcenia. Świadectwo będzie zawierać także:

  • datę rozpoczęcia i datę zakończenia studiów podyplomowych,
  • liczbę godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  • informacje dotyczące miejsca odbywania praktyk zawodowych, jeżeli program studiów podyplomowych przewidywał praktyki zawodowe, oraz informacje o zrealizowaniu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lub do uzyskania uprawnień zawodowych, jeżeli dotyczy.

 

Specjalne wymogi dla nauczycieli

Ponadto w par. 2 nowelizowanego rozporządzenia rekomenduje się dodanie ust. 3, określającego wymóg zamieszczania w świadectwie ukończenia studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela informacji, że osoba, która ukończyła te studia, odbyła kształcenie zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Dodatkowo rekomenduje się wprowadzenie zmiany odpowiednio w par. 2 ust. 1 pkt 8 oraz w par. 3 pkt 8 nowelizowanego rozporządzenia, polegającej na umożliwieniu umieszczania na świadectwach, zamiast pieczątki imiennej osoby podpisującej świadectwo, nadruku informacji odpowiadających danym zawartym na pieczątce. Usprawni to proces sporządzania i wydawania świadectw. Projekt rozporządzenia przewiduje ponadto korektę o charakterze redakcyjnym, mającą na celu dostosowanie użytego nazewnictwa zajęć prowadzonych w ramach kształcenia podyplomowego i specjalistycznego do określeń stosowanych w ustawie – w brzmieniu par. 2 ust. 1 pkt 7 oraz par. 3 pkt 7 nowelizowanego rozporządzenia proponuje się rezygnację z zastosowania określenia „zajęcia teoretyczne”, zastępując je określeniem „zajęcia”, oraz zastąpienie określenia „zajęcia praktyczne” określeniem „zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne".

 

 

.