Student Politechniki z drugiego roku studiów wniósł o przyznanie mu stypendium rektora na rok akademicki 2019/2020. Komisja Stypendialna odmówiła uwzględnienia wniosku. Decyzja została utrzymana w mocy przez Komisję Stypendialną. Z decyzji wynikało, że student może otrzymywać stypendium rektora, jeżeli uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe. Dla przyznania stypendium konieczne było ustalenie średniej ocen studentów. Wnioskodawca nie spełniał jednak przewidzianych kryteriów na podjętym kierunku studiów – podkreślono.

Student nie zgadzał się z decyzjami i wniósł skargę. Zwracał uwagę na bardzo dobre wyniki w nauce. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił wniesioną skargę. Organy nie popełniły błędu – uznał sąd administracyjny.

Stypendium rektora

WSA przypomniał, że z art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) wynika, iż student może wnioskować o przyznanie mu stypendium rektora. Takie świadczenie nie przysługuje jednak każdemu studentowi. Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. W myśl art. 91 ust. 2 ustawy stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Z przepisów wynika również, że stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10 proc. studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi. Studentów, o których mowa w ust. 2, nie uwzględnia się przy ustalaniu liczby studentów otrzymujących stypendium rektora, o której mowa w zdaniu pierwszym.

Regulamin świadczeń dla studentów

WSA zwrócił uwagę, że Rektor Politechniki wprowadził Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki. W akcie tym zawarto szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń. Z regulaminu wynika w szczególności, że jeśli na określonym kierunku studiuje mniej niż 100 studentów, to stosuje się wyjątkowe zasady przyznawania stypendium. W tym przypadku przyznanie świadczeń odbywa się bez podziału na semestry. Skarżący studiuje zaś na kierunku, na którym jest 39 studentów. Z ustaleń wynika, że na tym kierunku jedynie dwóch studentów z najwyższymi lokatami mogło uzyskać stypendia rektora. WSA podkreślił, że wyniki skarżącego w nauce są bardzo dobre, co jednak nie uprawniało go do uzyskania świadczeń. Uzyskał on najwyższy wynik punktowy za osiągnięcia z poprzedniego roku akademickiego wśród studentów swego roku. Jego wynik nie był jednak lepszy od dwóch innych ustalonych wyników, biorąc pod uwagę wszystkich studentów tego kierunku. Skarga okazała się więc bezpodstawna.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 25 lutego 2021 r., III SA/Gd 569/20, LEX nr 3150455.