Procesy społeczne, których wyrazem jest różnorodność form i funkcji związków osobistych nawiązywanych w społeczeństwach kultury zachodniej na przełomie XX i XXI w. znalazły bezprecedensowe odzwierciedlenie na płaszczyźnie prawnej. Wcześniej niemal powszechnie jedynym związkiem osobistym prawnie regulowanym było małżeństwo, dostępne wyłącznie dla osób różnej płci, które uznawano za podstawową instytucję społeczną oraz prawną. W ostatnich latach coraz więcej wątpliwości sprawia unormowanie związków osobistych, które stanowi nie tylko istotne zagadnienie prawne, lecz także społeczne, polityczne i kulturowe. Tocząca się w Polsce dyskusja na ten temat w ostatnich kilku latach uległa intensyfikacji, o czym świadczyć może fakt znacznego wzrostu liczby projektów ustaw o związkach partnerskich. Zasadniczym celem konferencji będzie stworzenie szerokiego pola dyskusji nad określeniem charakteru związków partnerskich i zasadnością zbliżenia jego kształtu normatywnego do instytucji małżeństwa. Obszary badań prelegentów mogą dotyczyć nie tylko zagadnień o charakterze stricte cywilnoprawnym, ale także szerokich powiązań między wieloma dziedzinami prawa, m.in. prawa konstytucyjnego, podatkowego, karnego, administracyjnego czy historii prawa.

Konferencja adresowana jest do studentów oraz doktorantów z ośrodków akademickich z całej Polski. Patronat merytoryczny nad Konferencją objęła Katedra Prawa Cywilnego WPiA UMCS Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Szczegółowe informacje warunki czynnego uczestnictwa w Konferencji znajdują się na stronie wydarzenia w serwisie społecznościowym Facebook>>>

Patronat nad wydarzeniem objęło wydawnictwo Wolters Kluwer i portal  Student.lex.pl

Natalia Małgorzata Kurek