Zgodnie z tą ustawą uczelnie niepubliczne mają prawo ubiegania się o dotacje przeznaczone na pokrycie części opłat wnoszonych przez studentów studiów stacjonarnych oraz uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, a także dofinansowanie kosztów realizacji części zadań.
Jak przypomina RPO, Uzyskanie dotacji jest jednak uzależnione od spełnienia warunków określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie przepisu art. 95 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Brak odpowiedniego rozporządzenia powoduje, że dotacje te nie mogą być uruchomione. Rzecznik praw obywatelskich zwraca się do ministra nauki i szkolnictwa Wyższego z prośbą o wydanie rozporządzenia w sprawie warunków i trybu występowania przez uczelnie niepubliczne o dotacje przewidziane w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym.