W jaki sposób należy naliczyć pracownikowi wynagrodzenie za dni, w których odbywa on aplikację radcowską?

Odpowiedź
Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych pracownikowi wpisanemu na listę aplikantów radcowskich przysługuje, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, zwolnienie od pracy w celu uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach szkoleniowych - o ile pracownik-aplikant uzyskał stosowną zgodę pracodawcy na uczestnictwo w aplikacji.
Przepis ten nie wskazuje na sposób liczenia wynagrodzenia za okres zwolnienia od pracy, dla pracownika-aplikanta który kształci się za zgodą pracodawcy, zatem należy uznać, że pracownikowi przysługuje za ten czas normalne wynagrodzenie za pracę. Będzie to takie wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje stale i systematycznie, a więc obejmujące zarówno wynagrodzenie zasadnicze wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania, jak i dodatkowe składniki wynagrodzenia o charakterze stałym, jeżeli na podstawie obowiązujących w zakładzie pracy przepisów płacowych pracownik ma prawo do takich dodatkowych składników (wyrok SN z dnia 3 czerwca 1986 r., I PRN 40/86, OSNC 1987, nr 9, poz. 140).