Polityka Naukowa Państwa (PNP) to strategiczny dokument, który wskazuje priorytety funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Określa także najważniejsze wyzwania rozwojowe dla polskiej gospodarki i społeczeństwa, na które odpowiedzią powinny być badania naukowe prowadzone na najwyższym poziomie oraz kształcenie wysokiej klasy specjalistów na studiach wyższych i w szkołach doktorskich.

Najważniejsze założenia

 • Polityka Naukowa Państwa wspiera prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych i optymalne wykorzystanie wiedzy naukowej oraz zapewnia autonomię uczelni.
 • Dokument odpowiada na potrzeby społeczeństwa, gospodarki i obywateli, przyczyniając się do poprawy jakości życia i budowania przewagi konkurencyjnej Polski na arenie międzynarodowej.
 • Celem PNP jest stworzenie warunków do prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych i ułatwienie dostępu do wysokiej jakości kształcenia przyszłych pokoleń. Priorytety określone w  dokumencie będą miały również przełożenie na synergię i rozwój współpracy międzynarodowej w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.
 • Polityka Naukowa Państwa stanowi podstawę do realizacji programów strategicznych i rozwojowych państwa. Będzie promować rolę nauki i szkolnictwa wyższego, co przyczyni się do podniesienia ich prestiżu i zwiększenia zaufania społecznego do wyników badań naukowych.
 • Optymalnemu wykorzystaniu potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego służą:
  • stałe podnoszenie jakości kształcenia i prowadzenia badań naukowych;
  • priorytetyzacja działań;
  • zwiększenie atrakcyjności kariery w systemie szkolnictwa wyższego i nauki;
  • transfer wiedzy i technologii pomiędzy nauką a przemysłem oraz dążenie do niezależności technologicznej przez tworzenie polskiego „know-how”;
  • wspieranie mobilności środowiska akademickiego;
  • kreowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku polskiej nauki w świecie i wzmocnienie jej międzynarodowego oddziaływania.