W Instytucie Europeistyki na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II powstała inicjatywa zorganizowania ogólnopolskiej Olimpiady wiedzy o integracji europejskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Celem tego przedsięwzięcia jest rozwijanie wiedzy uczniów na temat historii i współczesności Unii Europejskiej oraz kształtowanie uczucia poszanowania dla dziedzictwa historycznego i kulturowego Europy.

Olimpiada wiedzy o integracji europejskiej została pomyślana jako olimpiada tematyczna, związana z problematyką przekrojową jaka niesie ze sobą integracja europejska. Uczniowie biorący udział w Olimpiadzie powinni orientować się we współczesnych procesach i zjawiskach społeczno-politycznych, mieć opanowaną wiedzę przewidzianą w programie szkolnym z zakresu przedmiotów merytorycznie związanych z tematyką Olimpiady (wiedza o społeczeństwie, historia najnowsza, wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości, geografia) oraz wiadomości określone programem Olimpiady. W związku z powyższym program merytoryczny olimpiady w pewnej części odpowiada podstawie programowej obowiązującej przedmiotu Wiedza o społeczeństwie na IV. etapie edukacyjnym - zakres podstawowy na etapie szkolnym Olimpiady i zakres rozszerzony na etapach – okręgowym i centralnym, natomiast podstawowym źródłem informacji o wymaganiach merytorycznych stawianych uczestnikom Olimpiady jest jej program publikowany na stronie internetowej. W każdej z edycji Olimpiady program podzielony jest na część stałą oraz na część związaną z tematyka specjalną każdej z edycji. Informacja o tematyce specjalnej olimpiady zostanie ogłoszona przed każda z edycji.

Edycja w roku szkolnym 2010/2011 odbyła się pod hasłem "Unia Europejska po reformach Traktatu z Lizbony".

Edycja w roku szkolnym 2011/2012 odbywa się pod hasłem "Polska Prezydencja w Unii Europejskiej".

Naszym zamierzeniem jest zachęcenie uczniów do rozwijania umiejętności indywidualnego poszukiwania informacji na temat Unii Europejskiej i państw członkowskich, w tym samodzielnego, świadomego i selektywnego korzystania z bogatego strumienia informacji, szczególnie przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych. Uczestnictwo w olimpiadzie pozwoli uczniom na konfrontację własnych wiadomości i umiejętności z rówieśnikami.

Zgodę na objęcie patronatem olimpiady wyrazili: Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Pan Radosław Sikorski., Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Krzysztof Hetman oraz Posłowie do Parlamentu Europejskiego: Pani Profesor Lena Kolarska-Bobińska oraz Pan Profesor Mirosław Piotrowski.

Olimpiada wiedzy o integracji europejskiej współfinansowana jest ze środków pozyskanych z dofinansowania Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach realizacji zadania publicznego „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013".

Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://www.kul.pl/olimpiada-wiedzy-o-integracji-europejskiej,art_25899.html

 ]]>