Do kogo kierowany jest konkurs?

Konkurs jest projektem ogólnopolskim, skierowanym do studentów i absolwentów do 27. roku życia (w konkursie mogą brać udział doktoranci, nie doktorzy).

Od uczestników oczekujemy znajomości tematyki prawa energetycznego, szeroko pojętej energetyki oraz polityki energetycznej. W związku z tym, w konkursie mogą brać udział nie tylko studenci prawa, ale też innych kierunków.

Cel i zakres konkursu

Celem konkursu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat prawa energetycznego w Polsce.
Głównym zagadnieniem prac konkursowych jest prawo energetyczne. Prace mogą zawierać konieczne wyjaśnienia kwestii technicznych. Specyfiką konkursu jest jednak problematyka prawna. Proponowane tematy prac zostaną przygotowane przez Radę Programową.
Od uczestników oczekujemy sporządzenia esejów, prezentujących temat w ciekawy sposób oraz kreatywności, przejawiającej się m.in. w zawarciu elementu badawczego pracy, postawieniu tezy naukowej, odważnej interpretacji przepisów.

Uczestnicy mogą powoływać się na zapadłe orzeczenia sądów polskich i europejskich, dane statystyczne, jak również samodzielnie przeprowadzone badania. Uczestnicy powinni też mieć wiedzę ogólną na temat prawa energetycznego i energetyki.
 

Forma konkursu

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I. Etap –„Esej z ilustracjami”

Uczestnicy przygotowują eseje z ilustracjami. Mogą one być przygotowane przez jedną osobę która spełnia wymagania regulaminowe. Esej z ilustracjami nie może być dłuższy niż 15 stron A4(czcionka Times new Roman, pkt 12, interlinia 1,5, akapity standardowe: 2,5 cm) wraz z przypisami i bibliografią. Co ważne, elementami eseju powinny być, poza tekstem, ilustracje, przez co rozumiemy: wykresy, zdjęcia, tabele, zestawienia danych statystycznych, schematy itp.
Komisja Konkursowa ocenia prace i wybiera 5 najlepszych.

II. Etap

I tura: Konferencja Laureatów

Do drugiego etapu przechodzi 5 osób.
Pierwsza tura drugiego etapu polega na wygłoszeniu wykładu odzwierciedlającego temat wcześniej zaprezentowany w eseju. Przydatna tu jest wcześniej przygotowana prezentacja multimedialna (Power Point lub Prezi), która zawierać powinna ilustracje pojawiające się w eseju (tabele, schematy, zdjęcia itp.). Prezentacja ta stanowi bazę wykładu. Wykład nie może trwać dłużej niż 10 minut i musi odpowiadać wcześniej przygotowanemu esejowi. Wskazane jest, aby uczestnik wykorzystywał i komentował zawarte w prezentacji graficznej zagadnienia.

Po wygłoszonym wykładzie publiczność ma okazję do zadawania pytań oraz komentowania zaprezentowanych wystąpień.

II tura: Quiz

Każdy uczestnik otrzyma pytanie, które widoczne będzie także na większym ekranie, tak, żeby mogła się z nim zapoznać widownia. Pytania będą miały formę testu (a, b, c, d). Uczestnicy mają 1 minutę na odpowiedź – wybranie kartki z odpowiednią literą (odpowiedzią na pytanie).
Moderator konkursu na bieżąco sprawdza udzielone odpowiedzi i informuje o nich uczestników oraz publiczność.
Pytań jest 20.
Tura ta ma na celu sprawdzenie ogólnej wiedzy z zakresu prawa energetycznego i wiedzy o rynku energetycznym.

Skład Rady Programowej

Pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod przewodnictwem dr Piotra Lissonia.

Czas i miejsce

Miejsce – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, budynek Collegium Iuridicum Novum, al. Niepodległości 53, Poznań.
II etap konkursu odbędzie się w jednej z multimedialnych sal uczelni, mieszczącej około 50-70 osób.

Harmonogram konkursu:
1) ogłoszenie konkursu- 16 grudnia 2013 r. (poniedziałek)
2) termin nadsyłania prac konkursowych - 28 lutego 2014 r. (piątek)
3) ogłoszenie wyników I etapu konkursu- 17 marca 2014 r. (poniedziałek)
4) II etap konkursu - 1 kwietnia 2014 r. (wtorek).

Tematy prac dostępne na stronie http://konkurs-energetyczny.pl/tematy-prac/