Konkurs ma być ogłaszany przez prokuratora organizującego, nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.
Konkurs ma się składać z trzech etapów:
1) wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
2) testu, który obejmuje 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;
3) rozmowy kwalifikacyjnej.
Do zadań komisji konkursowej należy ustalanie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu i umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu ma być dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia lub udostępnienia.
Drugi etap konkursu trwa 90 minut, a prace konkursowe oznacza się indywidualnym kodem. Każda praca konkursowa jest sprawdzana przez dwóch członków komisji. Do trzeciego etapu konkursu są dopuszczani kandydaci, którzy uzyskali dotychczas co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 4 punkty z pracy pisemnej.
Podczas trzeciego etapu konkursu komisja sprawdza predyspozycje kandydata do wykonywania zadań asystenta prokuratora i ocenia je w skali od 0 do 9 punktów.
Po zakończeniu trzeciego etapu konkursu komisja ustala niezwłocznie liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i wskazuje kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, w celu zakwalifikowania do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora.
Jeżeli żaden z kandydatów nie został zakwalifikowany do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora, przeprowadza się kolejny konkurs.
Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 

 

Metodyka sporządzania umów gospodarczych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł