Rząd chce walczyć z plagiatami popełnianymi przez studentów. W tym celu tworzy specjalną bazę i wymaga od uczelni przesyłania do niej każdej obronionej pracy dyplomowej. Obowiązek ten wprowadziła nowelizacja ustawy z 11 lipca 2014 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. poz. 1198), która weszła w życie 1 października 2014 r. Niespodziewanie jednak pojawił się problem co zrobić z pracami dyplomowymi, które w swej treści zawierają informacje niejawne?

Mowa o artykule 167b ust. 3 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zgodnie z którym w repozytorium nie zamieszcza się prac zawierających informacje podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 
Marcin Chałupka, prawnik, ekspert ds. szkolnictwa wyższego, wyjaśnia, że ustawa wymaga, aby system antyplagiatowy wykorzystywany przez uczelnię współpracował z repozytorium, w którym nie mogą być zamieszczane treści niejawne.
 
 
Jeśli oznacza to, że treści tej pracy będą porównywane z tymi, które są w nim zamieszczane, to istnieje niebezpieczeństwo, że ślad pracy z treściami niejawnymi pozostanie w repozytorium. – Pozostaje pytanie do informatyków, czy i jak duże są szanse, że taka praca wycieknie z systemu antyplagiatowego – dodaje Marcin Chałupka.
 
Zdaniem ekspertów przepisy zbyt ogólnie mówią też o tym, w jakim systemie mają być one sprawdzane. Z art. 167 ust. 4 wynika jedynie, że praca jest weryfikowana z wykorzystaniem programów antyplagiatowych współpracujących z ogólnopolskim repozytorium.
 
 
– W efekcie te prace nadal będą mogły być wykorzystywane przez innych studentów, ponieważ ich brak w repozytorium oznacza, że systemy antyplagiatowe ich nie wyłapią – zauważa Sebastian Kawczyński, prezes zarządu Plagiat.pl.
 
Dodaje, że wyłączenie prac niejawnych może również otwierać furtkę do tego, aby nie były one sprawdzane w programach antyplagiatowych.
 
Pełna treść art. 167b. 1. Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym:
 
„Art. 167b. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi ogólnopolskie repozytorium pisemnych prac dyplomowych.
2. W repozytorium zamieszcza się:
1) tytuł pracy dyplomowej;
2) imiona i nazwisko autora pracy dyplomowej;
3) imiona i nazwisko promotora pracy dyplomowej;
4) imiona i nazwiska recenzentów pracy dyplomowej;
5) nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej;
6) nazwę uczelni;
7) datę zdania egzaminu dyplomowego;
8) nazwę kierunku studiów;
9) treść pracy dyplomowej.
3. W repozytorium nie zamieszcza się prac zawierających informacje podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych.
4. Dane, o których mowa w ust. 2 wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy uczelni. Dostęp do danych przysługuje promotorowi pracy dyplomowej oraz Komisji.
5. Rektor uczelni jest obowiązany do wprowadzenia pracy dyplomowej do repozytorium niezwłocznie po zdaniu egzaminu dyplomowego. „
 
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna