Jak wyjaśnia MEiN w uzasadnieniu, konieczna staje się nowelizacja rozporządzenia regulującego zasady przyznawania pomocy publicznej i pomocy de minimis przez Narodowe Centrum Nauki w celu kontynuowania udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis przez Centrum po dniu 30 czerwca 2021 r.

 

NCN dłużej udzieli pomocy publicznej

Jako program pomocowy rozporządzenie będzie służyło realizacji zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej w zakresie zwiększenia poziomu innowacyjności gospodarki i osiągnięciu wskaźników świadczących o realizacji tego celu, określonych na poziomie krajowym i wspólnotowym.

- Aby realizacja celów strategicznych była możliwa, niezbędne jest podejmowanie przez państwo dalszych działań stymulujących prywatne inwestycje w działalność B+R+I, także w zakresie badań podstawowych - wyjaśniają autorzy rozporządzenia. Wciąż obserwowane jest niewielkie zainteresowanie przedsiębiorców realizacją projektów obejmujących badania podstawowe. W okresie obowiązywania rozporządzenia centrum udzieliło pomocy publicznej 7 podmiotom w łącznej wysokości 5 060 194,00 zł.

 

Według resortu nauki niezależnie od skali dotychczas udzielonej przez Narodowe Centrum Nauki pomocy publicznej, projektowana zmiana rozporządzenia umożliwi przedsiębiorcom angażowanie się w działalność związaną z prowadzeniem badań podstawowych i udzielanie im pomocy publicznej w planowanych kolejnych konkursach. Przyczyni się to do zniwelowania negatywnych skutków epidemii.