W 2013 roku mija 10 lat od chwili wejścia w życie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, ze zm.). Jest to odpowiedni czas, aby móc podjąć wyzwanie kompleksowej oceny tego ważnego aktu prawodawczego. Celowi temu ma służyć organizowana na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Ogólnopolska Konferencja Naukowa "10 lat obowiązywania ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Rozważania de lege lata i de lege ferenda".
 
Przy okazji Konferencji odbędzie się uroczyste zakończenie Projektu „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce", zorganizowanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów na Wydziale Prawa i Administracji UG, w ramach którego od listopada 2012 r. do marca 2013 r. prowadzony jest cykl wykładów oraz seminariów, ukazujących zarówno ramy prawne i instytucjonalne, jak i faktyczne mechanizmy działania szeroko pojętego systemu ochrony dziedzictwa kultury w Polsce.
 
Udział w Konferencji jest bezpłatny.
 
 e-mail: dziedzictwo@prawo.ug.edu.pl
 
Strona internetowa konferencji i profil wydarzenia na portalu Facebook 
 
Wydawnictwo Wolters Kluwer jest patronem medialnym wydarzenia.