Wszystkie pytania i opisy odpowiedzi znaleźć można na stronie resortu sprawiedliwości.
Jak jednak podkreśla ten ostatni, ostateczna decyzja należy do komisji egzaminacyjnej - ocena prac egzaminacyjnych dokonywana jest przez egzaminatorów w oparciu o kryteria ustawowe. Sprawdzane bedzie więc przede wszystkim, czy egzaminowany zachował wymogi formalne sporządzanego pisma, wykazał się znajomością przepisów i umiejętnością ich wykładni, Sprawdzana też będzie poprawność zaproponowanego przez zdającego sposobu rozstrzygnięcia problemu.
Posługiwanie się przez egzaminatorów i komisje egzaminacyjne opisem istotnych zagadnień, tj. schematem poprawnego standardowego rozwiązania zadania egzaminacyjnego, stanowi zatem wyłącznie instrument pomocniczy.

Zagadnienia i odpowiedzi>>